Dreamville – Under The Sun dalszöveg fordítás magyarul

If you miss me
Ha hiányzik nekem
And you can’t find me nowhere
És sehol nem találsz meg
I done seen it all, oh my God
Mindent láttam, ó Istenem
Uh
uh
I done seen it all, oh my God, I swear
Mindent láttam, oh Istenem, esküszöm
Uh, uh
Uh, uh

Nothing new under the sun, nobody f*cking with son
Semmi új a nap alatt, senki sem alszik fiával
I got a couple of sons, a couple of guns
Van egy pár fiam, egy pár fegyver
A couple of n*ggas that bust up the party and f*ck up the fun
Egy pár srác, aki felemeli a pártot, és elpusztítja a szórakozást
She digging me and I’m cuffing her friend
Ő ás engem, és a barátja vagyok
She ig’-ing you while we f*cking for fun
Ő figyelmen kívül hagyja Önt, miközben együtt szórakozunk
I got her suckin’ her thumb, that’s my lil’ baby
Szoptam a hüvelykujját, ez az én kisbabám
She call me daddy like grandmama baby
Apunak hív, mint egy nagymama baba
If this Sunday dinner, my hand on her gravy
Ha ez a vasárnap vacsora van, a kezem a mártással
I been on the craziest wave, if I’m on the stage
Ha a színpadon vagyok, a legcsodálatosabb hullámon voltam
An M is my minimum wage
A pénz a minimálbérem
This ain’t no kennel, behave
Ez nem kutya menedék, viselkedj
n*ggas is with all that barking, we send ’em a stray
srácok vannak, akik ugatnak, kóborolják őket
So in a way we the dogcatchers
Tehát bizonyos értelemben mi vagyunk a dogcatcherek
How many bullets your dawg catchin’?
Hány golyó fog a kutyája?
Sawed-off, raw dog fashion
Fűrészelt, nyers kutya divat
Hauled off, hope God catch him, damn
Kihúzva, remélem, hogy Isten elkapja, átkozott

I woke up for some money, ayy, lil’ b*tch
Felkeltem egy kis pénzt
Too many opps in here, tell me who you with, ayy
Túl sok ellentmondás van itt, mondja meg, hogy kik vagytok

Potato over my gun
Burgonya a fegyverem felett
I move in silence ’cause n*ggas be clocking my funds
Csendben mozogok, mert a srácok a pénzemben fognak órázni
When they should keep eye on they b*tch ’cause baby girl coming with son
Amikor figyelniük kell rájuk, mert a kislány a fiával jön
n*ggas be judging my moves, but please tell me, what have you done?
srácok fogják megítélni a mozdulatokat, de kérlek mondd meg nekem, mit tettél?
My cousin might air out the party for fun
Az unokatestvérem szórakozhat a levegőn
Pistol grips get to squeezing
A pisztolyfogók összenyomódnak
Wish a n*gga would like Liam Neeson
Szeretném, ha egy srác szeretne Liam Neesont
I don’t even need a reason, loyalty over treason
Nem is kell ok, hűség az árulás ellen
b*tch n*gga, come and see me
Nem érdekel, srácok, gyere és láttok
Put some respect on my name
Tiszteljen a nevemre
What side of my city I claim
Melyik oldala vagyok a városomnak?
I try to stay in my lane
Megpróbálok maradni a sávomban
Took my advance and put a Caprice on them thangs
Elővettem és egy Caprice-t tettem rájuk
I’m Beatties Ford ’til the wheels fall
Beatties Ford vagyok, amíg a kerekek le nem esnek
Know some n*ggas probably p*ssed off
Ismerj néhány srácot, akik valószínűleg elmentek
Who would thought I made it this far?
Ki gondolta volna, hogy ilyen messzire tettem?
Gold Mouf, b*tch, f*ck ’em all
Arany száj, ne törődj velük

I woke up for some money, ayy, lil’ b*tch
Felkeltem egy kis pénzt
Too many opps in here, tell me who you with
Túl sok ellentmondás van itt, mondja meg, hogy kik vagytok

I just put diamonds on all of my teeth, now they probably think I ain’t intelligent
Csak gyémántokat helyeztem az összes fogamra, most valószínűleg azt hiszem, nem vagyok intelligens
In the homicide unit interrogation, asking questions, you know I ain’t tell ’em sh*t
A bűnözési egység kihallgatásában kérdéseket tesz fel, tudod, hogy nem fogom elmondani nekik
b*tches call me a jock, all-American
Lemezzsírnak hívnak, minden amerikai
I’m at the top of my cl*ss with my lettermen
Az én osztályom tetején vagyok a lettermen-szel
I remember back in college, b*tches knocking on my dorm door
Emlékszem vissza az egyetemen, kopogtattak a kollégiumi ajtón
I ain’t never let ’em in
Soha nem engedtem be őket
Now you know that that’s cap, know I hit a few
Most már tudod a kapacitást, tudom, hogy eltaláltam néhányat
Ain’t no job, I’m selling gas like I’m Jiffy Lube
Nem volt munka, gázot adok, mint én vagyok Jiffy Lube
I had a freak, used to f*ck while her boyfriend in cl*ss
Furcsa voltam, aludtam vele, míg a barátja az osztályban van
I hit her from the back from like 10 to 2
A hátsó részből 10-ről 2-re sújtottam
No back and forth with these rappers
Ezekkel a rapperekkel nincs oda-vissza
They mention me, dissin’ me
Megemlítenek engem, sértenek
No talkin’ back, I won’t mention you
Nem beszélek vissza, nem foglak említeni
Watch, when I come put that iron on your *ss and I dip
Figyelj, amikor eljövök, hogy a vasat a hátadra tegyem, és bemásztam
They gon’ want me to snitch in my interviews
Azt akarják, hogy tájékoztassam az interjúimban
I’m on fire, b*tch, I’m lit, but I’m really cool
Tűzben vagyok, világítok, de nagyon hűvös vagyok
Don’t acknowledge the shrimps when they ridicule
Ne felismerje a garnélarákot, amikor nevetségessé teszik
They don’t come out after dark, b*tch, I swim with the sharks
Sötétedés után nem jönnek ki, úszok a cápákkal
You ain’t got enough heart, get a bigger pool
Nincs elég szíved, kapsz egy nagyobb medencét
Wanna fight but he bigger, I ain’t really trippin’
Harcolni akarsz, de nagyobb, nem vagyok igazán zavaró
I reach under my shirt, grab a bigger tool
Elérem az ingem alatt, megragad egy nagyobb szerszámot
I got a Glock with a d*ck, let’s get physical
Van egy fegyverem, fizikailag
They gon’ be hollerin’ out, “Rip,” and they missin’ you
Ki fognak kiabálni, “RIP”, és hiányoznak
They got me started, I might as well finish it (Talk your sh*t, n*gga)
Elkezdtek, elkezdtem
I’m from Charlotte, you know how these n*ggas do
Charlotte-ból vagyok, tudod, hogy ezek a srácok
Baby
Baba

I woke up for some money, ayy, lil’ b*tch
Felkeltem egy kis pénzt
Too many opps in here, tell me who you with
Túl sok ellentmondás van itt, mondja meg, hogy kik vagytok