benny blanco, Calvin Harris – I Found You lời bài hát phiên âm tiếng việt

I cannot say what I’m feeling
Tôi không thể nói những gì tôi đang cảm thấy
If I don’t know how to move
Nếu tôi không biết di chuyển
I cannot say what I believe in
Tôi không thể nói những gì tôi tin vào
I finally believe in you
Cuối cùng tôi cũng tin bạn
I traveled many roads
Tôi đã đi nhiều con đường
And I know what road to choose
Và tôi biết nên chọn con đường nào
Now my world is never changing
Bây giờ thế giới của tôi không bao giờ thay đổi
There’s anything I can do
Tôi có thể làm bất cứ điều gì

‘Cause I found you
Bởi vì tôi đã tìm thấy bạn
I found you
Tôi đã tìm thấy bạn
‘Cause I found you
Bởi vì tôi đã tìm thấy bạn
I found you
Tôi đã tìm thấy bạn
‘Cause I found you
Bởi vì tôi đã tìm thấy bạn
‘Cause I found you
Bởi vì tôi đã tìm thấy bạn
(I found you)
(Tôi đã tìm thấy bạn)

I cannot say what I’m feeling
Tôi không thể nói những gì tôi đang cảm thấy
If I don’t know how to move
Nếu tôi không biết di chuyển
I cannot say what I believe in
Tôi không thể nói những gì tôi tin vào
I finally believe in you
Cuối cùng tôi cũng tin bạn
I travelled many roads
Tôi đã đi nhiều con đường
And I know what road to choose
Và tôi biết nên chọn con đường nào
Now my world is never changing
Bây giờ thế giới của tôi không bao giờ thay đổi
There’s anything I can do
Tôi có thể làm bất cứ điều gì

‘Cause I found you
Bởi vì tôi đã tìm thấy bạn
I found you
Tôi đã tìm thấy bạn
‘Cause I found you
Bởi vì tôi đã tìm thấy bạn
I found you
Tôi đã tìm thấy bạn
‘Cause I found you
Bởi vì tôi đã tìm thấy bạn
‘Cause I found you
Bởi vì tôi đã tìm thấy bạn
I found you
Tôi đã tìm thấy bạn

I found you, I found you
Tôi đã tìm thấy bạn, tôi đã tìm thấy bạn
I found you, I found you
Tôi đã tìm thấy bạn, tôi đã tìm thấy bạn
I found you, I found you
Tôi đã tìm thấy bạn, tôi đã tìm thấy bạn
I found you, I found you
Tôi đã tìm thấy bạn, tôi đã tìm thấy bạn

‘Cause I found you
Bởi vì tôi đã tìm thấy bạn
I found you
Tôi đã tìm thấy bạn
‘Cause I found you
Bởi vì tôi đã tìm thấy bạn
I found you
Tôi đã tìm thấy bạn
(I found you)
(Tôi đã tìm thấy bạn)
I found you
Tôi đã tìm thấy bạn
‘Cause I found you
Bởi vì tôi đã tìm thấy bạn
I found you
Tôi đã tìm thấy bạn
I found you
Tôi đã tìm thấy bạn
(I found you)
(Tôi đã tìm thấy bạn)