Ariana Grande – In My Head Text Piesne Preklad v Slovensky

Painted a picture, I thought I knew you well
Nakreslil som si obraz, myslel som, že ťa dobre poznávam
I got a habit of seeing what isn’t there
Mám zvyk vidieť to, čo tam nie je
Caught in the moment, tangled up in your sheets
Bol som chytený v momente, ja som sa zamotal do vašich listov
When you broke my heart, I said you only wanted half of me
Keď si zlomil moje srdce, povedal som, že si chceli len polovicu mňa

My imagination’s too creative
Moja predstavivosť je kreatívna
They see demon, I see angel, angel (Angel), angel
Vidia démona, vidím anjela, anjela (anjela), anjela
Without the halo, wingless angel
Bez halo, bezkrídlého anjela

Falling, falling, but I never thought you’d leave me
Pád, pád, ale nikdy som si nemyslel, že ma opustíte
Falling, falling, needed something to believe in, oh
Pád, pád, potrebujem niečo, v čo by som veriť
I thought you were the one
Myslel som si, že si ty
But it was all in my head
Ale bolo to všetko v mojej hlave
It was all in my head (Skrrt, skrrt)
Všetko to bolo v mojej hlave

Yeah, look at you (You), boy, I invented you
áno, pozri sa na teba, chlapec, vynašiel som ťa
Your Gucci tennis shoes, runnin’ from your issues
Vaše topánky na tenis, beží z vašich problémov
Cardio good for the heart (For the heart)
Kardio cvičenie je dobré pre srdce (pre srdce)
I figure we can work it out, hmm
Zistil som, že to dokážeme vyriešiť

Painted a picture; I thought I drew you well
Nakreslil som si obraz, myslel som si, že som ťa dobre kreslil
I had a vision of seeing what isn’t there
Mala som víziu vidieť to, čo tam nie je
Caught in the moment, tangled up in your sheets
Bol som chytený v momente, ja som sa zamotal do vašich listov
When you broke my heart, said you only wanted half of me
Keď si zlomil moje srdce, povedal som, že si chceli len polovicu mňa

My imagination’s too creative
Moja predstavivosť je kreatívna
They see Cain and I see Abel (Abel), Abel (Abel), Abel
Vidia Kain a vidím Abel (Abel), Abel (Abel), Abel (Cain a Abel sú prvé dvaja synovia Adama a Evy)
I know you’re able, willin’ and able
Viem, že ste ochotní a schopní to urobiť

Falling, falling, but I thought that you would need me
Pád, pád, ale myslel som si, že by si ma potreboval
Falling, falling, needed something to believe in, oh
Pád, pád, potrebujem niečo, v čo by som veriť
I thought that you were the one
Myslela som si, že si ty
But it was all in my head
Ale bolo to všetko v mojej hlave
It was all in my head (Skrrt, skrrt)
Všetko to bolo v mojej hlave

Yeah, look at you (You), boy, I invented you
áno, pozri sa na teba, chlapec, vynašiel som ťa
Your Gucci tennis shoes, runnin’ from your issues
Vaše topánky na tenis, beží z vašich problémov
Cardio good for the heart (For the heart)
Kardio cvičenie je dobré pre srdce (pre srdce)
I figure we can work it out, hmm
Zistil som, že to dokážeme vyriešiť

Wanted you to grow, but, boy, you wasn’t budding
Chcel som, aby ste vyrastali, ale, chlapec, nevstúpili ste
Everything you are made you everything you aren’t
Všetko, z ktorého sa skladáš, nie je sami
I saw your potential without seein’ credentials
Videl som váš potenciál bez toho, aby som videl poverenie
Maybe that’s the issue (Yeah, yeah)
Možno to je otázka (áno, áno)
Said maybe that’s the issue, ah
Povedal som, že je to pravda
Can’t hold that sh*t against you, ah
Nemôžem to držať proti vám
Guess I did it to myself, yeah
Myslím, že som to urobil sám, áno
Thought you were somebody else, you
Myslel som si, že si niekto iný, ty

Thought you were somebody else, you (You)
Myslel som si, že si niekto iný, ty
Thought you were somebody else, you
Myslel som si, že si niekto iný, ty