Avril Lavigne – Tell Me It’s Over Text Piesne Preklad v Slovensky

I ain’t playing no games
Nehraju žiadne hry
‘Cause I’ve got nothing left to lose
Pretože nemám čo stratiť
I’m so tired of circular motions
Som tak unavený z kruhových pohybov
They leave me dizzy and confused
Zanechávajú mi závrat a zmätenosť
My heart, oh no, is not your revolving door
Moje srdce, ó nie, nie je to vaše otáčajúce sa dvere
I get stuck spinning and spinning and spinning
Uviazol som sa pradením a pradením a pradením
Oh, ’til I collapse on the floor
Oh, až sa zhromaždím na podlahe

But every time that you touch me
Ale pokaždé, keď sa ma dotknete
I forget what we’re fighting about
Zabudol som na čo bojujeme
Oh, you come and you leave
Ó, príď a odídete
Shame on me for believing every word out of your mouth
Hanbiti ma, že veríte každému slovu z vašich úst

Tell me it’s over if it’s really over
Povedzte mi, že skončilo, ak to skončilo
‘Cause it don’t feel like it’s over
Pretože nemá pocit, že to skončilo
Whenever you’re closing the door, no
Kedykoľvek zatvárate dvere, nie
So tell me it’s over
Povedz mi, že to skončilo

Darling, you
Drahoušku, ty
Oh, you taste so bittersweet
Oh, chutí tak horkoladké
Can’t get you off of my lips
Nemôžeš ťa dostať z rúk
You’re dangerous when you take me like a thief
Ste nebezpečný, keď ma vezmeš ako zlodej

Oh, and I
A ja
I should let this go
Mal by som to nechať
I try and I try, I try
Snažím sa a pokúsim sa, snažím sa
But why, why won’t you leave me alone?
Ale prečo, prečo ma neopustíš?

Tell me it’s over if it’s really over
Povedzte mi, že skončilo, ak to skončilo
‘Cause it don’t feel like it’s over
Pretože nemá pocit, že to skončilo
Whenever you’re closing the door, no
Kedykoľvek zatvárate dvere, nie
So tell me it’s over if it’s really over
Povedz mi, že skončilo, ak už skončilo
‘Cause every time you come over
Pretože pri každom príchode
It doesn’t feel over no more
Necíti už viac
So tell me it’s over
Povedz mi, že to skončilo

I keep on leaving the light on
Stále pokračujem v opúšťaní svetla
Hoping to find something else, oh
Dúfam, že nájdem niečo iné, oh
I’ve played the fool for the last time
Hral som blázna naposledy
I just can’t do this myself
Nemôžem to urobiť sám

Tell me it’s over if it’s really over
Povedzte mi, že skončilo, ak to skončilo
‘Cause it don’t feel like it’s over
Pretože nemá pocit, že to skončilo
Whenever you’re closing the door, no
Kedykoľvek zatvárate dvere, nie
Tell me it’s over if it’s really over
Povedzte mi, že skončilo, ak to skončilo
‘Cause every time you come over
Pretože pri každom príchode
It doesn’t feel over no more
Necíti už viac
So tell me it’s over
Povedz mi, že to skončilo

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Piesne Preklad v Slovenský

Watch this video on YouTube Cardigan Text Piesne Preklad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …