Bebe Rexha – Not 20 Anymore lời bài hát phiên âm tiếng việt

No, I’m not 20 anymore
Không, tôi không còn hai mươi nữa
Don’t try to make me feel insecure
Đừng cố làm tôi cảm thấy lo lắng
‘Cause if one thing’s for sure
bởi vì nếu có một điều chắc chắn
I don’t wanna be
Tôi không muốn trở thành

I feel so good in my skin (Skin)
Tôi cảm thấy rất tốt trong làn da của tôi
Should I let you go or should I let you in?
Tôi nên để bạn đi hay tôi nên cho bạn vào?
Oh, baby, don’t need no one to show me what to do, yeah
Oh, em yêu, không cần ai chỉ cho tôi phải làm gì, vâng

Beauty’s more than a number
Vẻ đẹp là hơn một con số
When I was younger I didn’t know that
Khi tôi còn trẻ tôi không biết điều đó
And if you gave me the chance I wouldn’t go back (Back, back)
Và nếu bạn cho tôi cơ hội tôi sẽ không quay lại

No, I’m not 20 anymore (20 anymore)
Không, tôi không còn hai mươi nữa
Don’t try to make me feel insecure
Đừng cố làm tôi cảm thấy bất an
‘Cause I’m aging like wine
bởi vì tôi già như rượu
I get better with time, yes, I do (Yes, I do)
Tôi trở nên tốt hơn với thời gian, vâng, tôi làm
And, oh, I’m not 20 anymore (20 anymore)
Và, oh, tôi không còn hai mươi nữa
The lines on my face, they weren’t there before
Những đường nét trên khuôn mặt tôi, chúng không có ở đó trước đây
But I’m wiser, I’m stronger from all of the life I’ve been through (I’ve been through)
Nhưng tôi khôn ngoan hơn, tôi mạnh mẽ hơn từ tất cả cuộc sống mà tôi đã trải qua
Oh, and if one thing’s for sure
Ồ, và nếu có một điều chắc chắn
I don’t wanna be 20 anymore
Tôi không muốn hai mươi nữa

Why lie ’bout how old I am? (I am, am)
Tại sao nói dối về tuổi của tôi?
When I’m a better lover than I was in 2010?
Khi tôi là một người yêu tốt hơn tôi vào năm 2010?
Oh, baby, let me show you all the things my body do, yeah
Oh, em yêu, hãy để anh chỉ cho em tất cả những gì cơ thể em làm, vâng

Beauty’s more than a number
Vẻ đẹp là hơn một con số
When I was younger, I wish I knew that
Khi tôi còn trẻ, tôi ước tôi biết rằng
And now, I’m not afraid, won’t hold myself back (Back, back)
Và bây giờ, tôi không sợ, sẽ không giữ mình lại

No, I’m not 20 anymore (20 anymore)
Không, tôi không còn hai mươi nữa
Don’t try to make me feel insecure
Đừng cố làm tôi cảm thấy lo lắng
‘Cause I’m aging like wine
bởi vì tôi già như rượu
I get better with time, yes, I do (Yes, I do)
Tôi trở nên tốt hơn với thời gian, vâng, tôi làm
And, oh, I’m not 20 anymore (20 anymore)
Và, oh, tôi không còn hai mươi nữa
The lines on my face, they weren’t there before
Những đường nét trên khuôn mặt tôi, chúng không có ở đó trước đây
But I’m wiser, I’m stronger from all of the life I’ve been through (I’ve been through)
Nhưng tôi khôn ngoan hơn, tôi mạnh mẽ hơn từ tất cả cuộc sống mà tôi đã trải qua
Oh, and if one thing’s for sure
Ồ, và nếu có một điều chắc chắn
I don’t want to be 20 anymore
Tôi không muốn hai mươi nữa

Oh, oh-oh
Ô ô ô
Oh, oh-oh-oh-oh-oh
Ôi ôi ôi ôi ôi ôi
Oh-oh-oh-oh
Ồ ồ ồ ồ