CYN – I’ll Still Have Me Text Piesne Preklad v Slovensky

I broke my back ’cause
Ja som zlomil chrbát, pretože
I thought you would too
Myslel som, že by ste taky
I’d run in circles
Chcel by som bežať v kruhoch
I thought you would too
Myslel som, že by ste taky

Maybe in another life
Možno v inom živote
Everything worked out alright
Všetko fungovalo dobre
And things that made this harder passed us by
A to, čo nás zhoršilo, prešlo skrze nás
But there’s no bad dream to wake up from
Ale nie je žiadny zlý sen sa zobudiť
Know I got it bad when it’s the morning
Viem, že je to zlé, keď je to ráno
And you’re all that’s on my mind
A ty si všetko, čo je v mojej mysli

If I don’t have you
Ak vás nemám
At least I’ll still have me
Alespoň ma ešte budem mať
And if I don’t have you
A keď ťa nemám
At least I’ll still have me
Alespoň ma ešte budem mať

I never thought twice
Nikdy som si nepomyslel
‘Cause you were my number one
pretože si bol môj prvý
I put you first ’cause
Dala som ťa prvý, pretože
You were my only thought
Bola si moja jediná myšlienka

No more riding on the train
Už nie je na vlaku
No more smoking in the alley
Už žiadne fajčenie v uličke
Now my secrets only stay with me
Teraz moje tajomstvá zostávajú so mnou
Everybody knows I’m upset
Každý vie, že som naštvaný
They don’t even have to ask it
Ani sa ich nemusia spýtať
They know I believed in us last week
Vedia, že som minulý týždeň v nás veril

And if I don’t have you
A keď ťa nemám
At least I’ll still have me
Alespoň ma ešte budem mať
And if I don’t have you
A keď ťa nemám
At least I’ll still have me
Alespoň ma ešte budem mať

There’s no reason to speak badly
Nie je dôvod hovoriť zle
We just reached our end
Práve sme sa dostali ku koncu
I will see you in parts of me
Uvidíme sa v mojich častiach
In who I was back then
V tom kto som bol vtedy

If I don’t have you
Ak vás nemám
At least I’ll still have me
Alespoň ma ešte budem mať
And if I don’t have you
A keď ťa nemám
At least I’ll still have me, me, me
Aspoň budem mať ešte mňa, ja, mňa

Published
Categorized as Slovak