Ava Max – Torn lời bài hát phiên âm tiếng việt

You, you take all of the li-li-light away
Bạn lấy hết ánh sáng
But, but then you give me fireworks
Nhưng, sau đó bạn cho tôi pháo hoa
I, I think of leaving ni-ni-night and day
Tôi nghĩ rằng để lại cho bạn ngày và đêm
But, but then you always find the words
Nhưng, sau đó bạn luôn luôn tìm thấy các từ

You’re contagious, baby
bạn dễ lây
Love when you love me, hate me
Bạn yêu tôi và sau đó ghét tôi, nhưng tôi yêu bạn khi bạn làm cả hai
The way you rock, ro-ro-rock my body lately
Cách bạn đá cơ thể của tôi gần đây
You set the rain on fire
Bạn đốt mưa
I wish the lows were higher
Tôi ước mức thấp
Wish I could stop, stop, stop to save me
Ước gì tôi có thể dừng lại để cứu tôi

Oh, I wanna stay, wanna walk out the door
Ồ, tôi muốn ở lại, muốn bước ra khỏi cửa
Oh no, right now baby I’m torn
Ồ không, ngay bây giờ tôi đang bị rách
I can’t get enough, can’t take anymore
Tôi không thể có đủ, không thể lấy thêm
Oh no, right now baby I’m torn
Ồ không, ngay bây giờ tôi đang bị rách
You dry my tears and make it pour
Bạn lau nước mắt cho tôi và làm tôi khóc
You show me love and give me war
Bạn cho tôi thấy tình yêu và sau đó chiến đấu với tôi
I can’t get enough, can’t take anymore
Tôi không thể có đủ, không thể lấy thêm
Oh no, right now baby I’m torn
Ồ không, ngay bây giờ tôi đang bị rách

I, I always want to run, run, run away
Tôi luôn muốn chạy trốn
But, but then I crawl into your arms
Nhưng, sau đó tôi bò vào vòng tay của bạn
It, it’s like we’re starting drama every day
giống như chúng ta đang bắt đầu bộ phim truyền hình mỗi ngày
But, but you know that’s my favorite part
Nhưng, bạn biết đó là phần yêu thích của tôi

You’re contagious, baby
bạn dễ lây
Love when you love me, hate me
Bạn yêu tôi và sau đó ghét tôi, nhưng tôi yêu bạn khi bạn làm cả hai
The way you rock, ro-ro-rock my body lately
Cách bạn đá cơ thể của tôi gần đây
You set the rain on fire
Bạn đốt mưa
I wish the lows were higher
Tôi ước mức thấp
Wish I could stop, stop, stop to save me
Ước gì tôi có thể dừng lại để cứu tôi

Oh, I wanna stay, wanna walk out the door
Ồ, tôi muốn ở lại, muốn bước ra khỏi cửa
Oh no, right now baby I’m torn
Ồ không, ngay bây giờ tôi đang bị rách
I can’t get enough, can’t take anymore
Tôi không thể có đủ, không thể lấy thêm
Oh no, right now baby I’m torn
Ồ không, ngay bây giờ tôi đang bị rách
You dry my tears and make it pour
Bạn lau nước mắt cho tôi và làm tôi khóc
You show me love and give me war
Bạn cho tôi thấy tình yêu và sau đó chiến đấu với tôi
I can’t get enough, can’t take anymore
Tôi không thể có đủ, không thể lấy thêm
Oh no, right now baby I’m torn
Ồ không, ngay bây giờ tôi đang bị rách

(Torn, baby I’m torn, torn)
(em yêu, em bị rách)
(Torn, torn, baby I’m torn, torn)
(em yêu, em bị rách)

Torn from the pages out of our book
Xé từ các trang trong cuốn sách của chúng tôi
A beautiful tragedy
Một bi kịch đẹp
I’m torn in between heaven and hell
Tôi bị giằng xé giữa thiên đường và địa ngục
‘Cause baby when I’m with you
bởi vì, khi anh ở bên em
I just don’t know where I’d rather be!
Tôi chỉ không biết tôi muốn ở đâu

Oh, I wanna stay, wanna walk out the door
Ồ, tôi muốn ở lại, muốn bước ra khỏi cửa
Oh no, right now baby I’m torn (ooh!)
Ồ không, ngay bây giờ tôi đang bị rách
I can’t get enough, can’t take anymore
Tôi không thể có đủ, không thể lấy thêm
Oh no, right now baby I’m torn
Ồ không, ngay bây giờ tôi đang bị rách
You dry my tears and make it pour (oh)
Bạn lau nước mắt cho tôi và làm tôi khóc
You show me love and give me war
Bạn cho tôi thấy tình yêu và sau đó chiến đấu với tôi
I can’t get enough, can’t take anymore (oh)
Tôi không thể có đủ, không thể lấy thêm
Oh no, right now baby I’m torn
Ồ không, ngay bây giờ tôi đang bị rách