Eminem – Fall Text Piesne Preklad v Slovensky

You know, everybody’s been tellin’ me what they think about me for the last few months
Viete, všetci mi hovoria, čo o mne o posledných mesiacoch myslia
It’s too loud
Je to príliš hlasno
Maybe it’s time I tell ’em what I think about them
Možno je čas povedať im, čo si o nich myslím

Can’t hear it coming down the hallway stairs from the parking lot
Nemôže počuť, že ide z schodov z parkoviska
It’s too loud
Je to príliš hlasno
Freeze my crown all up in it
Zmrazte mojej korune všade v nej
Slow fire
Pomalý požiar
Don’t fall on my fate
Nezapadni na môj osud
Don’t fall on my faith, oh
Nezapadni na svoju vieru, oh
Don’t fall on my fate
Nezapadni na môj osud
Don’t fall on my faith, oh
Nezapadni na svoju vieru, oh
Don’t fall on my fate
Nezapadni na môj osud
Don’t fall on my fate
Nezapadni na môj osud

Gotta concentrate against the clock I race
Musím sa sústrediť na hodiny, ktoré pretekám
Got no time to waste, I’m already late, I got a marathoner’s pace
Nemám čas strácať, už som neskoro, dostal som rýchlosť bežca
Went from addict to a workaholic, word to Dr. Dre in that first marijuana tape
Prešiel od narkomana k pracovníkom, slovo pre lekára v tej prvej marihuanovej kazete
Guess I got a chronic case
Myslím, že mám chronickú chorobu
And I ain’t just blowin’ smoke, ‘less it’s in your mama’s face
A ja nie som len fúkať dym, je to v tvojej matke tvári
I know this time Paul and Dre, they won’t tell me what not to say
Tentoraz viem, Paul a Dre, nepovedia mi, čo nemám povedať
And though me and my party days have all pretty much parted ways
A hoci ja a moja párty sa všetko rozdelilo
You’d swear to God I’ve forgot I’m the guy that made “Not Afraid”
Boli by ste prisahať Bohu, že som zabudol, že som chlapík, ktorý sa nebojí
One last time for Charlemagne
Naposledy pre kráľa
If my response is late, it’s just how long it takes
Ak je moja odpoveď neskoro, je to len to, ako dlho to trvá
To hit my fuckin’ radar, I’m so far away
Aby som narazil na môj radar, som tak ďaleko

These rappers are like Hunger Games
Títo rapperi sú ako hry hladu
One minute, they’re mocking Jay
Jedna minúta sa im vysmievajú Jay
Next minute, they get they style from Migos, then they copy Drake
V ďalšej minúte získajú štýl od Migosa, potom kopírujú Drakea
Maybe I just don’t know when to turn around and walk away
Možno jednoducho neviem, kedy sa obrátiť a odísť
But all the hate I call it “Walk on Water” gate
Ale všetka nenávisť, ktorú nazývam zázračnou bránou
I’ve had as much as I can tolerate
Mal som toľko, koľko môžem tolerovať
I’m sick and tired of waitin’, I done lost my patience
Som chorý a unavený čakaním, stratil som trpezlivosť
I can take all of you motherfuckers on at once
Môžem vás všetkých vziať naraz
You want it, Shady? You got it!
Chceš to, Shady, máš to

Don’t fall on my fate
Nezapadni na môj osud
Yeah
jo
Don’t fall on my faith, oh
Nezapadni na svoju vieru, oh
Don’t fall on my fate
Nezapadni na môj osud
Light him up!
Osvieť ho
Don’t fall on my faith, oh
Nezapadni na svoju vieru, oh
Don’t fall on my fate
Nezapadni na môj osud
Look
Pozrite

Somebody tell Budden before I snap, he better fasten it
Niekto povie Buddenovi predtým, než sa chystám, on to lepšie upevní
Or have his body baggage zipped
Alebo má zips jeho batožinu
The closest thing he’s had to hits is smacking bitches
Najbližšia vec, ktorú musel zasiahnuť, je smútiť dievčatá
And don’t make me have to give it back to Akademiks
A nedovoľte, aby som to musel vrátiť Akademikom
Say this shit is trash again, I’ll have you twisted like you had it when you thought you had me slippin’ at the telly
Povedz, že tohle hovno sú znova odpadky, budem vás skrútiť, ako by si to mal, keď si myslel, že ma máš skĺznuť po televízii
Even when I’m gettin’ brain, you’ll never catch me with a thot
Dokonca aj keď dostanem mozog, nikdy ma chytiť nebudete

Lacking with it, “he ain’t spit like this in his last shit”
Chýbajúc s tým, “takýto plietol v jeho poslednom hovno”
Hoe, you better go back and listen
Hoe, radšej sa vráť a počúvaj
You know me better, thinkin’ I’ll slow up, let up
Znáš ma lepšie, myslí si, že sa spomalujem, nechaj
Call it traps ’cause it’s a total setup
Zavolajte ju za pasce, pretože je to úplné nastavenie
Hopin’ that you rappers fall in that
Dúfajúc, že ​​sa na to spájajú rapperi
Dre said, “Hold your head up”
Dre povedal: “drž hlavu hore”
Kathy Griffin stackin’ ammunition, slap the clip and cock it back on competition, this is how I shot a head (pew)
Kathy Griffin stohovanie streliva, plácanie klipu a kohúta späť na súťaž, tak som strieľal hlavu

Gabby Giffords, my attack is viscous, jack the ripper, back in business
Gabby Giffords, môj útok je viskózny, jack ripper, späť v obchode
Tyler create nothing, I see why you called yourself a faggot, bitch
Tyler nič nevytvorí, viem, prečo si si zavolal za seba
It’s not just ’cause you lack attention
Nie je to len preto, že vám chýba pozornosť
It’s ’cause you worship D12’s balls, you’re sac-rilegious
Je to preto, že uctievate guľôčky, ste obetaví
If you’re gonna critique me, you better at least be as good or better
Ak ma chcete kritizovať, mali by ste byť aspoň tak dobrí alebo lepší

Get Earl, the Hooded Sweater, whatever his name is to help you put together some words, more than two letters
Dostaňte hraběte, sveter, nech je akékoľvek meno, aby vám pomohol dať dohromady niekoľko slov, viac ako dve písmená
The fans waited for this moment
Fanúšikovia čakali na túto chvíľu
Like the feature when I stole this show
Rovnako ako funkcia, keď som túto show ukradol
Sorry if I took forever
Prepáč, ak som vzal navždy

Don’t fall on my fate
Nezapadni na môj osud
Yeah
jo
Don’t fall on my faith, oh
Nezapadni na svoju vieru, oh
I won’t
Nebudem
Don’t fall on my fate
Nezapadni na môj osud
Light him up!
Osvieť ho
Don’t fall on my faith, oh
Nezapadni na svoju vieru, oh
Ha
hektár
Don’t fall on my fate
Nezapadni na môj osud
It’s too easy
Je to príliš jednoduché

Just remember–I was here before you
Len si pamätajte, bol som tu pred vami
And I’ll be here after you make your run-in for you
A ja budem tu, keď si za tebou ubehnúť
Detract this, I might have to fuck Pitchfork with a corkscrew
Z toho by som mohol odbočiť, možno by som musel mať vidly s vývrtkou
Just what the doctor ordered
Presne to, čo nariadil lekár
Revenge is the best medicine
Pomsta je najlepší liek
Increase the dose, unleash the monster
Zvýšte dávku, uvoľnite monštrum
Then tell the Grammys to go and fuck themselves, they suck the blood from all the biggest artists like some leeches
Potom povedzte Gramúcim, aby sa dostali von, vysávajú krv od všetkých najväčších umelcov ako niektorí pijavici
So they nominate ’em, get ’em there, get a name to ’em
Takže ich nominujú, dostanú ich tam, dostanú im meno
See the show, every parasite needs a host
Pozrite sa na show, každý parazit potrebuje hostiteľa

Then give Album of the Year to somebody that no one’s ever even heard of
Potom dať album roka niekomu, o ktorom nikto nikdy nepočul
All I know is I wrote every single word of everything I ever murdered
Všetko, čo viem, je, že som napísal každé slovo o všetkom, čo som zavraždil
Time to separate the sheep from goats
Čas oddeliť ovce od kôz
And I got no faith in your writers, I don’t believe in ghosts
A nemám žiadnu dôveru vo svojich spisovateľov, neverím v duchov
When rap needed it most, I was that wing in the prayer
Keď rap potreboval najviac, bol som to krídlo v modlitbe
A beacon of hope, the B-I-R-D in the air
Maják nádeje, vták vo vzduchu
Somewhere, some kid is bumping this while he lip-syncs in the mirror
Niekde niekto narazí na to, keď spieva túto pieseň v zrkadle
That’s who I’m doin’ it for, the rest I don’t really even care
To je to, za čo to robím, zvyšok sa mi naozaj nestará

But you would think I’m carryin’ a Oxford dictionary in my pocket how I’m buryin’ these artists
Ale myslel by som, že som vo svojom vrecku nesie Oxfordský slovník, ako pochovám týchto umelcov
On the scale it turns to minus
Na stupnici sa zmení na mínus
Mines is various as hardly and what’s scary is you prolly can compare me to your car ’cause I’m barely gettin’ started
Doly sú rozlične tvrdé a čo je desivé, pravdepodobne ma môžete porovnať s vaším vozidlom, pretože sotva začínam
And as far as Lord Jamar, you better leave me the hell alone
A pokiaľ ide o lorda Jamara, radšej ma nechajte sakra osamote
Or I’ll show you an Elvis clone
Alebo vám ukážem klon Elvisu
Walk up in this house you own
Choďte do tohto domu, ktorý vlastníte
Brush my pelvic bone
Kefujte svoju panvovú kosť

You should tell a phone and go fetch me the remote
Mali by ste povedať telefón a ísť mi na diaľku
Put my feet up and just make myself at home
Daj mi nohy hore a len sa uzdravím ako doma
I belong here, clown!
Patrím tu, klaun
Don’t tell me ’bout the culture
Nehovorte mi o kultúre
I inspire the Hopsins, the Logics, the Coles, the Seans, the K-Dots, the 5’9″s, and oh
Mám inšpiráciu mnohých rapperov, päť metrov a deväť centimetrov a oh
Brought the world 50 Cent, you did squat, pissed and moaned, but I’m not gonna fall… bitch!
Prijal svet populárneho rappera, urobil si squat, naštvaný a stonajúci, ale ja nepadnem

It’s too loud
Je to príliš hlasno
Can’t hear it coming down the hallway stairs from the parking lot
Nemôže počuť, že ide z chodby po schodoch z parkoviska
It’s too loud
Je to príliš hlasno
Freeze my crown all up in it
Zmrazte mojej korune všade v nej
Slow fire
Pomalý požiar

Published
Categorized as Slovak