Dreamville – Under The Sun dalszöveg fordítás magyarul


If you miss me
Ha hiányzik nekem
And you can’t find me nowhere
És sehol nem találsz meg
I done seen it all, oh my God
Mindent láttam, ó Istenem
Uh
uh
I done seen it all, oh my God, I swear
Mindent láttam, oh Istenem, esküszöm
Uh, uh
Uh, uh

Nothing new under the sun, nobody f*cking with son
Semmi új a nap alatt, senki sem alszik fiával
I got a couple of sons, a couple of guns
Van egy pár fiam, egy pár fegyver
A couple of n*ggas that bust up the party and f*ck up the fun
Egy pár srác, aki felemeli a pártot, és elpusztítja a szórakozást
She digging me and I’m cuffing her friend
Ő ás engem, és a barátja vagyok
She ig’-ing you while we f*cking for fun
Ő figyelmen kívül hagyja Önt, miközben együtt szórakozunk
I got her suckin’ her thumb, that’s my lil’ baby
Szoptam a hüvelykujját, ez az én kisbabám
She call me daddy like grandmama baby
Apunak hív, mint egy nagymama baba
If this Sunday dinner, my hand on her gravy
Ha ez a vasárnap vacsora van, a kezem a mártással
I been on the craziest wave, if I’m on the stage
Ha a színpadon vagyok, a legcsodálatosabb hullámon voltam
An M is my minimum wage
A pénz a minimálbérem
This ain’t no kennel, behave
Ez nem kutya menedék, viselkedj
n*ggas is with all that barking, we send ’em a stray
srácok vannak, akik ugatnak, kóborolják őket
So in a way we the dogcatchers
Tehát bizonyos értelemben mi vagyunk a dogcatcherek
How many bullets your dawg catchin’?
Hány golyó fog a kutyája?
Sawed-off, raw dog fashion
Fűrészelt, nyers kutya divat
Hauled off, hope God catch him, damn
Kihúzva, remélem, hogy Isten elkapja, átkozott

I woke up for some money, ayy, lil’ b*tch
Felkeltem egy kis pénzt
Too many opps in here, tell me who you with, ayy
Túl sok ellentmondás van itt, mondja meg, hogy kik vagytokPotato over my gun
Burgonya a fegyverem felett
I move in silence ’cause n*ggas be clocking my funds
Csendben mozogok, mert a srácok a pénzemben fognak órázni
When they should keep eye on they b*tch ’cause baby girl coming with son
Amikor figyelniük kell rájuk, mert a kislány a fiával jön
n*ggas be judging my moves, but please tell me, what have you done?
srácok fogják megítélni a mozdulatokat, de kérlek mondd meg nekem, mit tettél?
My cousin might air out the party for fun
Az unokatestvérem szórakozhat a levegőn
Pistol grips get to squeezing
A pisztolyfogók összenyomódnak
Wish a n*gga would like Liam Neeson
Szeretném, ha egy srác szeretne Liam Neesont
I don’t even need a reason, loyalty over treason
Nem is kell ok, hűség az árulás ellen
b*tch n*gga, come and see me
Nem érdekel, srácok, gyere és láttok
Put some respect on my name
Tiszteljen a nevemre
What side of my city I claim
Melyik oldala vagyok a városomnak?
I try to stay in my lane
Megpróbálok maradni a sávomban
Took my advance and put a Caprice on them thangs
Elővettem és egy Caprice-t tettem rájuk
I’m Beatties Ford ’til the wheels fall
Beatties Ford vagyok, amíg a kerekek le nem esnek
Know some n*ggas probably p*ssed off
Ismerj néhány srácot, akik valószínűleg elmentek
Who would thought I made it this far?
Ki gondolta volna, hogy ilyen messzire tettem?
Gold Mouf, b*tch, f*ck ’em all
Arany száj, ne törődj velük

I woke up for some money, ayy, lil’ b*tch
Felkeltem egy kis pénzt
Too many opps in here, tell me who you with
Túl sok ellentmondás van itt, mondja meg, hogy kik vagytok

I just put diamonds on all of my teeth, now they probably think I ain’t intelligent
Csak gyémántokat helyeztem az összes fogamra, most valószínűleg azt hiszem, nem vagyok intelligens
In the homicide unit interrogation, asking questions, you know I ain’t tell ’em sh*t
A bűnözési egység kihallgatásában kérdéseket tesz fel, tudod, hogy nem fogom elmondani nekik
b*tches call me a jock, all-American
Lemezzsírnak hívnak, minden amerikai
I’m at the top of my cl*ss with my lettermen
Az én osztályom tetején vagyok a lettermen-szel
I remember back in college, b*tches knocking on my dorm door
Emlékszem vissza az egyetemen, kopogtattak a kollégiumi ajtón
I ain’t never let ’em in
Soha nem engedtem be őket
Now you know that that’s cap, know I hit a few
Most már tudod a kapacitást, tudom, hogy eltaláltam néhányat
Ain’t no job, I’m selling gas like I’m Jiffy Lube
Nem volt munka, gázot adok, mint én vagyok Jiffy Lube
I had a freak, used to f*ck while her boyfriend in cl*ss
Furcsa voltam, aludtam vele, míg a barátja az osztályban van
I hit her from the back from like 10 to 2
A hátsó részből 10-ről 2-re sújtottam
No back and forth with these rappers
Ezekkel a rapperekkel nincs oda-vissza
They mention me, dissin’ me
Megemlítenek engem, sértenek
No talkin’ back, I won’t mention you
Nem beszélek vissza, nem foglak említeni
Watch, when I come put that iron on your *ss and I dip
Figyelj, amikor eljövök, hogy a vasat a hátadra tegyem, és bemásztam
They gon’ want me to snitch in my interviews
Azt akarják, hogy tájékoztassam az interjúimban
I’m on fire, b*tch, I’m lit, but I’m really cool
Tűzben vagyok, világítok, de nagyon hűvös vagyok
Don’t acknowledge the shrimps when they ridicule
Ne felismerje a garnélarákot, amikor nevetségessé teszik
They don’t come out after dark, b*tch, I swim with the sharks
Sötétedés után nem jönnek ki, úszok a cápákkal
You ain’t got enough heart, get a bigger pool
Nincs elég szíved, kapsz egy nagyobb medencét
Wanna fight but he bigger, I ain’t really trippin’
Harcolni akarsz, de nagyobb, nem vagyok igazán zavaró
I reach under my shirt, grab a bigger tool
Elérem az ingem alatt, megragad egy nagyobb szerszámot
I got a Glock with a d*ck, let’s get physical
Van egy fegyverem, fizikailag
They gon’ be hollerin’ out, “Rip,” and they missin’ you
Ki fognak kiabálni, “RIP”, és hiányoznak
They got me started, I might as well finish it (Talk your sh*t, n*gga)
Elkezdtek, elkezdtem
I’m from Charlotte, you know how these n*ggas do
Charlotte-ból vagyok, tudod, hogy ezek a srácok
Baby
Baba

I woke up for some money, ayy, lil’ b*tch
Felkeltem egy kis pénzt
Too many opps in here, tell me who you with
Túl sok ellentmondás van itt, mondja meg, hogy kik vagytok

Close