half alive – Pure Gold lời bài hát phiên âm tiếng việt


Breathe, what defines and describes your words
Hơi thở, những gì định nghĩa và mô tả từ ngữ của bạn
Climb, measure height by the winds, discern
Leo lên, đo chiều cao bằng gió, nhận ra
Wait, for the tides of change will come
Đợi thủy triều thay đổi, nó sẽ đến
And reach, for the sight of being undone
Và tiếp cận với công việc chưa hoàn thành

Oh no, oh no, a beauty to hold
Ồ không, ồ không, một vẻ đẹp để giữ
So close, so close, I’m recognizing
Rất gần, rất gần, tôi nhận ra
Culture unfold, an order restored
Văn hóa mở ra, một trật tự được khôi phục
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
Chúa ơi, chúa ơi, tôi đang nhận ra
(Gold, gold, gold, gold)
(Vàng, vàng, vàng, vàng)
(Gold, gold, gold, gold)
(Vàng, vàng, vàng, vàng)
(Gold, gold, gold, gold)
(Vàng, vàng, vàng, vàng)
(Gold, gold, gold, gold)
(Vàng, vàng, vàng, vàng)

Stop when the waves take your name beneath
Dừng lại khi sóng mang tên bạn bên dưới
A move, with the grace of your value redeemed
Một động thái với ân sủng của giá trị của bạnOh no, oh no, a beauty to hold
Ồ không, ồ không, một vẻ đẹp để giữ
So close, so close, I’m recognizing
Rất gần, rất gần, tôi nhận ra
Culture unfold, an order restored
Văn hóa mở ra, một trật tự được khôi phục
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
Chúa ơi, chúa ơi, tôi đang nhận ra
(Gold, gold, gold, gold)
(Vàng, vàng, vàng, vàng)
(Gold, gold, gold, gold)
(Vàng, vàng, vàng, vàng)
(Gold, gold, gold, gold)
(Vàng, vàng, vàng, vàng)
(Gold, gold, gold, gold)
(Vàng, vàng, vàng, vàng)

Something’s gotta to give in
Một cái gì đó phải nhượng bộ
When you ???
Khi bạn tìm thấy một vấn đề
Something’s got to give
Một thứ gì đó cần được cho đi
Something’s got to give in
Một cái gì đó phải nhượng bộ

Wrapped up in pure gold, tenfold
Được bọc trong vàng nguyên chất, mười lần
Oh Lord, I know it’s the beauty to hold
Chúa ơi, tôi biết đó là vẻ đẹp để giữ
Wrapped up in pure gold, tenfold
Được bọc trong vàng nguyên chất, mười lần
Oh Lord, I know, now I’m recognizing
Chúa ơi, tôi biết rồi, giờ tôi đang nhận ra
(Gold, gold, gold, gold)
(Vàng, vàng, vàng, vàng)
(Gold, gold, gold, gold)
(Vàng, vàng, vàng, vàng)

Oh no, oh no, a beauty to hold
Ồ không, ồ không, một vẻ đẹp để giữ
So close, so close, I’m recognizing
Rất gần, rất gần, tôi nhận ra
Culture unfold, an order restored
Văn hóa mở ra, một trật tự được khôi phục
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
Chúa ơi, chúa ơi, tôi đang nhận ra

Close