Alesso – Remedy lời bài hát phiên âm tiếng việt

I didn’t know that I was broken
Tôi không biết rằng tôi đã bị phá vỡ
Until I found my missing piece
Cho đến khi tôi tìm thấy phần còn thiếu của mình
It seemed like every door was closing on me
Có vẻ như mọi cánh cửa đang đóng lại tôi

And you were so far out of reach
Và bạn đã quá xa tầm với

Drunk on the night, you got lips like your wine
Say rượu vào ban đêm, bạn có đôi môi như rượu vang của bạn
I got nothing but time for you
Tôi không có gì ngoài thời gian cho bạn
Feeling so high on that look in your eyes
Cảm giác cao đến mức nhìn vào mắt bạn
I got nothing but time for you
Tôi không có gì ngoài thời gian cho bạn

(O-o-o-o-o-oh)
(Oh)
I believe, I believe, I believe, I believe (o-o-o-o-o-oh)
Tôi tin, tôi tin, tôi tin, tôi tin (oh)
That loneliness is my decease (o-o-o-o-o-oh)
Sự cô đơn đó là cái chết của tôi (oh)
I believe, I believe, I believe, I believe (o-o-o-o-o-oh)
Tôi tin, tôi tin, tôi tin, tôi tin (oh)
That you are the remedy (o-o-o-o-o-oh)
Rằng bạn là phương thuốc (oh)
That you are the remedy (o-o-o-o-o-oh)
Rằng bạn là phương thuốc (oh)
That you are the remedy
Rằng bạn là phương thuốc

I didn’t have no one to turn to
Tôi không có ai chuyển sang
Yeah, I was circling the drain, mhm
Yeah, tôi đang đi vòng cống
Now you show me I can learn too, yeah
Bây giờ bạn chỉ cho tôi tôi cũng có thể học
How to be okay again, ooh
Làm thế nào để được okay một lần nữa, ooh

Feeling so high on that look in your eyes
Cảm giác cao đến mức nhìn vào mắt bạn
I got nothing but time for you, ooh
Tôi không có gì ngoài thời gian cho bạn, ooh

(O-o-o-o-o-oh)
(Oh)
I believe, I believe, I believe, I believe (o-o-o-o-o-oh)
Tôi tin, tôi tin, tôi tin, tôi tin (oh)
That loneliness is my decease (o-o-o-o-o-oh)
Sự cô đơn đó là cái chết của tôi (oh)
I believe, I believe, I believe, I believe (o-o-o-o-o-oh)
Tôi tin, tôi tin, tôi tin, tôi tin (oh)
That you are the remedy
Rằng bạn là phương thuốc
(You are, you are, yeah)
(Bạn đang, bạn đang có, yeah)
(You are, you are, yeah)
(Bạn đang, bạn đang có, yeah)
That you are the remedy (o-o-o-o-o-oh)
Rằng bạn là phương thuốc (oh)
(You are, you are, yeah)
(Bạn đang, bạn đang có, yeah)
Yeah, you are the remedy
Vâng, bạn là phương thuốc

(O-o-o-o-o-oh)
(Oh)
I believe, I believe, I believe, I believe
Tôi tin, tôi tin, tôi tin, tôi tin
That loneliness is my decease
Sự cô đơn đó là cái chết của tôi
I believe, I believe, I believe, I believe
Tôi tin, tôi tin, tôi tin, tôi tin
That you are the remedy
Rằng bạn là phương thuốc

I believe, I believe, I believe, I believe (o-o-o-o-o-oh)
Tôi tin, tôi tin, tôi tin, tôi tin (oh)
(I believe it, I believe it)
(Tôi tin điều đó, tôi tin điều đó)
That loneliness is my decease (is my decease)
Sự cô đơn đó là cái chết của tôi (cái chết của tôi)
I believe, I believe, I believe, I believe
Tôi tin, tôi tin, tôi tin, tôi tin
(I believe it now)
(Tôi tin nó bây giờ)
That you are the remedy
Rằng bạn là phương thuốc
(You are the remedy, oh yeah, yeah oh)
(Bạn là phương thuốc, oh yeah, yeah oh)
You are the remedy
Bạn là phương thuốc
You are the remedy, oh yeah (o-o-o-o-o-oh)
Bạn là phương thuốc, oh yeah (oh)
You are the remedy
Bạn là phương thuốc