5 Seconds of Summer – Lonely Heart Text Písně Překlad v Český

One, two, three
Jedna dvě tři

Your type of mind, so hard to find
Váš typ mysli, tak těžké najít
Native of mine, you’re just my kind
Můj rodák, jsi jen můj druh
Down on my knees, I’ll always follow
Dole na kolenou budu vždy následovat
I promise you until the end of time
Slibuji ti až do konce času
Our house on fire, we’re burnin’
Náš dům v plamenech, hoříme
We dance, inside you’re hurtin’
Tancujeme, uvnitř vás bolí
If you leave me in the mornin’
Pokud mě necháte ráno
I’ll have such a
Budu mít takový

Such a lonely heart, oh woah
Takové osamělé srdce
Such a lonely heart, oh woah (Oh woah)
Takové osamělé srdce
If you can’t find another reason to stay
Pokud nemůžete najít jiný důvod k pobytu
Then I know I’m gonna always have a lonely, lonely, lonely, lonely
Pak vím, že budu mít vždy osamělé srdce
Heart, oh woah (Oh woah)
Srdce
Heart
Srdce

Your precious heart, can’t watch it break (Ooh, ooh)
Vaše drahé srdce, nemůžu se dívat, jak se to zlomí
So I close my eyes while you walk away, mmm (Ooh, ooh)
Takže zavírám oči, když odcházíš
Can I have a second chance?
Mohu mít druhou šanci?
Can I have another dance?
Mohu mít další tanec?
Can I start another life with you? Yeah (Oh)
Mohu s tebou začít další život? Ano
When I wake up in a haze and I haven’t slept in days
Když jsem se probudil v oparu a nespal jsem celé dny
You’re a thousand miles away with
jste tisíce mil daleko

Such a lonely heart, oh woah
Takové osamělé srdce
Such a lonely heart, oh woah (Oh woah)
Takové osamělé srdce
If you can’t find another reason to stay
Pokud nemůžete najít jiný důvod k pobytu
Then I know I’m gonna always have a lonely, lonely, lonely, lonely
Pak vím, že budu mít vždy osamělé srdce
Heart, oh woah (Oh woah)
Srdce
Heart
Srdce

Lonely, it ain’t nothin’ new
Osamělý, není to nic nového
Nothin’ new to me, nothin’ new to you (Oh woah)
Nic pro mě není nic nového, nic nového pro vás
Lonely, it ain’t nothin’ new
Osamělý, není to nic nového
Nothin’ new to me, nothin’ new to you
Nic pro mě není nic nového, nic nového pro vás
Lonely, it ain’t nothin’ new
Osamělý, není to nic nového
Nothin’ new to me, nothin’ new to you (Oh woah)
Nic pro mě není nic nového, nic nového pro vás
Lonely, it ain’t nothin’ new
Osamělý, není to nic nového
Nothin’ new to me, nothin’ new to you
Nic pro mě není nic nového, nic nového pro vás

Heart, oh-oh-oh
Srdce

Such a lonely heart, oh woah (Oh woah)
Takové osamělé srdce
If you can’t find another reason to stay
Pokud nemůžete najít jiný důvod k pobytu
Then I know I’m gonna always have a lonely, lonely, lonely, lonely
Pak vím, že budu mít vždy osamělé srdce
Heart, oh woah (Oh woah)
Srdce
Heart
Srdce