Dua Lipa – Break My Heart Text Písně Překlad v Český


I’ve always been the one to say the first goodbye
Vždy jsem byl ten, kdo řekl první sbohem
Had to love and lose a hundred million times
Musel milovat a ztratit stok miliónkrát
Had to get it wrong to know just what I like
Muselo to být špatné vědět, co se mi líbí
Now I’m falling
Teď padám
You say my name like I have never heard before
Říkáte mé jméno, jak jsem nikdy předtím neslyšel
I’m indecisive, but, this time, I know for sure
Jsem nerozhodný, ale tentokrát to vím jistě
I hope I’m not the only one that feels it all
Doufám, že nejsem jediný, kdo to všechno cítí
Are you falling?
Padáš?

Centre of attention
Centrum pozornosti
You know you can get whatever you want from me
Víš, že ode mě můžeš dostat, co chceš
Whenever you want it, baby
Kdykoli to chceš, zlato
It’s you in my reflection
Jste to v mém zamyšlení
I’m afraid of all the things it could do to me
Obávám se všech věcí, které pro mě může udělat
If I would’ve known it, baby
Kdybych to věděl, zlato

I would’ve stayed at home
Zůstal bych doma
‘Cause I was doing better alone
protože jsem si vedl lépe sám
But when you said, “Hello”
Ale když jsi řekl: “Ahoj”
I knew that was the end of it all
Věděl jsem, že to byl konec všeho
I should’ve stayed at home
Měl jsem zůstat doma
‘Cause now there ain’t no letting you go
protože teď už vás nenechat jít
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Zamilovala jsem se do toho, který by mi mohl zlomit srdce?
Oh no, I was doing better alone
Ach ne, dělal jsem si lépe sám
But when you said, “Hello”
Ale když jsi řekl: “Ahoj”
I knew that was the end of it all
Věděl jsem, že to byl konec všeho
I should’ve stayed at home
Měl jsem zůstat doma
‘Cause now there ain’t no letting you go
protože teď už vás nenechat jít
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Zamilovala jsem se do toho, který by mi mohl zlomit srdce?I wonder, when you go, if I stay on your mind
Zajímalo by mě, když půjdeš, jestli zůstanu ve tvé mysli
Two can play that game, but you win me every time
Tuto hru mohou hrát dva, ale pokaždé mě vyhrajete
Everyone before you was a waste of time
Všichni před vámi byli ztráta času
Yeah, you got me
ano, máš mě

Centre of attention
Centrum pozornosti
You know you can get whatever you want from me
Víš, že ode mě můžeš dostat, co chceš
Whenever you want it, baby
Kdykoli to chceš, zlato
It’s you in my reflection
Jste to v mém zamyšlení
I’m afraid of all the things it could do to me
Obávám se všech věcí, které pro mě může udělat
If I would’ve known it, baby
Kdybych to věděl, zlato

I would’ve stayed at home
Zůstal bych doma
‘Cause I was doing better alone
protože jsem si vedl lépe sám
But when you said, “Hello”
Ale když jsi řekl: “Ahoj”
I knew that was the end of it all
Věděl jsem, že to byl konec všeho
I should’ve stayed at home
Měl jsem zůstat doma
‘Cause now there ain’t no letting you go
protože teď už vás nenechat jít
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Zamilovala jsem se do toho, který by mi mohl zlomit srdce?
Oh no, I was doing better alone
Ach ne, dělal jsem si lépe sám
But when you said, “Hello”
Ale když jsi řekl: “Ahoj”
I knew that was the end of it all
Věděl jsem, že to byl konec všeho
I should’ve stayed at home
Měl jsem zůstat doma
‘Cause now there ain’t no letting you go
protože teď už vás nenechat jít
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Zamilovala jsem se do toho, který by mi mohl zlomit srdce?

Ooh, break my heart
oh, zlom mi srdce
Ooh, break my heart
oh, zlom mi srdce
Ooh
Ach
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Zamilovala jsem se do toho, který by mi mohl zlomit srdce?

I would’ve stayed at home
Zůstal bych doma
‘Cause I was doing better alone
protože jsem si vedl lépe sám
But when you said, “Hello”
Ale když jsi řekl: “Ahoj”
I knew that was the end of it all
Věděl jsem, že to byl konec všeho
I should’ve stayed at home (I would’ve stayed at home ’cause I)
Měl jsem zůstat doma (měl bych zůstat doma)
‘Cause now there ain’t no letting you go
protože teď už vás nenechat jít
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Zamilovala jsem se do toho, který by mi mohl zlomit srdce?
Oh no (Oh no), I was doing better alone
Ach ne, dělal jsem si lépe sám
But when you said, “Hello”
Ale když jsi řekl: “Ahoj”
I knew that was the end of it all
Věděl jsem, že to byl konec všeho
I should’ve stayed at home
Měl jsem zůstat doma
‘Cause now there ain’t no letting you go
protože teď už vás nenechat jít
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Zamilovala jsem se do toho, který by mi mohl zlomit srdce?

Close