Charlie Puth – Cheating on You Text Písně Překlad v Český

It started with a kiss
Začalo to polibkem
On your mama’s couch
Na gauči vaší matky
2012 was nothing serious
Rok 2012 nebyl nic vážného
And then we caught the feels
A pak jsme se cítili
It got really real
Je to opravdu skutečné
Too good to be true
Příliš dobré, aby to byla pravda
I guess I thought you was, yeah
Myslím, že jsem si myslel, že ano

Why did I run away, run away, run away?
Proč jsem utekl, utekl, utekl?
Oh, your love was everything, everything, everything
Oh, tvoje láska byla všechno, všechno, všechno
I know it’s gettin’ late, gettin’ late, gettin’ late
Vím, že to bude pozdě, pozdě
But can I still be on my way, on my way? Yeah
Ale mohu být stále na cestě, na cestě? Ano

I know I said goodbye and, baby, you said it too
Vím, že jsem se sbohem rozloučil, zlato, také jsi to řekl
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
Ale když se dotknu jejího těla, cítím, jako bych tě podváděl
I thought that I’d be better when I found someone new
Myslel jsem, že bych byl lepší, když jsem našel někoho nového
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
Ale když se dotknu jejího těla, cítím, jako bych tě podváděl

Baby, no, oh, cheating on you
Baby, ne, oh, podvádí tě
Baby, no
Zlato, ne
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
Ale když se dotknu jejího těla, cítím, jako bych tě podváděl

Thought I could get you back any time of day
Myslel jsem, že bych tě mohl dostat zpět kdykoli během dne
Shouldn’t have been so cocky
Nemělo to být tak drzé
Shouldn’t have did you wrong (Woah)
Neměl jsem ti udělat špatně
And now I miss you bad, really, really bad
A teď mi chybíš špatně, opravdu, opravdu špatně
Guess you don’t know what you got until it’s gone
Hádej, že nevíš, co máš, dokud to není pryč

Why did I run away, run away, run away? (Run away)
Proč jsem utekl, utekl, utekl? (Utéct)
Oh, your love was everything, everything, everything (Everything)
Oh, tvoje láska byla všechno, všechno, všechno (všechno)
I know it’s gettin’ late, gettin’ late, gettin’ late (Gettin’ late)
Vím, že to jde pozdě, jde pozdě, jde pozdě (dostat se pozdě)
But can I still be on my way, on my way? Yeah
Ale mohu být stále na cestě, na cestě? Ano

I know I said goodbye and, baby, you said it too
Vím, že jsem se sbohem rozloučil, zlato, také jsi to řekl
(You said it too, baby)
(Řekl jste to také, zlato)
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
Ale když se dotknu jejího těla, cítím, jako bych tě podváděl
(Cheating on you)
(Podvádí tě)
I thought that I’d be better when I found someone new (Ooh)
Myslel jsem, že bych byl lepší, když jsem našel někoho nového
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
Ale když se dotknu jejího těla, cítím, jako bych tě podváděl

Baby, no, oh, cheating on you
Baby, ne, oh, podvádí tě
Baby, no
Zlato, ne
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
Ale když se dotknu jejího těla, cítím, jako bych tě podváděl

Baby, no
Zlato, ne
There ain’t no lips like your lips
Neexistují žádné rty jako vaše rty
And nobody else feels like this
A nikdo jiný se necítí takto
There’s no moving on, I’ll admit
Neexistuje žádný pohyb, připustím
If you go away, yeah
Pokud odejdete, ano

I know I said goodbye and, baby, you said it too
Vím, že jsem se sbohem rozloučil, zlato, také jsi to řekl
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
Ale když se dotknu jejího těla, cítím, jako bych tě podváděl
(Cheating on you)
(Podvádí tě)
I thought that I’d be better when I found someone new
Myslel jsem, že bych byl lepší, když jsem našel někoho nového
(Found someone new)
(Nalezen někdo nový)
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
Ale když se dotknu jejího těla, cítím, jako bych tě podváděl
(Believe it, baby)
(Věřte, zlato)

But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
Ale když se dotknu jejího těla, cítím, jako bych tě podváděl

I said goodbye
Rozloučil jsem se
And you said goodbye
A ty jsi se rozloučil