5 Seconds of Summer – Wildflower lời bài hát phiên âm tiếng việt

Wildflower
Hoa dại
Wildflower
Hoa dại


I hear you callin’ out my name
Tôi nghe bạn gọi tên tôi
I love the sound, I love the taste
Tôi yêu âm thanh, tôi yêu hương vị
And I can see it in your face
Và tôi có thể nhìn thấy nó trên khuôn mặt của bạn
You’ve got a side you can’t explain
bạn đã có một bên bạn không thể giải thích


You’re tellin’ me, you’re tellin’ me, you’re tellin’ me you wanna come over (Over)
bạn đang nói với tôi, bạn đang nói với tôi, bạn đang nói với tôi rằng bạn muốn đi qua
You wanna be, you wanna be, you wanna be, you wanna be closer (Closer)
Bạn muốn trở thành, bạn muốn trở thành, bạn muốn trở thành, bạn muốn gần gũi hơn
I love it when you wear your hair down over your shoulder (Shoulder)
Tôi yêu nó khi bạn để tóc xuống qua vai
‘Cause I wanna hold ya
bởi vì anh muốn ôm em
‘Cause I know where tonight is going
bởi vì tôi biết tối nay sẽ đi đâu


You’re the only one who makes me
bạn là người duy nhất làm cho tôi
Every time we
Mỗi khi chúng ta
I’ll tell you what I like
Tôi sẽ nói với bạn những gì tôi thích
My wildflower
Hoa dại của tôi
You’re the only one who makes me
bạn là người duy nhất làm cho tôi
Every time we
Mỗi khi chúng ta
I’ll tell you what I like
Tôi sẽ nói với bạn những gì tôi thích
My wildflower
Hoa dại của tôi


You know you are my favourite fantasy
Bạn biết bạn là tưởng tượng yêu thích của tôi
A fatal love song
Một bản tình ca chí tử
Waterfall is overflowin’
Thác đang tràn
You’re the only one who makes me
bạn là người duy nhất làm cho tôi
Every time we
Mỗi khi chúng ta
I’ll tell you what I like
Tôi sẽ nói với bạn những gì tôi thích
My wildflower
Hoa dại của tôi


I see the colour in your veins (Veins)
Tôi thấy màu sắc trong tĩnh mạch của bạn
It makes me smile (Smile), it makes me shake (Shake), ooh
Nó làm tôi cười, nó làm tôi rung động
I see the shadow in my brain (Brain)
Tôi thấy cái bóng trong não
And I like its look (Look), and I like its shape (Shape), ooh
Và tôi thích cái nhìn của nó, và tôi thích hình dạng của nó


You’re tellin’ me, you’re tellin’ me, you’re tellin’ me you wanna come over (Over)
bạn đang nói với tôi, bạn đang nói với tôi, bạn đang nói với tôi rằng bạn muốn đi qua
You wanna be, you wanna be, you wanna be, you wanna be closer (Closer)
Bạn muốn trở thành, bạn muốn trở thành, bạn muốn trở thành, bạn muốn gần gũi hơn
I love it when you wear your hair down over your shoulder (Shoulder)
Tôi yêu nó khi bạn để tóc xuống qua vai
‘Cause I wanna hold ya
bởi vì anh muốn ôm em
‘Cause I know where tonight is going
bởi vì tôi biết tối nay sẽ đi đâu


You’re the only one who makes me
bạn là người duy nhất làm cho tôi
Every time we
Mỗi khi chúng ta
I’ll tell you what I like
Tôi sẽ nói với bạn những gì tôi thích
My wildflower
Hoa dại của tôi
You’re the only one who makes me
bạn là người duy nhất làm cho tôi
Every time we
Mỗi khi chúng ta
I’ll tell you what I like
Tôi sẽ nói với bạn những gì tôi thích
My wildflower
Hoa dại của tôi


You know you are my favourite fantasy
Bạn là tưởng tượng yêu thích của tôi
A fatal love song
Một bản nhạc tình yêu
Waterfall is overflowin’
Thác đang tràn
You’re the only one who makes me
bạn là người duy nhất làm cho tôi
Every time we
Mỗi khi chúng ta
I’ll tell you what I like
Tôi sẽ nói với bạn những gì tôi thích
My wildflower
Hoa dại của tôi


(Ooh, ooh, ooh)
(ô ô ô)
Wildflower
Hoa dại
(Ooh, ooh, ooh)
(ô ô ô)
Wildflower
Hoa dại
Wildflower
Hoa dại
(Ooh, ooh, ooh)
(ô ô ô)
Wildflower
Hoa dại


You’re the only one who makes me
bạn là người duy nhất làm cho tôi
Every time we
Mỗi khi chúng ta
I’ll tell you what I like
Tôi sẽ nói với bạn những gì tôi thích
My wildflower
Hoa dại của tôi
You’re the only one who makes me
bạn là người duy nhất làm cho tôi
Every time we
Mỗi khi chúng ta
I’ll tell you what I like
Tôi sẽ nói với bạn những gì tôi thích
My wildflower
Hoa dại của tôi


You know you are my favourite fantasy (Wild-wild-wildflower)
Bạn biết bạn là tưởng tượng yêu thích của tôi (hoa dại)
A fatal love song
Một bản tình ca chí tử
Waterfall is overflowin’ (Wild-wild-wildflower)
Thác đang tràn (hoa dại)
You’re the only one who makes me (Wild-wild-wildflower)
bạn là người duy nhất làm cho tôi (hoa dại)
Every time we (Wild-wild-wildflower)
Mỗi khi chúng tôi (hoa dại)
I’ll tell you what I like
Tôi sẽ nói với bạn những gì tôi thích
My wildflower
Hoa dại của tôi


Wildflower
Hoa dại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Secured By miniOrange