half alive – Pure Gold Text Piesne Preklad v Slovensky


Breathe, what defines and describes your words
Dych, čo definuje a popisuje vaše slová
Climb, measure height by the winds, discern
Stúpanie, meranie výšky vetra, rozpoznať
Wait, for the tides of change will come
Počkajte na zmenu prílivu a odlivu
And reach, for the sight of being undone
A siahať po práci, ktorá nie je vykonaná

Oh no, oh no, a beauty to hold
Oh nie, oh nie, krása, ktorá sa drží
So close, so close, I’m recognizing
Tak blízko, tak blízko, to uznávam
Culture unfold, an order restored
Otvorí sa kultúra a obnoví sa poriadok
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
Ó, Bože, ó Bože, uznávam
(Gold, gold, gold, gold)
(Zlato, zlato, zlato, zlato)
(Gold, gold, gold, gold)
(Zlato, zlato, zlato, zlato)
(Gold, gold, gold, gold)
(Zlato, zlato, zlato, zlato)
(Gold, gold, gold, gold)
(Zlato, zlato, zlato, zlato)

Stop when the waves take your name beneath
Zastavte sa, keď vlny vezmú vaše meno pod
A move, with the grace of your value redeemed
Pohyb s milosťou vašej hodnotyOh no, oh no, a beauty to hold
Oh nie, oh nie, krása, ktorá sa drží
So close, so close, I’m recognizing
Tak blízko, tak blízko, to uznávam
Culture unfold, an order restored
Rozvíja sa kultúra, obnovený poriadok
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
Ó, Bože, ó Bože, uznávam
(Gold, gold, gold, gold)
(Zlato, zlato, zlato, zlato)
(Gold, gold, gold, gold)
(Zlato, zlato, zlato, zlato)
(Gold, gold, gold, gold)
(Zlato, zlato, zlato, zlato)
(Gold, gold, gold, gold)
(Zlato, zlato, zlato, zlato)

Something’s gotta to give in
Niečo sa musí vzdať
When you ???
Keď nájdete problém
Something’s got to give
Niečo musí dať
Something’s got to give in
Niečo sa musí vzdať

Wrapped up in pure gold, tenfold
Desaťkrát zabalené do čistého zlata
Oh Lord, I know it’s the beauty to hold
Bože, viem, že je to krása, ktorú drží
Wrapped up in pure gold, tenfold
Desaťkrát zabalené do čistého zlata
Oh Lord, I know, now I’m recognizing
Bože, viem, teraz to uznávam
(Gold, gold, gold, gold)
(Zlato, zlato, zlato, zlato)
(Gold, gold, gold, gold)
(Zlato, zlato, zlato, zlato)

Oh no, oh no, a beauty to hold
Oh nie, oh nie, krása, ktorá sa drží
So close, so close, I’m recognizing
Tak blízko, tak blízko, to uznávam
Culture unfold, an order restored
Rozvíja sa kultúra, obnovený poriadok
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
Ó, Bože, ó Bože, uznávam

Close