Ariana Grande – Sweetener Text Piesne Preklad v Slovensky

When life deals us cards
Keď sa život zaoberá kartami
Make everything taste like it is salt
Urobte všetko, ako je to soľ
Then you come through like the sweetener
Potom prejdete ako sladidlo

Know how to bring the bitter taste to a halt
Vedieť, ako prerušiť horkú chuť

And then you get it, get it, get it, get it
A potom to dostanete, dostanete to, dostanete to, dostanete to
Hit it, hit it, hit it, hit it
Hit to, udrel, udrel, udrel
Flip it, flip it, flip it
Vyklopte ho, otočte ho, otočte ho
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Môžeš mi povedať oh, oh (pocit naštvanej)
Twist it, twist it, twist it, twist it
Twist to, twist to, twist to, twist to
Mix it and mix it and mix it and mix it
Zmiešajte a premiešajte, premiešajte a premiešajte
Kiss it, kiss it, kiss it
Polí to, polívaj ho, polívaj ho
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Môžeš mi povedať oh, oh (pocit naštvanej)

I like the way you lick the bowl
Mám rád spôsob, ako si olizuje misku
Somehow your method touches my soul
Niekedy sa vaša metóda dotkne mojej duše
It lifts me up to heights unknown
Zdvihne ma do neznámych výšok
So when they ask, “How’s life?”, I go
Keď sa teda pýtajú: “Ako je život?”, Idem

When life deals us cards
Keď sa život zaoberá kartami
Make everything taste like it is salt
Urobte všetko, ako je to soľ
Then you come through like the sweetener
Potom prejdete ako sladidlo
Know how to bring the bitter taste to a halt
Vedieť, ako prerušiť horkú chuť

And then you get it, get it, get it, get it
A potom to dostanete, dostanete to, dostanete to, dostanete to
Hit it, hit it, hit it, hit it
Hit to, udrel, udrel, udrel
Flip it, flip it, flip it
Vyklopte ho, otočte ho, otočte ho
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Môžeš mi povedať oh, oh (pocit naštvanej)
Twist it, twist it, twist it, twist it
Twist to, twist to, twist to, twist to
Mix it and mix it and mix it and mix it
Zmiešajte a premiešajte, premiešajte a premiešajte
Kiss it, kiss it, kiss it
Polí to, polívaj ho, polívaj ho
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Môžeš mi povedať oh, oh (pocit naštvanej)

Your mama sent us horoscopes
Vaša mama nám poslala horoskopy
Had so much fun watching them unfold
Bolo to tak veľa zábavy sledovať ich rozvinúť
You said she like me, I smiled, I know
Povedala si, že ma má rád, usmiala som sa, viem
So when they ask, “How’s life?” I go (sheesh, sheesh)
Takže keď sa pýtajú: “Ako je život?” Idem (cítim sa naštvaný)

When life deals us cards
Keď sa život zaoberá kartami
Make everything taste like it is salt
Urobte všetko, ako je to soľ
Then you come through like the sweetener
Potom prejdete ako sladidlo
Know how to bring the bitter taste to a halt
Vedieť, ako prerušiť horkú chuť

And then you get it, get it, get it, get it
A potom to dostanete, dostanete to, dostanete to, dostanete to
Hit it, hit it, hit it, hit it
Hit to, udrel, udrel, udrel
Flip it, flip it, flip it
Vyklopte ho, otočte ho, otočte ho
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Môžeš mi povedať oh, oh (pocit naštvanej)
Twist it, twist it, twist it, twist it
Twist to, twist to, twist to, twist to
Mix it and mix it and mix it and mix it
Zmiešajte a premiešajte, premiešajte a premiešajte
Kiss it, kiss it, kiss it
Polí to, polívaj ho, polívaj ho
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Môžeš mi povedať oh, oh (pocit naštvanej)

And then we’re laying back, talk the rest of the night
A potom sme sa späť, hovoriť zvyšok noci
Things that make you lie make me say oh, oh
Veci, ktoré vás lámajú, ma povedia oh, oh
Talking about what you wanna do whether it’s wrong or right
Rozprávanie o tom, čo chcete robiť, či je to zlé alebo správne
I’ll follow you ’cause you make me say oh, oh
Budem ťa nasledovať Pretože ma to povieš oh, oh
Said I don’t know what I’d do without you in my life, it’d be so sour
Povedal som, že neviem, čo by som bez teba urobil v mojom živote, bolo by to tak kyslé
I’m hoping that everybody can experience what we have now
Dúfam, že každý môže zažiť to, čo máme teraz

When life deals us cards
Keď sa život zaoberá kartami
Make everything taste like it is salt
Urobte všetko, ako je to soľ
Then you come through like the sweetener
Potom prejdete ako sladidlo
Know how to bring the bitter taste to a halt
Vedieť, ako prerušiť horkú chuť

And then you get it, get it, get it, get it
A potom to dostanete, dostanete to, dostanete to, dostanete to
Hit it, hit it, hit it, hit it
Hit to, udrel, udrel, udrel
Flip it, flip it, flip it
Vyklopte ho, otočte ho, otočte ho
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Môžeš mi povedať oh, oh (pocit naštvanej)
Twist it, twist it, twist it, twist it
Twist to, twist to, twist to, twist to
Mix it and mix it and mix it and mix it
Zmiešajte a premiešajte, premiešajte a premiešajte
Kiss it, kiss it, kiss it
Polí to, polívaj ho, polívaj ho
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Môžeš mi povedať oh, oh (pocit naštvanej)
You make me say oh, babe
Rozvedieš ma, oh, zlatko