Harry Styles – Falling Text Písně Překlad v Český

I’m in my bed
Jsem v posteli
And you’re not here
A nejste tady
And there’s no one to blame but the drink and my wandering hands
A není na vině nikdo kromě pití a mých putujících rukou
Forget what I said
zapomeň, co jsem řekl
It’s not what I meant
To není to, co jsem myslel
And I can’t take it back, I can’t unpack the baggage you left
A nemohu si ho vzít zpět, nemohu rozbalit zavazadlo, které vám zbylo

What am I now? What am I now?
Co jsem teď? Co jsem teď?
What if I’m someone I don’t want around?
Co když jsem někdo, koho nechci?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
Znovu padám, znovu padám, padám
What if I’m down? What if I’m out?
Co když jsem dole? Co když jsem venku?
What if I’m someone you won’t talk about?
Co když jsem někdo, o kterém nebudeš mluvit?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
Znovu padám, znovu padám, padám

You said you care, and you missed me too
Říkal jste, že vám záleží, a také jste mi chyběli
And I’m well aware I write too many songs about you
A jsem si dobře vědom, že o vás píšu příliš mnoho písní
And the coffee’s out at the Beachwood Cafe
A káva je venku v Beach Cafe
And it kills me ’cause I know we’ve ran out of things we can say
A zabíjí mě to, protože vím, že nám došly věci, které můžeme říct

What am I now? What am I now?
Co jsem teď? Co jsem teď?
What if I’m someone I don’t want around?
Co když jsem někdo, koho nechci?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
Znovu padám, znovu padám, padám
What if I’m down? What if I’m out?
Co když jsem dole? Co když jsem venku?
What if I’m someone you won’t talk about?
Co když jsem někdo, o kterém nebudeš mluvit?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
Znovu padám, znovu padám, padám

And I get the feeling that you’ll never need me again
A mám pocit, že mě už nikdy nebudete potřebovat

What am I now? What am I now?
Co jsem teď? Co jsem teď?
What if you’re someone I just want around?
Co když jste někdo, koho jen chci?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
Znovu padám, znovu padám, padám
What if I’m down? What if I’m out?
Co když jsem dole? Co když jsem venku?
What if I’m someone you won’t talk about?
Co když jsem někdo, o kterém nebudeš mluvit?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
Znovu padám, znovu padám, padám