Ariana Grande, Justin Bieber – Stuck with U Text Písně Český Překlad

Mmm
Hmm
Hey, yeah
Hej, ano
(That’s just for fun)
(To je jen pro zábavu)
(What?)
(Co?)
Ah, yeah
Ach ano

I’m not one to stick around
Nejsem nikdo, kdo by se mohl držet
One strike and you’re out, baby
Jeden úder a jsi venku, zlato
Don’t care if I sound crazy
Nezajímá mě, jestli znít šíleně
But you never let me down, no, no
Ale nikdy jsi mě nezklamal, ne, ne
That’s why when the sun’s up, I’m stayin’
Proto když slunce svítí, zůstávám
Still layin’ in your bed, sayin’
Stále ležíte v posteli a říkám

Ooh, ooh, ooh, ooh
oh, oh, oh, oh
Got all this time on my hands
Měl jsem celou tu dobu na mých rukou
Might as well cancel our plans, yeah
Mohu také zrušit naše plány, ano
I could stay here for a lifetime
Mohl bych tu zůstat celý život

So, lock the door and throw out the key
Zamkněte dveře a vyhoďte klíč
Can’t fight this no more, it’s just you and me
Už s tím nemůžu bojovat, jste to jen ty a já
And there’s nothin’ I, nothin’ I, I can do
A nemůžu dělat nic
I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you
Jsem uvízl s vámi, uvízl s vámi, uvízl s vámi
So, go ahead and drive me insane
Tak jděte do toho a zblázněte mě
Baby, run your mouth, I still wouldn’t change
Baby, běž ústa, pořád bych se nezměnil
Being stuck with you, stuck with you, stuck with you
Být s vámi, s vámi, s vámi
I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you, baby
Jsem uvízl s tebou, uvízl s tebou, uvízl s tebou, zlato

There’s nowhere we need to be, no, no, no
Nikde nemusíme být, ne, ne, ne
I’ma get to know you better
Musím tě lépe poznat
Kinda hope we’re here forever
druh naděje, že jsme tu navždy
There’s nobody on these streets
Na těchto ulicích není nikdo
If you told me that the world’s endin’
Pokud jsi mi řekl, že konec světa
Ain’t no other way that I can spend it
není jiný způsob, jak to můžu utratit

Oh, oh, oh, oh (Ooh)
Oh, oh, oh, oh
Got all this time in my hands
Měl jsem celou tu dobu v mých rukou
Might as well cancel our plans (Yeah, yeah)
Mohou také zrušit naše plány
I could stay here forever
Mohl bych tu zůstat navždy

So, lock the door and throw out the key
Zamkněte dveře a vyhoďte klíč
Can’t fight this no more, It’s just you and me
Už s tím nemůžu bojovat, to jste jen ty a já
And there’s nothin’ I, nothin’ I, I can do
A nemůžu dělat nic
I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you
Jsem uvízl s vámi, uvízl s vámi, uvízl s vámi
So, go ahead and drive me insane
Tak jděte do toho a zblázněte mě
Baby, run your mouth, I still wouldn’t change
Baby, běž ústa, pořád bych se nezměnil
Being stuck with you, stuck with you, stuck with you
Být s vámi, s vámi, s vámi
I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you
Jsem uvízl s vámi, uvízl s vámi, uvízl s vámi

Woah
Ahoj
Baby, come take all my time
Miláčku, pojď celou dobu
Go on, make me lose my mind
Pokračuj, nech mě ztratit mysl
We got all that we need here tonight
Dnes tu máme vše, co potřebujeme

I lock the door (Lock the door) and throw out the key
Zamknu dveře a vyhodím klíč
Can’t fight this no more (Can’t fight this no more), it’s just you and me
Už s tím nemůžu bojovat, jste to jen ty a já
And there’s nothin’ I, nothin’ I’d rather do
A není nic, co bych raději udělal
I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you
Jsem uvízl s vámi, uvízl s vámi, uvízl s vámi
So, go ahead and drive me insane
Tak jděte do toho a zblázněte mě
Baby, run your mouth, I still wouldn’t change
Baby, běž ústa, pořád bych se nezměnil
All this lovin’ you, hatin’ you, wantin’ you
To vše tě miluje, nenávidí a chce
I’m stuck with you, stuck with you, stuck with
Jsem přilepená s tebou, přilepená s tebou, přilepená s
You, oh, oh
Ty, oh, oh

Stuck with you, stuck with you, stuck with you
Stuck with you, stuck with you