Ariana Grande – imagine lời bài hát phiên âm tiếng việt

Step up the two of us, nobody knows us
Bước lên hai chúng tôi, không ai biết chúng tôi
Get in the car like, “Skrrt”
Lên xe nhanh
Staying up all night, order me pad thai
Thức suốt đêm, gọi món Thái
Then we gon’ sleep ’til noon
Rồi chúng ta sẽ ngủ đến trưa
Me with no makeup, you in the bathtub
Tôi không trang điểm, bạn trong bồn tắm
Bubbles and bubbly, ooh
Bong bóng và bong bóng
This is a pleasure, feel like we never act this regular
Đây là một niềm vui, cảm giác như chúng tôi không bao giờ thực hiện điều này thường xuyên

Click, click, click and post
Nhấp, nhấp, nhấp vào ảnh và đăng trên phương tiện truyền thông xã hội
Drip-drip-dripped in gold
Nhỏ giọt, nhỏ giọt, nhỏ giọt vàng
Quick, quick, quick, let’s go
Nhanh, nhanh, nhanh, đi thôi
Kiss me and take off your clothes
Hôn tôi và cởi quần áo của bạn

Imagine a world like that
Hãy tưởng tượng một thế giới như thế
Imagine a world like that
Hãy tưởng tượng một thế giới như thế
We go like up ’til I’m ‘sleep on your chest
Chúng tôi sẽ đi như thể cho đến khi tôi ngủ trên ngực của bạn
Love how my face fits so good in your neck
Yêu làm thế nào khuôn mặt của tôi phù hợp với cổ của bạn
Why can’t you imagine a world like that?
Tại sao bạn không thể tưởng tượng một thế giới như thế
Imagine a world
Tưởng tượng một thế giới

Knew you were perfect after the first kiss
Được biết bạn đã hoàn hảo sau nụ hôn đầu tiên
Took a deep breath like, “Ooh”
Hít một hơi thật sâu
Feels like forever, baby, I never thought that it would be you
Cảm thấy như mãi mãi, em yêu, anh chưa bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là em
Tell me your secrets, all of the creep shit
Nói cho tôi biết bí mật của bạn, tất cả các shit shit
That’s how I know it’s true
Đó là cách tôi biết nó là sự thật
Baby, direct it, name in the credits
Em yêu, chỉ đạo nó, tên trong các khoản tín dụng
Like the movies do
Giống như những bộ phim làm

Click, click, click and post
Nhấp, nhấp, nhấp vào ảnh và đăng trên phương tiện truyền thông xã hội
Drip-drip-dripped in gold
Nhỏ giọt, nhỏ giọt, nhỏ giọt vàng
Quick, quick, quick, let’s go
Nhanh, nhanh, nhanh, đi thôi
Kiss me and take off your clothes
Hôn tôi và cởi quần áo của bạn

Imagine a world like that
Hãy tưởng tượng một thế giới như thế
Imagine a world like that
Hãy tưởng tượng một thế giới như thế
We go like up ’til I’m ‘sleep on your chest
Chúng tôi đi như thể cho đến khi tôi ngủ trên ngực của bạn
Love how my face fits so good in your neck
Yêu làm thế nào khuôn mặt của tôi phù hợp với cổ của bạn
Why can’t you imagine a world like that?
Tại sao bạn không thể tưởng tượng một thế giới như thế
Imagine a world
Tưởng tượng một thế giới

Can you imagine it?
Bạn có thể tưởng tượng nó không
Can you imagine it?
Bạn có thể tưởng tượng nó không
Can you imagine it?
Bạn có thể tưởng tượng nó không
Can you imagine it?
Bạn có thể tưởng tượng nó không
Can you imagine it? (Can you imagine?)
Bạn có thể tưởng tượng nó không
Can you imagine it? (Can you imagine?)
Bạn có thể tưởng tượng nó không
Can you imagine it? (Ooh)
Bạn có thể tưởng tượng nó không (Oh)
Imagine that
Tưởng tượng rằng
Imagine it, imagine it
Tưởng tượng nó, tưởng tượng nó
Imagine it, imagine it
Tưởng tượng nó, tưởng tượng nó
Imagine, imagine
Tưởng tượng, tưởng tượng
Imagine, imagine
Tưởng tượng, tưởng tượng
Imagine, imagine
Tưởng tượng, tưởng tượng