Avril Lavigne – Head Above Water lời bài hát phiên âm tiếng việt

I’ve gotta keep the calm before the storm
Tôi phải bình tĩnh trước khi cơn bão đến
I don’t want less, I don’t want more
Tôi không muốn ít hơn, tôi không muốn nhiều hơn
Must bar the windows and the doors
Phải đóng cửa sổ và cửa ra vào
To keep me safe, to keep me warm
Để giữ cho tôi an toàn, hãy giữ ấm cho tôi

Yeah, my life is what I’m fighting for
Vâng, cuộc sống của tôi là những gì tôi đang chiến đấu
Can’t part the sea, can’t reach the shore
Không thể rời biển, không thể đến bờ
And my voice becomes the driving force
Và giọng nói của tôi trở thành động lực
I won’t let this pull me overboard
Tôi sẽ không để điều này kéo tôi quá tải

God, keep my head above water
Chúa ơi, giữ đầu tôi trên mặt nước
Don’t let me drown, it gets harder
Đừng để tôi chết đuối, nó trở nên khó khăn hơn
I’ll meet you there at the altar
Tôi sẽ gặp bạn ở bàn
As I fall down to my knees
Khi tôi ngã xuống đầu gối của tôi
Don’t let me drown, drown, drown
Đừng để tôi chết đuối, chết đuối, chết đuối
Don’t let me, don’t let me, don’t let me drown
Đừng để tôi, đừng để tôi, đừng để tôi chết đuối

So pull me up from down below
Vì vậy, kéo tôi lên từ xuống dưới
’Cause I’m underneath the undertow
Bởi vì tôi đang xuống với những cảm xúc
Come dry me off and hold me close
Hãy đến để khô tôi và giữ tôi gần
I need you now, I need you most
Tôi cần bạn bây giờ, tôi cần bạn nhất

God, keep my head above water
Chúa ơi, giữ đầu tôi trên mặt nước
Don’t let me drown, it gets harder
Đừng để tôi chết đuối, nó trở nên khó khăn hơn
I’ll meet you there at the altar
Tôi sẽ gặp bạn ở bàn thờ
As I fall down to my knees
Khi tôi ngã xuống đầu gối của tôi
Don’t let me drown, drown, drown
Đừng để tôi chết đuối, chết đuối, chết đuối
Don’t let me, don’t let me, don’t let me drown
Đừng để tôi, đừng để tôi, đừng để tôi chết đuối
Don’t let me drown, drown, drown
Đừng để tôi chết đuối, chết đuối, chết đuối
Don’t let me, don’t let me, don’t let me drown
Đừng để tôi, đừng để tôi, đừng để tôi chết đuối
(keep my head above water, above water)
(giữ đầu tôi trên mặt nước, trên mặt nước)

And I can’t see in the stormy weather
Và tôi không thể thấy trong thời tiết mưa bão
I can’t seem to keep it all together
Tôi dường như không thể giữ tất cả lại với nhau
And I, I can’t swim the ocean like this forever
Và tôi, tôi không thể bơi đại dương như thế này mãi mãi
And I can’t breathe
Và tôi không thể thở được

God, keep my head above water
Chúa ơi, giữ đầu tôi trên mặt nước
I lose my breath at the bottom
Tôi bị mất hơi thở ở phía dưới
Come rescue me, I’ll be waiting
Hãy đến để giải cứu tôi, tôi sẽ chờ
I’m too young to fall asleep
Tôi còn quá trẻ để ngủ

God, keep my head above water
Chúa ơi, giữ đầu tôi trên mặt nước
Don’t let me drown, it gets harder
Đừng để tôi chết đuối, nó trở nên khó khăn hơn
I’ll meet you there at the altar
Tôi sẽ gặp bạn ở bàn
As I fall down to my knees
Khi tôi ngã xuống đầu gối của tôi

Don’t let me drown (don’t let me, don’t let me drown)
Đừng để tôi chết đuối (đừng để tôi, đừng để tôi chết đuối)
Don’t let me drown (don’t let me, don’t let me drown)
Đừng để tôi chết đuối (đừng để tôi, đừng để tôi chết đuối)
Don’t let me drown (don’t let me, don’t let me drown)
Đừng để tôi chết đuối (đừng để tôi, đừng để tôi chết đuối)
Keep my head above water, above water
Giữ đầu của tôi trên mặt nước, trên mặt nước