Camila Cabello – Living Proof Text Písně Překlad v Český

Ah-ah-ah-ah-ah-ah, I promise
Ah-ah-ah-ah, slibuji
Ooh
Ach

Tell me something, but say it with your hands, slow
Řekněte mi něco, ale řekněte to rukama
When you touch me, paint me like a Van Gogh (Oh)
Když se mě dotkneš, malovat mě jako Van Gogh
I wanna study every inch of you
Chci studovat každý centimetr od vás
‘Til you trust me to make the angels come through
dokud mi nebudete věřit, aby se andělé dostali skrz

Like a choir singing “Hallelujah”
Jako sbor zpívající “Hallelujah”
When my body’s crashin’ right into you
Když moje tělo narazí přímo do vás
When we align, ooh yeah
Když se zarovnáme, ano
Do you feel me?
Cítíš mě?
Can you feel me?
Cítíš mě?
‘Cause I can’t breathe
protože nemohu dýchat

Where did you come from, baby?
Odkud jsi přišel, zlato?
And were you sent to save me?
A byl jsi poslán, abys mě zachránil?
Ooh, there’s God in every move
oh, v každém tahu je Bůh
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, a vy jste živým důkazem
The way your hands can’t shake me
Způsob, jakým mě tvé ruce nemohou potřást
Soft to the touch like, baby
Měkký na dotek jako dítě
Ooh, there’s God in every move
oh, v každém tahu je Bůh
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, a vy jste živým důkazem

Countin’ freckles, as they run down your spine
Počítání pihy, když stékají po vaší páteři
Show your demons, and I might show you mine
Ukažte své démony a já vám mohu ukázat své
One at a time, yeah, yeah, what are you hidin’?
Jeden po druhém, ano, ano, co skrýváš?
What a design, yeah, yeah, I wanna dive in
Jaký design, ano, ano, chci se ponořit
What a divine moment
Jaký božský okamžik
Can you feel me? (Oh)
Cítíš mě?
Can you feel me? (Oh)
Cítíš mě?
‘Cause I can’t breathe
protože nemohu dýchat

Where did you come from, baby?
Odkud jsi přišel, zlato?
And were you sent to save me?
A byl jsi poslán, abys mě zachránil?
Ooh, there’s God in every move
oh, v každém tahu je Bůh
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, a vy jste živým důkazem
The way your hands can’t shake me
Způsob, jakým mě tvé ruce nemohou potřást
Soft to the touch like, baby
Měkký na dotek jako dítě
Ooh, there’s God in every move
oh, v každém tahu je Bůh
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, a vy jste živým důkazem

Like a choir singing “Hallelujah”
Jako sbor zpívající “Hallelujah”
Ooh yeah, choir singing “Hallelujah”
ach ano, sbor zpívá “Hallelujah”
Like a choir singing “Hallelujah”
Jako sbor zpívající “Hallelujah”
Hallelujah, hallelujah
Hallelujah, hallelujah
Choir singing “Hallelujah”
Sbor zpívá “Hallelujah”
Body’s crashin’ right into you (Oh)
Tělo naráží přímo do vás
Do you feel me?
Cítíš mě?
Can you feel me?
Cítíš mě?
‘Cause I can’t breathe (Oh)
protože nemohu dýchat

Where did you come from, baby?
Odkud jsi přišel, zlato?
And were you sent to save me? (Oh)
A byl jsi poslán, abys mě zachránil?
Ooh, there’s God in every move
oh, v každém tahu je Bůh
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, a vy jste živým důkazem
The way your hands can’t shake me
Způsob, jakým mě tvé ruce nemohou potřást
Soft to the touch like, baby
Měkký na dotek jako dítě
Ooh, there’s God in every move (Ooh)
oh, v každém tahu je Bůh
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, a vy jste živým důkazem

Like a choir singing “Hallelujah” (Baby, babe)
Jako sbor zpívající “Hallelujah” (Baby, babe)
Ooh yeah, choir singing “Hallelujah” (Baby, babe)
ach ano, sbor zpívá “Hallelujah” (Baby, babe)
Like a choir singing “Hallelujah,” (Ooh) “Hallelujah” (Ooh)
Jako sbor zpívající „Hallelujah“ (oh) „Hallelujah“
And you’re the living proof (Oh)
A vy jste živým důkazem