​Twenty One Pilots – Cut My Lip lời bài hát phiên âm tiếng việt

I’ll keep on trying
Tôi sẽ tiếp tục cố gắng
Might as well
Cũng có thể
If you decide
Nếu bạn quyết định
All is well
Tất cả đều tốt
I’ll keep on trying
Tôi sẽ tiếp tục cố gắng
Might as well
Cũng có thể
If you decide
Nếu bạn quyết định
All is well
Tất cả đều tốt

Though I am bruised
Mặc dù tôi bị thâm tím
Face of contusions
Khuôn mặt của contusions
Know I’ll keep moving
Biết tôi sẽ tiếp tục di chuyển
Though I am bruised
Mặc dù tôi bị thâm tím
Face of contusions
Khuôn mặt của contusions
Know I’ll keep moving
Biết tôi sẽ tiếp tục di chuyển
Know I’ll keep moving
Biết tôi sẽ tiếp tục di chuyển

Rust around the rim
Gỉ xung quanh vành
Drink it anyway
Uống nó đi
I cut my lip
Tôi cắt môi
Isn’t what I want
Đây không phải là điều tôi muốn
Blood is on my tongue
Máu nằm trên lưỡi tôi
I cut my lip
Tôi cắt môi

I keep on going back
Tôi tiếp tục quay trở lại
Even though it’s me I abuse
Mặc dù tôi là tôi lạm dụng
I’ll keep on going back
Tôi sẽ tiếp tục quay trở lại
Even
Cũng

Though I am bruised
Mặc dù tôi bị thâm tím
Face of contusions
Khuôn mặt của contusions
Know I’ll keep moving
Biết tôi sẽ tiếp tục di chuyển
Though I am bruised
Mặc dù tôi bị thâm tím
Face of contusions
Khuôn mặt của contusions
Know I’ll keep moving
Biết tôi sẽ tiếp tục di chuyển
Know I’ll keep moving
Biết tôi sẽ tiếp tục di chuyển

Rust around the rim
Gỉ xung quanh vành
Drink it anyway
Uống nó đi
I cut my lip
Tôi cắt môi
Isn’t what I want
Đây không phải là điều tôi muốn
Blood is on my tongue
Máu nằm trên lưỡi tôi
I cut my lip
Tôi cắt môi
Oh, oh
Ồ ồ
I cut my lip
Tôi cắt môi
Oh, oh, yeah
Oh, oh, yeah

I don’t mind at all
Tôi không quan tâm chút nào
Lean on my pride
Dựa vào niềm tự hào của tôi
Lean on my pride
Dựa vào niềm tự hào của tôi
I’m a lion
Tôi là sư tử
I don’t mind at all
Tôi không quan tâm chút nào
Lean on my pride
Dựa vào niềm tự hào của tôi
Lean on my pride
Dựa vào niềm tự hào của tôi
I’m a lion
Tôi là sư tử
I don’t mind at all
Tôi không quan tâm chút nào
Lean on my pride
Dựa vào niềm tự hào của tôi
Lean on my pride
Dựa vào niềm tự hào của tôi
I’m a lion
Tôi là sư tử

Though I am bruised
Mặc dù tôi bị thâm tím
Face of contusions
Khuôn mặt của contusions
Know I’ll keep moving
Biết tôi sẽ tiếp tục di chuyển
Know I’ll keep moving
Biết tôi sẽ tiếp tục di chuyển

Rust around the rim
Gỉ xung quanh vành
Drink it anyway
Uống nó đi
I cut my lip
Tôi cắt môi
Isn’t what I want
Đây không phải là điều tôi muốn
Blood is on my tongue
Máu nằm trên lưỡi tôi
I cut my lip
Tôi cắt môi
I cut my lip
Tôi cắt môi

I don’t mind at all
Tôi không quan tâm chút nào
Lean on my pride
Dựa vào niềm tự hào của tôi
Lean on my pride
Dựa vào niềm tự hào của tôi
I’m a lion
Tôi là sư tử
I don’t mind at all
Tôi không quan tâm chút nào
Lean on my pride
Dựa vào niềm tự hào của tôi
Lean on my pride
Dựa vào niềm tự hào của tôi
I’m a lion
Tôi là sư tử
I don’t mind at all
Tôi không quan tâm chút nào
Lean on my pride
Dựa vào niềm tự hào của tôi
Lean on my pride
Dựa vào niềm tự hào của tôi
I’m a lion
Tôi là sư tử

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan lời bài hát dịch sang tiếng Việt

Watch this video on YouTube Cardigan lời bài hát dịch Vintage tee, brand new phoneÁo …