Benny Blanco – Eastside Songtekst Vertaling Nederlands

Uh
Oh
Yeah, yeah
Jaaa Jaaa

When I was young, I fell in love
Toen ik jong was, werd ik verliefd
We used to hold hands, man, that was enough (yeah)
We hielden elkaars handen, man, dat was genoeg (ja)
Then we grew up, started to touch
Toen zijn we volwassen geworden, begonnen we elkaar aan te raken
Used to kiss underneath the light on the back of the bus (yeah)
Gebruikt om te kussen onder het licht aan de achterkant van de bus (ja)
Oh no, your daddy didn’t like me much
Oh nee, je vader vond me niet leuk
And he didn’t believe me when I said you were the one
En hij geloofde me niet toen ik zei dat jij degene was
Oh, every day she found a way out of the window to sneak out late
Oh, elke dag vond ze een uitweg uit het raam om laat uit te sluipen

She used to meet me on the Eastside
Ze ontmoette me aan de oostkant
In the city where the sun don’t set
In de stad waar de zon niet ondergaat
And every day you know that we ride
En elke dag weet je dat we rijden
Through the backstreets in a blue Corvette
Door de achterafstraatjes in een blauwe Corvette
Baby, you know I just wanna leave tonight
Schat, je weet dat ik vanavond gewoon wil vertrekken
We can go anywhere we want
We kunnen overal gaan waar we willen
Drive down to the coast, jump in the sea
Rijd naar de kust, spring in de zee
Just take my hand and come with me
Pak gewoon mijn hand en ga met mij mee

We can do anything if we put our minds to it
We kunnen alles doen als we ons er op richten
Take your whole life then you put a line through it
Neem je hele leven, dan leg je er een streep doorheen
My love is yours if you’re willing to take it
Mijn liefde is van jou als je bereid bent om het te nemen
Give me your heart ’cause I ain’t gonna break it
Geef me je hart, want ik ga het niet breken
So come away, starting today
Dus kom maar weg, vanaf vandaag
Start a new life, together in a different place
Begin een nieuw leven, samen op een andere plaats
We know that love is how all these ideas came to be
We weten dat liefde is hoe al deze ideeën ontstonden
So baby, run away with me
Dus schat, ga weg met mij

Seventeen and we got a dream to have a family
Zeventien en we hebben een droom om een ​​gezin te stichten
A house and everything in between
Een huis en alles daartussenin
And then, oh, suddenly we turned twenty-three
En toen, oh, plotseling werden we drieëntwintig
Now we got pressure for taking our life more seriously
Nu kregen we de druk om ons leven serieuzer te nemen
We got our dead-end jobs and got bills to pay
We kregen onze doodlopende banen en kregen rekeningen om te betalen
Have old friends and know our enemies
Heb oude vrienden en ken onze vijanden
Now I, I’m thinking back to when I was young
Nu denk ik terug aan toen ik jong was
Back to the day when I was falling in love
Terug naar de dag dat ik verliefd werd

He used to meet me on the Eastside
Hij ontmoette me aan de oostkant
In the city where the sun don’t set
In de stad waar de zon niet ondergaat
And every day you know where we ride
En elke dag weet je waar we rijden
Through the backstreets in a blue Corvette
Door de achterafstraatjes in een blauwe Corvette
And baby, you know I just wanna leave tonight
En schat, je weet dat ik gewoon vanavond wil vertrekken
We can go anywhere we want
We kunnen overal gaan waar we willen
Drive down to the coast, jump in the sea
Rijd naar de kust, spring in de zee
Just take my hand and come with me
Pak gewoon mijn hand en ga met mij mee
Singing
het zingen

We can do anything if we put our minds to it
We kunnen alles doen als we ons er op richten
Take your whole life then you put a line through it
Neem je hele leven, dan leg je er een streep doorheen
My love is yours if you’re willing to take it
Mijn liefde is van jou als je bereid bent om het te nemen
Give me your heart ’cause I ain’t gonna break it
Geef me je hart, want ik ga het niet breken
So come away, starting today
Dus kom maar weg, vanaf vandaag
Start a new life, together in a different place
Begin een nieuw leven, samen op een andere plaats
We know that love is how all these ideas came to be
We weten dat liefde is hoe al deze ideeën ontstonden
So baby, run away with me
Dus schat, ga weg met mij
Run away, now
Ren nu weg
Run away, now
Ren nu weg
Run away, now
Ren nu weg
Run away, now
Ren nu weg
Run away, now
Ren nu weg
Run away, now
Ren nu weg

He used to meet me on the Eastside
Hij ontmoette me aan de oostkant
She used to meet me on the Eastside
Ze ontmoette me aan de oostkant
He used to meet me on the Eastside
Hij ontmoette me aan de oostkant
She used to meet me on the Eastside
Ze ontmoette me aan de oostkant
In the city where the sun don’t set
In de stad waar de zon niet ondergaat

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …