Camila Cabello – Living Proof Text Piesne Preklad v Slovensky

Ah-ah-ah-ah-ah-ah, I promise
Ah-ah-ah-ah, sľubujem
Ooh
ach

Tell me something, but say it with your hands, slow
Niečo mi povedz, ale povedz to rukami pomaly
When you touch me, paint me like a Van Gogh (Oh)
Keď sa ma dotkneš, maľuj ma ako Van Gogha
I wanna study every inch of you
Chcem študovať každý centimeter od vás
‘Til you trust me to make the angels come through
dokiaľ mi nebudete veriť, aby anjeli prešli

Like a choir singing “Hallelujah”
Ako spevácky zbor spievajúci „Hallelujah“
When my body’s crashin’ right into you
Keď moje telo narazilo priamo do vás
When we align, ooh yeah
Keď sme zarovnaní, oh áno
Do you feel me?
Cítiš ma?
Can you feel me?
Cítiš ma?
‘Cause I can’t breathe
pretože nemôžem dýchať

Where did you come from, baby?
Odkiaľ si prišiel, zlato?
And were you sent to save me?
A bol si poslaný, aby si ma zachránil?
Ooh, there’s God in every move
ó, v každom ťahu je Boh
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, a vy ste živým dôkazom
The way your hands can’t shake me
Spôsob, akým ma tvoje ruky nemôžu triasť
Soft to the touch like, baby
Jemný na dotyk ako dieťa
Ooh, there’s God in every move
ó, v každom ťahu je Boh
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, a vy ste živým dôkazom

Countin’ freckles, as they run down your spine
Počítanie pihy, keď stekajú po vašej chrbtici
Show your demons, and I might show you mine
Ukážte svojim démonom a ja vám môžem ukázať svoje
One at a time, yeah, yeah, what are you hidin’?
Jeden po druhom, áno, áno, čo skrývaš?
What a design, yeah, yeah, I wanna dive in
Aký návrh, áno, áno, chcem sa ponoriť
What a divine moment
Aký božský okamih
Can you feel me? (Oh)
Cítiš ma?
Can you feel me? (Oh)
Cítiš ma?
‘Cause I can’t breathe
pretože nemôžem dýchať

Where did you come from, baby?
Odkiaľ si prišiel, zlato?
And were you sent to save me?
A bol si poslaný, aby si ma zachránil?
Ooh, there’s God in every move
ó, v každom ťahu je Boh
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, a vy ste živým dôkazom
The way your hands can’t shake me
Spôsob, akým ma tvoje ruky nemôžu triasť
Soft to the touch like, baby
Jemný na dotyk ako dieťa
Ooh, there’s God in every move
ó, v každom ťahu je Boh
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, a vy ste živým dôkazom

Like a choir singing “Hallelujah”
Ako spevácky zbor spievajúci „Hallelujah“
Ooh yeah, choir singing “Hallelujah”
ach áno, spevácky zbor “Hallelujah”
Like a choir singing “Hallelujah”
Ako spevácky zbor spievajúci „Hallelujah“
Hallelujah, hallelujah
Hallelujah, hallelujah
Choir singing “Hallelujah”
Spevácky zbor “Hallelujah”
Body’s crashin’ right into you (Oh)
Telo naráža priamo do vás
Do you feel me?
Cítiš ma?
Can you feel me?
Cítiš ma?
‘Cause I can’t breathe (Oh)
pretože nemôžem dýchať

Where did you come from, baby?
Odkiaľ si prišiel, zlato?
And were you sent to save me? (Oh)
A bol si poslaný, aby si ma zachránil?
Ooh, there’s God in every move
ó, v každom ťahu je Boh
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, a vy ste živým dôkazom
The way your hands can’t shake me
Spôsob, akým ma tvoje ruky nemôžu triasť
Soft to the touch like, baby
Jemný na dotyk ako dieťa
Ooh, there’s God in every move (Ooh)
ó, v každom ťahu je Boh
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, a vy ste živým dôkazom

Like a choir singing “Hallelujah” (Baby, babe)
Ako spevácky zbor spievajúci „Hallelujah“ (Baby, babe)
Ooh yeah, choir singing “Hallelujah” (Baby, babe)
ach áno, spevácky zbor “Hallelujah” (Baby, babe)
Like a choir singing “Hallelujah,” (Ooh) “Hallelujah” (Ooh)
Ako spevácky zbor spievajúci „Hallelujah“ (oh) „Hallelujah“
And you’re the living proof (Oh)
A vy ste živým dôkazom