Charlie Puth – Mother lời bài hát phiên âm tiếng việt

He’s such a nice boy, so well-mannered
Anh ấy là một cậu bé tốt bụng, lịch sự
He’s so much better than the last one you brought around
Anh ấy tốt hơn rất nhiều so với người cuối cùng bạn mang đến
Please and thank you, everything matters
Xin vui lòng và cảm ơn bạn, tất cả mọi thứ quan trọng
I’m gonna make sure that she knows I’m the best she’s found
Tôi sẽ đảm bảo rằng cô ấy biết tôi là người tốt nhất mà cô ấy đã tìm thấy

The moment she walks out that door
Khoảnh khắc cô bước ra ngoài.
I’m not pretending anymore
Tôi ngừng giả vờ

If your mother knew all of the things that we do
Nếu mẹ bạn biết tất cả những điều chúng tôi làm
If your mother knew all the things we do
Nếu mẹ bạn biết tất cả những điều chúng tôi làm
If your mother knew, she’d keep me so far from you
Nếu mẹ bạn biết, mẹ sẽ giữ tôi cách xa bạn
If your mother knew all the things we do
Nếu mẹ bạn biết tất cả những điều chúng tôi làm

Sneak out the window, pass over pillows
Lẻn ra cửa sổ, vượt qua gối
I’ll be waiting in the car right around the block
Tôi sẽ đợi trong xe
Back of the Benzo (Back of the Benzo)
Phía sau xe
More than a friend zone (More than a friend zone)
Hơn một khu vực bạn bè
We’ve been hiding since the time they forgot to knock
chúng tôi đã trốn kể từ khi họ quên gõ cửa

The moment she walks out that door (She walks out the door)
Khoảnh khắc cô bước ra ngoài.
I’m not pretending anymore
Tôi ngừng giả vờ

If your mother knew all of the things that we do (Yeah)
Nếu mẹ bạn biết tất cả những điều chúng tôi làm
If your mother knew (If your mother)
Nếu mẹ bạn biết
All the things we do (All that we do)
Tất cả những điều chúng tôi làm
If your mother knew, she’d keep me so far from you
Nếu mẹ bạn biết, mẹ sẽ giữ tôi cách xa bạn
If your mother knew (Oh) all the things we do
Nếu mẹ bạn biết tất cả những điều chúng tôi làm

Next time that she sees me
Khi cô ấy gặp tôi lần sau
She gon’ act like she don’t know me
Cô ấy sẽ hành động như thể cô ấy không biết tôi
‘Cause she knows all of the story
bởi vì cô ấy biết tất cả những câu chuyện
Now your daddy wants to kill me (Ah)
Bây giờ bố của bạn muốn giết tôi
Next time that she sees me
Lần sau cô ấy thấy tôi
She gon’ act like she don’t know me
Cô ấy sẽ hành động như thể cô ấy không biết tôi
‘Cause she knows all of the story
bởi vì cô ấy biết tất cả những câu chuyện
Now your daddy wants to kill me (Yeah, yeah)
Bây giờ bố của bạn muốn giết tôi
If your mother only knew (Ooh)
Nếu mẹ chỉ biết

The moment she walks out that door
Khoảnh khắc cô bước ra ngoài.
I’m not pretending anymore
Tôi ngừng giả vờ

If your mother knew all of the things that we do
Nếu mẹ bạn biết tất cả những điều chúng tôi làm
If your mother knew all the things we do (We do)
Nếu mẹ bạn biết tất cả những điều chúng tôi làm
If your mother knew, she’d keep me so far from you
Nếu mẹ bạn biết, mẹ sẽ giữ tôi cách xa bạn
If your mother knew all the things we do (From you, oh)
Nếu mẹ bạn biết tất cả những điều chúng tôi làm (Từ bạn, oh)

Next time that she sees me (Hey)
Lần sau cô ấy thấy tôi
She gon’ act like she don’t know me (Does she know me?)
Cô ấy sẽ hành động như thể cô ấy không biết tôi
‘Cause she knows all of the story
bởi vì cô ấy biết tất cả những câu chuyện
Now your daddy wants to kill me (Yeah)
Bây giờ bố của bạn muốn giết tôi (có)
Next time that she sees me
Lần sau cô ấy thấy tôi
She gon’ act like she don’t know me
Cô ấy sẽ hành động như thể cô ấy không biết tôi
‘Cause she knows all of the story
bởi vì cô ấy biết tất cả những câu chuyện
Now your daddy wants to kill me (Yeah)
Bây giờ bố của bạn muốn giết tôi (có)

If your mother knew all the things we do
Nếu mẹ bạn biết tất cả những điều chúng tôi làm
If your mother knew all the things we do
Nếu mẹ bạn biết tất cả những điều chúng tôi làm
If your mother knew all of the things that we do
Nếu mẹ bạn biết tất cả những điều chúng tôi làm