Ariana Grande – In My Head lời bài hát phiên âm tiếng việt

Painted a picture, I thought I knew you well
Tôi vẽ một bức tranh, tôi nghĩ rằng tôi biết rõ bạn
I got a habit of seeing what isn’t there
Tôi có thói quen nhìn thấy những gì không có ở đó
Caught in the moment, tangled up in your sheets
Tôi bị bắt trong khoảnh khắc, tôi rối tung lên tờ của bạn
When you broke my heart, I said you only wanted half of me
Khi bạn làm tan vỡ trái tim tôi, tôi nói bạn chỉ muốn một nửa của tôi

My imagination’s too creative
Trí tưởng tượng của tôi là sáng tạo
They see demon, I see angel, angel (Angel), angel
Họ thấy một con quỷ, tôi thấy một thiên thần, một thiên thần (Thiên thần), thiên thần
Without the halo, wingless angel
Không có hào quang, thiên thần không cánh

Falling, falling, but I never thought you’d leave me
Rơi, rơi, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ rời xa tôi
Falling, falling, needed something to believe in, oh
Rơi, ngã, tôi cần một cái gì đó để tin vào
I thought you were the one
Tôi nghĩ bạn là người duy nhất
But it was all in my head
Nhưng đó là tất cả trong đầu tôi
It was all in my head (Skrrt, skrrt)
Đó là tất cả trong đầu tôi

Yeah, look at you (You), boy, I invented you
vâng, nhìn bạn này, chàng trai, tôi đã phát minh ra bạn
Your Gucci tennis shoes, runnin’ from your issues
Giày tennis của bạn, chạy từ các vấn đề của bạn
Cardio good for the heart (For the heart)
Bài tập cardio tốt cho tim mạch (Dành cho tim)
I figure we can work it out, hmm
Tôi thấy rằng chúng ta có thể giải quyết nó

Painted a picture; I thought I drew you well
Tôi vẽ một bức tranh, tôi nghĩ rằng tôi đã vẽ bạn tốt
I had a vision of seeing what isn’t there
Tôi đã có một tầm nhìn để thấy những gì không có ở đó
Caught in the moment, tangled up in your sheets
Tôi bị bắt trong khoảnh khắc, tôi rối tung lên tờ của bạn
When you broke my heart, said you only wanted half of me
Khi bạn làm tan vỡ trái tim tôi, tôi nói bạn chỉ muốn một nửa của tôi

My imagination’s too creative
Trí tưởng tượng của tôi là sáng tạo
They see Cain and I see Abel (Abel), Abel (Abel), Abel
Họ thấy Cain và tôi thấy Abel (Abel), Abel (Abel), Abel (Cain và Abel là hai con trai đầu của Adam và Eva)
I know you’re able, willin’ and able
Tôi biết bạn sẵn sàng và có thể làm được

Falling, falling, but I thought that you would need me
Ngã, ngã, nhưng tôi nghĩ rằng bạn sẽ cần tôi
Falling, falling, needed something to believe in, oh
Rơi, ngã, tôi cần một cái gì đó để tin vào
I thought that you were the one
Tôi nghĩ rằng bạn là người duy nhất
But it was all in my head
Nhưng đó là tất cả trong đầu tôi
It was all in my head (Skrrt, skrrt)
Đó là tất cả trong đầu tôi

Yeah, look at you (You), boy, I invented you
vâng, nhìn bạn này, chàng trai, tôi đã phát minh ra bạn
Your Gucci tennis shoes, runnin’ from your issues
Giày tennis của bạn, chạy từ các vấn đề của bạn
Cardio good for the heart (For the heart)
Bài tập cardio tốt cho tim mạch (Dành cho tim)
I figure we can work it out, hmm
Tôi phát hiện ra rằng chúng ta có thể giải quyết nó

Wanted you to grow, but, boy, you wasn’t budding
Tôi muốn bạn phát triển, nhưng, chàng trai, bạn không vừa chớm nở
Everything you are made you everything you aren’t
Tất cả mọi thứ bạn được tạo nên không phải là của chính bạn
I saw your potential without seein’ credentials
Tôi thấy tiềm năng của bạn mà không thấy thông tin đăng nhập
Maybe that’s the issue (Yeah, yeah)
Có lẽ đó là vấn đề (vâng, vâng)
Said maybe that’s the issue, ah
Tôi nói có lẽ đó là vấn đề
Can’t hold that sh*t against you, ah
Tôi không thể chống lại bạn
Guess I did it to myself, yeah
Tôi đoán tôi đã làm điều đó với bản thân mình, vâng
Thought you were somebody else, you
Tôi nghĩ bạn là người khác, bạn

Thought you were somebody else, you (You)
Tôi nghĩ bạn là người khác, bạn
Thought you were somebody else, you
Tôi nghĩ bạn là người khác, bạn