Ed Sheeran, Justin Bieber – I Don’t Care lời bài hát phiên âm tiếng việt


I’m at a party I don’t wanna be at
Tôi đang ở một bữa tiệc mà tôi không muốn tham gia
And I don’t ever wear a suit and tie, yeah
Và tôi không bao giờ mặc một bộ đồ và cà vạt, vâng
Wonderin’ if I could sneak out the back
Tự hỏi liệu tôi có thể lẻn ra phía sau
Nobody’s even lookin’ me in my eyes
Thậm chí không có ai nhìn vào mắt tôi
And then you take my hand
Và sau đó bạn nắm lấy tay tôi
Finish my drink, say, “Shall we dance?” (Hell, yeah)
Uống xong, nói: “Chúng ta có nhảy không?” (Địa ngục, có)
You know I love ya, did I ever tell ya?
Bạn biết tôi yêu bạn, tôi đã bao giờ nói với bạn?
You make it better like that
Bạn làm cho nó tốt hơn như thế

Don’t think I fit in at this party
Tôi không nghĩ rằng tôi phù hợp với bữa tiệc này
Everyone’s got so much to say (Yeah)
Mọi người có quá nhiều điều để nói (vâng)
I always feel like I’m nobody, mmm
Tôi luôn cảm thấy mình chẳng là ai cả
Who wants to fit in anyway?
Ai muốn phù hợp với anyway?

‘Cause I don’t care when I’m with my baby, yeah
bởi vì tôi không quan tâm khi tôi ở với con tôi
All the bad things disappear
Tất cả những điều xấu biến mất
And you’re making me feel like maybe I am somebody
Và bạn đang làm cho tôi cảm thấy như có thể tôi là ai đó
I can deal with the bad nights
Tôi có thể đối phó với những đêm tồi tệ
When I’m with my baby, yeah
Khi tôi ở với con tôi, vâng
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Ôi ôi ôi ôi ôi ôi
‘Cause I don’t care as long as you just hold me near
bởi vì tôi không quan tâm miễn là bạn chỉ cần giữ tôi gần
You can take me anywhere
Bạn có thể đưa tôi đi bất cứ đâu
And you’re making me feel like I’m loved by somebody
Và bạn đang làm cho tôi cảm thấy như tôi được ai đó yêu thương
I can deal with the bad nights
Tôi có thể đối phó với những đêm tồi tệ
When I’m with my baby, yeah
Khi tôi ở với con tôi, vâng
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Ôi ôi ôi ôi ôi ôiWe at a party we don’t wanna be at
Chúng tôi tại một bữa tiệc mà chúng tôi không muốn có mặt
Tryna talk, but we can’t hear ourselves
cố gắng nói chuyện, nhưng chúng ta không thể nghe chính mình
Read your lips, I’d rather kiss ’em right back
Đọc đôi môi của bạn, tôi thà hôn lại họ ngay
With all these people all around
Với tất cả những người xung quanh
I’m crippled with anxiety
Tôi què quặt vì lo lắng
But I’m told it’s where I’m s’posed to be
Nhưng tôi được bảo đó là nơi tôi phải đến
You know what? It’s kinda crazy ’cause I really don’t mind
Bạn biết gì? Thật là điên rồ vì tôi thực sự không phiền
When you make it better like that
Khi bạn làm nó tốt hơn như thế

Don’t think we fit in at this party
Đừng nghĩ rằng chúng tôi phù hợp với bữa tiệc này
Everyone’s got so much to say, oh yeah, yeah
Mọi người có rất nhiều điều để nói, ồ vâng, vâng
When we walked in, I said I’m sorry, mmm
Khi chúng tôi bước vào, tôi nói tôi xin lỗi, mmm
But now I think that we should stay
Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng chúng ta nên ở lại

‘Cause I don’t care when I’m with my baby, yeah
bởi vì tôi không quan tâm khi tôi ở với con tôi
All the bad things disappear
Tất cả những điều xấu biến mất
Yeah, you’re making me feel like maybe I am somebody
vâng, bạn đang làm cho tôi cảm thấy như có thể tôi là ai đó
I can deal with the bad nights when I’m with my baby, yeah
Tôi có thể đối phó với những đêm tồi tệ khi ở bên con tôi, vâng
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh (Oh yeah, yeah, yeah)
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh (Ồ vâng, vâng, vâng)
‘Cause I don’t care as long as you just hold me near
bởi vì tôi không quan tâm miễn là bạn chỉ cần giữ tôi gần
You can take me anywhere
Bạn có thể đưa tôi đi bất cứ đâu
And you’re making me feel like I’m loved by somebody
Và bạn đang làm cho tôi cảm thấy như tôi được ai đó yêu thương
I can deal with the bad nights when I’m with my baby, yeah
Tôi có thể đối phó với những đêm tồi tệ khi ở bên con tôi, vâng
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh (No)
Oh, oh, oh, oh, oh, oh (Không)

I don’t like nobody but you, it’s like you’re the only one here
Tôi không thích ai khác ngoài bạn, giống như bạn là người duy nhất ở đây
I don’t like nobody but you, baby, I don’t care
Tôi không thích ai ngoài em, em yêu, anh không quan tâm
I don’t like nobody but you, I hate everyone here
Tôi không thích ai ngoài bạn, tôi ghét mọi người ở đây
I don’t like nobody but you, baby, yeah
Tôi không thích bất cứ ai ngoài bạn, em yêu, vâng

‘Cause I don’t care (Don’t care)
bởi vì tôi không quan tâm (Đừng quan tâm)
When I’m with my baby, yeah (Oh yeah)
Khi tôi ở với con tôi, vâng (Ồ vâng)
All the bad things disappear (Disappear)
Tất cả những điều xấu biến mất (Biến mất)
And you’re making me feel like maybe I am somebody (Maybe I’m somebody)
Và bạn đang khiến tôi cảm thấy như có thể tôi là ai đó (Có lẽ tôi là ai đó)
I can deal with the bad nights (With the bad nights)
Tôi có thể đối phó với những đêm tồi tệ (Với những đêm tồi tệ)
When I’m with my baby, yeah
Khi tôi ở với con tôi, vâng
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh (Oh yeah, yeah, yeah)
Oh, oh, oh, oh, oh, oh (Ồ vâng, vâng, vâng)
‘Cause I don’t care as long as you just hold me near (Me near)
bởi vì tôi không quan tâm miễn là bạn chỉ cần giữ tôi gần (Tôi gần)
You can take me anywhere (Anywhere, anywhere)
Bạn có thể đưa tôi đi bất cứ đâu (Bất cứ nơi nào, bất cứ nơi nào)
And you’re making me feel like I’m loved by somebody
Và bạn đang làm cho tôi cảm thấy như tôi được ai đó yêu thương
(I’m loved by somebody, yeah, yeah, yeah)
(Tôi được ai đó yêu mến, vâng, vâng, vâng)
I can deal with the bad nights
Tôi có thể đối phó với những đêm tồi tệ
When I’m with my baby, yeah
Khi tôi ở với con tôi, vâng
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Ôi ôi ôi ôi ôi ôi

Close