Ariana Grande, Social House – Boyfriend Text Písně Překlad v Český

I’m a motherfuck*n’ train wreck
Jsem vrak vlaku
I don’t wanna be too much
Nechci být příliš mnoho
But I don’t wanna miss your touch
Ale já nechci nechat ujít tvůj dotek
And you don’t seem to give a f*ck
A zdá se, že mě to nezajímá
I don’t wanna keep you waiting
Nechci tě čekat
But I do just what I have to do
Ale dělám jen to, co musím udělat
And I might not be the one for you
A možná pro vás nebudu ten pravý
But you ain’t about to have no boo
Ale ty mě nebudeš mít

‘Cause I know we be so complicated
protože vím, že jsme tak komplikovaní
But we be so smitten, it’s crazy
Ale budeme přitahováni, je to šílené
I can’t have what I want, but neither can you
Nemůžu mít to, co chci, ale ani ty

You ain’t my boyfriend (Boyfriend)
Nejsi můj přítel (přítel)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)
A nejsem tvoje přítelkyně (přítelkyně)
But you don’t want me to see nobody else
Ale nechceš, abych viděl někoho jiného
And I don’t want you to see nobody
A nechci, abys někoho viděl
But you ain’t my boyfriend (Boyfriend)
Ale nejsi můj přítel (přítel)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)
A nejsem tvoje přítelkyně (přítelkyně)
But you don’t want me to touch nobody else
Ale nechceš, abych se dotkl někoho jiného
Baby, we ain’t gotta tell nobody
Baby, nemusíme to nikomu říkat

Even though you ain’t mine, I promise the way we fight
I když nejste moje, slibuji způsob, jakým bojujeme
Make me honestly feel like we just in love
Udělejte mi upřímně pocit, že jsme jen zamilovaní
‘Cause, baby, when push comes to shove
protože, zlato, když tlačí do strčení
Damn, baby, I’m a train wreck, too (Too)
Baby, taky jsem vlaková vrak
I lose my mind when it comes to you
Když přijde na tebe, ztratím mysl
I take time with the ones I choose
Beru si čas s těmi, které si vyberu
And I don’t want to smile if it ain’t from you, yeah
A já se nechci usmívat, pokud to není od vás, ano

I know we be so complicated
Vím, že jsme tak komplikovaní
Lovin’ you sometimes drive me crazy
Milovat tě někdy mě šílí
‘Cause I can’t have what I want and neither can you
protože nemůžu mít to, co chci, ani ty

You ain’t my boyfriend (Boyfriend)
Nejsi můj přítel (přítel)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)
A nejsem tvoje přítelkyně (přítelkyně)
But you don’t want me to see nobody else
Ale nechceš, abych viděl někoho jiného
And I don’t want you to see nobody
A nechci, abys někoho viděl
But you ain’t my boyfriend (Boyfriend)
Ale nejsi můj přítel (přítel)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)
A nejsem tvoje přítelkyně (přítelkyně)
But you don’t want me to touch nobody else
Ale nechceš, abych se dotkl někoho jiného
Baby, we ain’t gotta tell nobody
Baby, nemusíme to nikomu říkat

I wanna kiss you (Yeah), don’t wanna miss you (Yeah)
Chci tě políbit (ano), nechci ti chybět (ano)
But I can’t be with you ’cause I got issues
Ale nemůžu být s tebou, protože mám problémy
Yeah, on the surface, seem like it’s easy
ano, na povrchu se zdá, že je to snadné
Careful with words, but it’s still hard to read me
Opatrně se slovy, ale je stále těžké mě přečíst
Stress high when the trust low (Mmm)
Stres je vysoký, když je důvěra nízká
Bad vibes, where’d the fun go? (Oh)
Špatné vibrace, kam by ta zábava šla?
Try to open up and love more (Love more)
Zkuste se otevřít a milovat více
Try to open up and love more
Zkuste se otevřít a milovat více

If you were my boyfriend
Pokud jsi byl můj přítel
And you were my girlfriend
A vy jste byla moje přítelkyně
I probably wouldn’t see nobody else
Asi bych nikoho jiného neviděl
But I can’t guarantee that by myself
Ale nemohu to zaručit sám

You ain’t my boyfriend (Boyfriend, you ain’t my boyfriend)
Nejste můj přítel (přítel, nejste můj přítel)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend, I ain’t your girlfriend)
A nejsem tvoje přítelkyně (přítelkyně, nejsem tvoje přítelkyně)
But you don’t want me to see nobody else (Nobody)
Ale nechceš, abych viděl nikoho jiného (nikdo)
And I don’t want you to see nobody
A nechci, abys někoho viděl
But you ain’t my boyfriend (Boyfriend, you know you ain’t my boyfriend)
Ale nejste můj přítel (přítel, víte, že nejste můj přítel)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend, yeah, mmm)
A nejsem tvoje přítelkyně (přítelkyně, ano)
But you don’t want me to touch nobody else (Nobody)
Ale nechceš, abych se dotkl někoho jiného
Baby, we ain’t gotta tell nobody (Oh yeah)
Baby, nemusíme to nikomu říkat
You ain’t my boyfriend (Boyfriend)
Nejsi můj přítel (přítel)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)
A nejsem tvoje přítelkyně (přítelkyně)
But you don’t want me to see nobody else
Ale nechceš, abych viděl někoho jiného
And I don’t want you to see nobody
A nechci, abys někoho viděl
But you ain’t my boyfriend (Boyfriend)
Ale nejsi můj přítel (přítel)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend, yeah)
A nejsem tvoje přítelkyně (přítelkyně, ano)
But you don’t want me to touch nobody else (Nobody)
Ale nechceš, abych se dotkl někoho jiného
Baby, we ain’t gotta tell nobody
Baby, nemusíme to nikomu říkat