Charlotte Lawrence – Why Do You Love Me Text Písně Překlad v Český

Hate your friends
Nenávidět své přátele
I hate your mom and dad
Nenávidím tvou mámu a tátu
I hope they hate me back
Doufám, že mě nenávidí
I guess for once, I’m being honest
Myslím, že jednou jsem upřímný
Gotta be a lot that’s wrong with you
musím být hodně špatně s tebou
To want to be with me
Chcete být se mnou
It’s kind of sweet when we
Je to trochu sladké, když jsme

We fight until someone’s calling the cops
Bojujeme, dokud někdo nezavolá policii
But you never blame it on me
Ale nikdy mi to neviníte
You’re so annoying
jsi tak otravný
Four in the morning, you’re changing the locks
Čtyři ráno měníte zámky
How could you do this to me? (Oh)
Jak si mi to mohl udelat?

I, I, I only love, love you when you don’t love me
Miluji tě, miluji tě, když mě nemiluješ
So, why do you, why do you, why do you love me?
Tak proč, proč, proč mě miluješ?
I, I, I only need, need you when you don’t need me
Potřebuji tě jen, když mě nepotřebuješ
So, why do you, why do you, why do you love me?
Tak proč mě miluješ?

Apologize, never apologize
Omlouvám se, nikdy se neospravedlňuj
You hate the way I lie
Nesnášíš, jak lžu
So here you go, I’m being honest
Takže tady máš, jsem upřímný
Narcissist, come on, give us a kiss
Narcis, pojď, dej nám pusu
Let’s have some fun with it
Pojďme se s tím pobavit
It’s kinda sweet (It’s kinda sweet)
Je to trochu sladké

Four in the morning, you’re changing the locks
Čtyři ráno měníte zámky
How could you do this to me? (Oh)
Jak si mi to mohl udelat?

I, I, I only love, love you when you don’t love me
Miluji tě jen když mě nemiluješ
Oh, baby, so, why do you, why do you, why do you love me?
Ach, zlato, tak proč, proč, proč mě miluješ?
I, I, I only need, need you when you don’t need me
Potřebuji tě jen tehdy, když mě nepotřebuješ
(Only when you don’t need me, baby)
(Pouze když mě nepotřebuješ, zlato)
So, why do you, why do you, why do you love me?
Tak proč mě miluješ?

If I’m f*cking crazy, you’re f*cking crazy, we’re all f*cking crazy
Pokud jsem blázen, jste blázen, jsme všichni blázni
Why do you, why do you, why do you love me?
Proč, proč, proč mě miluješ?
I, I, I only love, love you when you don’t love me
Miluji tě jen když mě nemiluješ
So, why do you, why do you, why do you love me?
Tak proč mě miluješ?

(Why do you, why do you)
(Proč?)
I told you, I told you, I told you
Řekl jsem ti, řekl jsem ti
(Why do you love me?)
(Proč mě miluješ?)
We fight until someone’s callin’ the cops
Bojujeme, dokud někdo nezavolá policisty
But you never blame it on me (Oh)
Ale nikdy mi to neviníte

I, I, I only love, love you when you don’t love me
Miluji tě jen když mě nemiluješ
So, why do you, why do you, why do you love me?
Tak proč, proč, proč mě miluješ?
I, I, I only need, need you when you don’t need me
Potřebuji tě jen tehdy, když mě nepotřebuješ
(Baby, baby, baby, baby, baby)
(Dítě, dítě, dítě, dítě, dítě)
So, why do you, why do you, why do you love me?
Tak proč, proč, proč mě miluješ?

If I’m f*cking crazy (If I’m f*cking crazy)
Pokud jsem blázen
You’re f*cking crazy (You’re f*cking crazy)
jsi šílený
We’re all f*cking crazy (Oh, baby)
všichni jsme blázni (Oh, zlato)
Why do you, why do you, why do you love me?
Proč, proč, proč mě miluješ?
I, I, I only love, love you when you don’t love me
Miluji tě jen když mě nemiluješ
(Don’t need me, don’t need me)
(Nepotřebuj mě)
So, why do you, why do you, why do you love me?
Tak proč mě miluješ?