Eminem – Fall Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

You know, everybody’s been tellin’ me what they think about me for the last few months
Wiesz, wszyscy mówią mi, co myślą o mnie przez ostatnie kilka miesięcy
It’s too loud
Jest za głośno
Maybe it’s time I tell ’em what I think about them
Może czas powiedzieć im, co o nich myślę

Can’t hear it coming down the hallway stairs from the parking lot
Nie słychać, jak schodzi po schodach z parkingu
It’s too loud
Jest za głośno
Freeze my crown all up in it
Zamroź moją koronę
Slow fire
Powolny ogień
Don’t fall on my fate
Nie upaść na mój los
Don’t fall on my faith, oh
Nie popadajcie w moją wiarę, och
Don’t fall on my fate
Nie upaść na mój los
Don’t fall on my faith, oh
Nie popadajcie w moją wiarę, och
Don’t fall on my fate
Nie upaść na mój los
Don’t fall on my fate
Nie upaść na mój los

Gotta concentrate against the clock I race
Muszę się skoncentrować na zegarku, który ścigam
Got no time to waste, I’m already late, I got a marathoner’s pace
Nie mam czasu do stracenia, jestem już spóźniony, mam tempo biegacza
Went from addict to a workaholic, word to Dr. Dre in that first marijuana tape
Przeszedł od uzależnionego do pracoholika, słowo do lekarza w tej pierwszej taśmie marihuany
Guess I got a chronic case
Chyba mam chroniczną chorobę
And I ain’t just blowin’ smoke, ‘less it’s in your mama’s face
I nie palę tylko dymu, to jest w twojej matce
I know this time Paul and Dre, they won’t tell me what not to say
Wiem, że tym razem Paul i Dre, nie powiedzą mi, czego nie powiedzieć
And though me and my party days have all pretty much parted ways
I choć ja i moje dni imprezowe mamy wszystkie dość rozstane drogi
You’d swear to God I’ve forgot I’m the guy that made “Not Afraid”
Przysięgasz na Boga, że ​​zapomniałem, że jestem facetem, który się nie boi
One last time for Charlemagne
Ostatni raz dla króla
If my response is late, it’s just how long it takes
Jeśli moja odpowiedź jest spóźniona, to po prostu czas
To hit my fuckin’ radar, I’m so far away
Aby uderzyć w mój radar, jestem tak daleko

These rappers are like Hunger Games
Ci raperzy są jak Igrzyska śmierci
One minute, they’re mocking Jay
W jednej chwili kpią sobie z Jay
Next minute, they get they style from Migos, then they copy Drake
W następnej minucie mają styl Migos, a potem kopiują Drake’a
Maybe I just don’t know when to turn around and walk away
Może po prostu nie wiem, kiedy się odwrócić i odejść
But all the hate I call it “Walk on Water” gate
Ale cała ta nienawiść nazywam cudowną bramą
I’ve had as much as I can tolerate
Miałem tyle, ile mogę znieść
I’m sick and tired of waitin’, I done lost my patience
Jestem chory i zmęczony czekaniem, straciłem cierpliwość
I can take all of you motherfuckers on at once
Mogę zabrać wszystkich od razu
You want it, Shady? You got it!
Chcesz tego, Shady, masz to

Don’t fall on my fate
Nie upaść na mój los
Yeah
Tak
Don’t fall on my faith, oh
Nie popadajcie w moją wiarę, och
Don’t fall on my fate
Nie upaść na mój los
Light him up!
Rozjaśnij go
Don’t fall on my faith, oh
Nie popadajcie w moją wiarę, och
Don’t fall on my fate
Nie upaść na mój los
Look
Popatrz

Somebody tell Budden before I snap, he better fasten it
Niech ktoś powie Buddenowi, zanim się zatrzasnę, lepiej go przymocuj
Or have his body baggage zipped
Lub spakuj swój bagaż ciała
The closest thing he’s had to hits is smacking bitches
Najbliższą rzeczą, którą musiał uderzyć, jest bicie dziewczyn
And don’t make me have to give it back to Akademiks
I nie zmuszaj mnie, bym musiał oddać go akademikom
Say this shit is trash again, I’ll have you twisted like you had it when you thought you had me slippin’ at the telly
Powiedz, że to gówno znowu jest śmieciem, będę cię przekręcał tak, jakbyś go miał, kiedy myślałeś, że masz mnie w telewizorze
Even when I’m gettin’ brain, you’ll never catch me with a thot
Nawet gdy zdobywam mózg, nigdy mnie nie złapiecie

Lacking with it, “he ain’t spit like this in his last shit”
Brakujący z nim, “on nie pluje tak w swoim ostatnim gównie”
Hoe, you better go back and listen
Hoe, lepiej wróć i posłuchaj
You know me better, thinkin’ I’ll slow up, let up
Znasz mnie lepiej, myśląc, że zwolnię, odpuszczę
Call it traps ’cause it’s a total setup
Nazwijcie to pułapkami, bo to kompletna konfiguracja
Hopin’ that you rappers fall in that
Mam nadzieję, że raperzy się w to zakochają
Dre said, “Hold your head up”
Dre powiedział: “podnieś głowę”
Kathy Griffin stackin’ ammunition, slap the clip and cock it back on competition, this is how I shot a head (pew)
Kathy Griffin układa amunicję, uderza klamrę i odrzuca ją na zawody, w ten sposób strzeliłem w głowę

Gabby Giffords, my attack is viscous, jack the ripper, back in business
Gabby Giffords, mój atak jest gęsty, walnij w rippera, wracaj do pracy
Tyler create nothing, I see why you called yourself a faggot, bitch
Tyler nic nie tworzy, rozumiem, dlaczego nazywasz siebie pedałem
It’s not just ’cause you lack attention
Nie tylko dlatego, że brakuje ci uwagi
It’s ’cause you worship D12’s balls, you’re sac-rilegious
To dlatego, że wielbisz kule, jesteś świętokradztwo
If you’re gonna critique me, you better at least be as good or better
Jeśli zamierzasz mnie krytykować, lepiej przynajmniej być tak dobrym lub lepszym

Get Earl, the Hooded Sweater, whatever his name is to help you put together some words, more than two letters
Zdobądź hrabiego, sweter, cokolwiek ma na imię, aby pomóc ci zebrać kilka słów, więcej niż dwie litery
The fans waited for this moment
Fani czekali na tę chwilę
Like the feature when I stole this show
Podobnie jak w przypadku, gdy ukradłem ten program
Sorry if I took forever
Przepraszam, jeśli wziąłem na zawsze

Don’t fall on my fate
Nie upaść na mój los
Yeah
Tak
Don’t fall on my faith, oh
Nie popadajcie w moją wiarę, och
I won’t
Nie zrobię tego
Don’t fall on my fate
Nie upaść na mój los
Light him up!
Rozjaśnij go
Don’t fall on my faith, oh
Nie popadajcie w moją wiarę, och
Ha
Ha
Don’t fall on my fate
Nie upaść na mój los
It’s too easy
To jest za łatwe

Just remember–I was here before you
Tylko pamiętaj, byłem tu przed tobą
And I’ll be here after you make your run-in for you
I będę tu po twoim biegu dla ciebie
Detract this, I might have to fuck Pitchfork with a corkscrew
Odejdźcie od tego, może będę musiał zrobić widły korkociągiem
Just what the doctor ordered
Dokładnie to, co zamówił lekarz
Revenge is the best medicine
Revenge to najlepsze lekarstwo
Increase the dose, unleash the monster
Zwiększ dawkę, uwolnij potwora
Then tell the Grammys to go and fuck themselves, they suck the blood from all the biggest artists like some leeches
Następnie powiedz Grammy, aby wydostali się, wysysają krew od największych artystów jak niektóre pijawki
So they nominate ’em, get ’em there, get a name to ’em
Więc oni ich nominują, zabiorą ich tam, zdobędą dla nich imię
See the show, every parasite needs a host
Zobacz program, każdy pasożyt potrzebuje hosta

Then give Album of the Year to somebody that no one’s ever even heard of
Następnie daj album Roku komuś, o kim nikt nigdy nie słyszał
All I know is I wrote every single word of everything I ever murdered
Wiem tylko, że napisałem każde słowo o wszystkim, co kiedykolwiek zamordowałem
Time to separate the sheep from goats
Czas oddzielić owce od kóz
And I got no faith in your writers, I don’t believe in ghosts
Nie wierzę w twoich pisarzy, nie wierzę w duchy
When rap needed it most, I was that wing in the prayer
Kiedy rap potrzebował go najbardziej, byłem tym skrzydłem w modlitwie
A beacon of hope, the B-I-R-D in the air
Latarnia nadziei, ptak w powietrzu
Somewhere, some kid is bumping this while he lip-syncs in the mirror
Gdzieś, jakiś dzieciak to podskakuje, gdy śpiewa tę piosenkę w lustrze
That’s who I’m doin’ it for, the rest I don’t really even care
To dla kogo ja to robię, reszta mnie tak naprawdę nie obchodzi

But you would think I’m carryin’ a Oxford dictionary in my pocket how I’m buryin’ these artists
Ale myślałbyś, że niosę w kieszeni słownik Oxfordu, jak grzebię tych artystów
On the scale it turns to minus
Na skali zmienia się na minus
Mines is various as hardly and what’s scary is you prolly can compare me to your car ’cause I’m barely gettin’ started
Miny są bardzo trudne, a to, co jest przerażające, to prawdopodobnie możesz mnie porównać do samochodu, bo dopiero zaczynam
And as far as Lord Jamar, you better leave me the hell alone
A jeśli chodzi o lorda Jamara, lepiej zostaw mnie w spokoju
Or I’ll show you an Elvis clone
Albo pokażę ci klona Elvisa
Walk up in this house you own
Wejdź do tego domu, który posiadasz
Brush my pelvic bone
Posmaruj mi kość miednicy

You should tell a phone and go fetch me the remote
Powinieneś powiedzieć telefonowi i przynieść mi pilota
Put my feet up and just make myself at home
Podnieś stopy i po prostu poczuj się jak w domu
I belong here, clown!
Należę do tego, klaun
Don’t tell me ’bout the culture
Nie opowiadaj mi o kulturze
I inspire the Hopsins, the Logics, the Coles, the Seans, the K-Dots, the 5’9″s, and oh
Inspiruję wielu raperów, pięć stóp i dziewięć cali, i och
Brought the world 50 Cent, you did squat, pissed and moaned, but I’m not gonna fall… bitch!
Przyniosłeś światu popularnego rapera, zrobiłeś przysiady, wkurzyłeś się i jęknąłeś, ale ja nie spadnę

It’s too loud
Jest za głośno
Can’t hear it coming down the hallway stairs from the parking lot
Nie słychać, jak schodzi po schodach z parkingu
It’s too loud
Jest za głośno
Freeze my crown all up in it
Zamroź moją koronę
Slow fire
Powolny ogień

Published
Categorized as Polish