Ariana Grande, Social House – Boyfriend Songtekst Vertaling in Nederlands

I’m a motherfuck*n’ train wreck
Ik ben een treinwrak
I don’t wanna be too much
Ik wil niet teveel zijn
But I don’t wanna miss your touch
Maar ik wil je aanraking niet missen
And you don’t seem to give a f*ck
En je lijkt me niet te geven
I don’t wanna keep you waiting
Ik wil je niet laten wachten
But I do just what I have to do
Maar ik doe precies wat ik moet doen
And I might not be the one for you
En ik ben misschien niet degene voor jou
But you ain’t about to have no boo
Maar je gaat me niet krijgen

‘Cause I know we be so complicated
omdat ik weet dat we zo ingewikkeld zijn
But we be so smitten, it’s crazy
Maar we zullen aangetrokken worden, het is gek
I can’t have what I want, but neither can you
Ik kan niet hebben wat ik wil, maar jij ook niet

You ain’t my boyfriend (Boyfriend)
Je bent niet mijn vriendje (vriendje)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)
En ik ben niet je vriendin (vriendin)
But you don’t want me to see nobody else
Maar je wilt niet dat ik iemand anders zie
And I don’t want you to see nobody
En ik wil niet dat je iemand ziet
But you ain’t my boyfriend (Boyfriend)
Maar je bent niet mijn vriendje (vriendje)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)
En ik ben niet je vriendin (vriendin)
But you don’t want me to touch nobody else
Maar je wilt niet dat ik iemand anders aanraak
Baby, we ain’t gotta tell nobody
Schat, we hoeven het aan niemand te vertellen

Even though you ain’t mine, I promise the way we fight
Ook al ben je niet van mij, ik beloof de manier waarop we vechten
Make me honestly feel like we just in love
Geef me echt het gevoel dat we gewoon verliefd zijn
‘Cause, baby, when push comes to shove
omdat schat, als het gaat om duw
Damn, baby, I’m a train wreck, too (Too)
Schat, ik ben ook een treinwrak
I lose my mind when it comes to you
Ik verlies mijn verstand als het op jou aankomt
I take time with the ones I choose
Ik neem tijd met degenen die ik kies
And I don’t want to smile if it ain’t from you, yeah
En ik wil niet glimlachen als het niet van jou komt, ja

I know we be so complicated
Ik weet dat we zo ingewikkeld zijn
Lovin’ you sometimes drive me crazy
Van je houden maakt me soms gek
‘Cause I can’t have what I want and neither can you
omdat ik niet kan krijgen wat ik wil en jij ook niet

You ain’t my boyfriend (Boyfriend)
Je bent niet mijn vriendje (vriendje)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)
En ik ben niet je vriendin (vriendin)
But you don’t want me to see nobody else
Maar je wilt niet dat ik iemand anders zie
And I don’t want you to see nobody
En ik wil niet dat je iemand ziet
But you ain’t my boyfriend (Boyfriend)
Maar je bent niet mijn vriendje (vriendje)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)
En ik ben niet je vriendin (vriendin)
But you don’t want me to touch nobody else
Maar je wilt niet dat ik iemand anders aanraak
Baby, we ain’t gotta tell nobody
Schat, we hoeven het aan niemand te vertellen

I wanna kiss you (Yeah), don’t wanna miss you (Yeah)
Ik wil je kussen (ja), wil je niet missen (ja)
But I can’t be with you ’cause I got issues
Maar ik kan niet bij je zijn omdat ik problemen heb
Yeah, on the surface, seem like it’s easy
ja, op het eerste gezicht lijkt het eenvoudig
Careful with words, but it’s still hard to read me
Voorzichtig met woorden, maar het is nog steeds moeilijk om me te lezen
Stress high when the trust low (Mmm)
Stress is hoog wanneer het vertrouwen laag is
Bad vibes, where’d the fun go? (Oh)
Slechte sfeer, waar zou het plezier heen gaan?
Try to open up and love more (Love more)
Probeer je open te stellen en meer van te houden
Try to open up and love more
Probeer je open te stellen en meer van te houden

If you were my boyfriend
Als je mijn vriendje was
And you were my girlfriend
En jij was mijn vriendin
I probably wouldn’t see nobody else
Ik zou waarschijnlijk niemand anders zien
But I can’t guarantee that by myself
Maar dat kan ik niet zelf garanderen

You ain’t my boyfriend (Boyfriend, you ain’t my boyfriend)
Je bent niet mijn vriendje (vriendje, je bent mijn vriendje niet)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend, I ain’t your girlfriend)
En ik ben niet je vriendin (vriendin, ik ben je vriendin niet)
But you don’t want me to see nobody else (Nobody)
Maar je wilt niet dat ik iemand anders zie (niemand)
And I don’t want you to see nobody
En ik wil niet dat je iemand ziet
But you ain’t my boyfriend (Boyfriend, you know you ain’t my boyfriend)
Maar je bent niet mijn vriendje (vriendje, je weet dat je mijn vriendje niet bent)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend, yeah, mmm)
En ik ben niet je vriendin (vriendin, ja)
But you don’t want me to touch nobody else (Nobody)
Maar je wilt niet dat ik iemand anders aanraak
Baby, we ain’t gotta tell nobody (Oh yeah)
Schat, we hoeven het aan niemand te vertellen
You ain’t my boyfriend (Boyfriend)
Je bent niet mijn vriendje (vriendje)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)
En ik ben niet je vriendin (vriendin)
But you don’t want me to see nobody else
Maar je wilt niet dat ik iemand anders zie
And I don’t want you to see nobody
En ik wil niet dat je iemand ziet
But you ain’t my boyfriend (Boyfriend)
Maar je bent niet mijn vriendje (vriendje)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend, yeah)
En ik ben niet je vriendin (vriendin, ja)
But you don’t want me to touch nobody else (Nobody)
Maar je wilt niet dat ik iemand anders aanraak
Baby, we ain’t gotta tell nobody
Schat, we hoeven het aan niemand te vertellen