AURORA – Exist For Love Text Písně Český Překlad


Exist For Love Text Písně Překlad

They say there is a war
Říkají, že existuje válka
Between the man and the woman (Ah-ah-ah, ah-ah-ah)
Mezi mužem a ženou
I’ve never felt like this before
Nikdy jsem se takhle necítil
My heart knew that I couldn’t (Ah-ah-ah, ah-ah-ah)
Moje srdce vědělo, že to nemohu vzít
And then you take me in
A pak mě vezmeš dovnitř
And everything in me begins to feel like I belong
A všechno se mi zdá, že jsem součástí
Like everybody needs a home
Jako každý potřebuje domov
And when I take your hand
A když si vezmu ruku
Like the world has never held a man
Stejně jako svět nikdy neměl člověka
I know I cannot heal the hurt
Vím, že nemohu uzdravit zranění
But I will hold you here forever
Ale budu tě tu držet navždy
If I can, if I can
Pokud můžu, pokud můžu

And then I learned the truth
A pak jsem se naučil pravdu
How everything good in life seems to lead back to you
Jak se vám všechny dobré věci v životě vracejí
And every single time I run into your arms
A pokaždé, když narazím na tvé ruce
I feel like I exist for love
Cítím se, jako bych existoval pro lásku
Like I exist for love
Jako bych existoval pro lásku
Only for love
Jen pro lásku

I can’t imagine how it is to be forbidden from loving (Ah-ah-ah, ah-ah-ah)
Nedokážu si představit, jak je zakázáno milovat
‘Cause when you walked into my life
protože když jsi vešel do mého života
I could feel my life begin
Cítil jsem, jak můj život začal
Like I was torn apart the minute I was only born
Jako bych byl roztrhán v okamžiku, kdy jsem se narodil
And you’re the other half
A ty jsi druhá polovina
The only thing that makes me whole
Jediná věc, která mě činí celými
I know it sounds like a lot
Vím, že to zní jako hodně
But you really need to know
Ale opravdu to potřebujete vědět
We are leaning out for love
Nakláním se k lásce
And we will lean for love forever, I know
A my se o lásku budeme navždy opírat, vím
I love you so
miluji teAnd then I learned the truth
A pak jsem se naučil pravdu
How everything good in life seems to lead back to you
Jak se vám všechny dobré věci v životě vracejí
And every single time I run into your arms
A pokaždé, když narazím na tvé ruce
I feel like I exist for love
Cítím se, jako bych existoval pro lásku
Like I exist for love
Jako bych existoval pro lásku
Only for love
Jen pro lásku

And when you say my name
A když řekneš moje jméno
Like white horses on the waves
Jako bílé koně na vlnách
I think it feels the same
Myslím, že je to stejné
As an ocean in my veins
Jako oceán v mých žilách
And you’ll be diving in
A budete se potápět
Like nothing is out of place
Jako nic není na místě
And we exist for love
A my jsme pro lásku
Only for love
Jen pro lásku

And I love you, I love you, I love you
A já tě miluji, miluji tě, miluji tě
And I love you, I love you, I love you
A já tě miluji, miluji tě, miluji tě

Close