Beyoncé – Spirit lời bài hát phiên âm tiếng việt

Yeah, yeah and the wind is talking
vâng, gió đang nói
Yeah, yeah for the very first time
vâng, lần đầu tiên
With a melody that pulls you towards it
Với giai điệu kéo bạn về phía nó
Painting pictures of paradise
Tranh vẽ thiên đường

Saying rise up to the light in the sky, yeah
Nói lên đến ánh sáng trên bầu trời, vâng
Watch the light lift your heart up
Nhìn ánh sáng nâng trái tim bạn lên
Burn your flame through the night
Đốt cháy ngọn lửa của bạn trong đêm

Woah, spirit
ồ, tinh thần
Watch the heavens open, yeah
Xem trời mở, vâng
Spirit, can you hear it calling? Yeah
Linh, bạn có nghe thấy nó gọi không? Vâng

Yeah, yeah and the waters crashing
vâng, vâng và nước rơi
Trying to keep your head up high
Cố gắng ngẩng cao đầu
While you’re trembling, that’s when the magic happens
Trong khi bạn đang run rẩy, đó là khi điều kỳ diệu xảy ra
And the stars gather by your side
Và những ngôi sao tụ tập bên cạnh bạn

Saying rise up to the light in the sky, yeah
Nói lên đến ánh sáng trên bầu trời, vâng
Let the light lift your heart up
Hãy để ánh sáng nâng trái tim bạn lên
Burn your flame through the night
Đốt cháy ngọn lửa của bạn trong đêm

Yeah, spirit
vâng, tinh thần
Watch the heavens open, yeah
Xem trời mở, vâng
Spirit, can you hear it calling? Yeah
Linh, bạn có nghe thấy nó gọi không? Vâng

Your destiny is coming close
Số phận của bạn đang đến gần
Stand up and fight
Đứng lên và chiến đấu
So go into that far off land
Vì vậy, đi vào vùng đất xa
And be one with the great lion, lion
Và là một với sư tử lớn, sư tử
A boy becomes a man
Một cậu bé trở thành một người đàn ông

Woah, spirit
ồ, tinh thần
Watch the heavens open, yeah
Xem trời mở, vâng
Spirit, can you hear it calling? Yeah
Linh, bạn có nghe thấy nó gọi không? Vâng
Spirit, watch the heavens open, open, yeah
Thần, xem trời mở, mở, vâng
Spirit, spirit, can you hear it calling? Yeah
Tinh thần, tinh thần, bạn có thể nghe thấy nó gọi? Vâng

Your destiny is coming close, stand up and fight
Số phận của bạn đang đến gần, đứng lên và chiến đấu
So go into a far off land and be one with the great lion
Vì vậy, đi đến một vùng đất xa xôi và trở thành một với sư tử lớn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close