Harry Styles – To Be So Lonely Text Piesne Preklad v Slovensky

Don’t blame me for falling
Neobviňuj ma za pád
I was just a little boy
Bol som len malý chlapec
Don’t blame the drunk caller
Neobviňujte opitého volajúceho
Wasn’t ready for it all
Nebolo na to všetko pripravené

You can’t blame me, darling
Nemôžeš ma viniť, zlatko
Not even a little bit, I was away
Ani trochu som nebol preč
And I’m just an arrogant son of a b*itch
A ja som len arogantný človek
Who can’t admit when he’s sorry
Kto to nemôže priznať, keď je mu to ľúto

Don’t call me “baby” again, you got your reasons
Už mi viac nehovor “baby”, máš svoje dôvody
I know that you’re tryna be friends, I know you mean it
Viem, že sa snažíte byť priateľmi, viem, že to myslíte vážne
Don’t call me “baby” again, it’s hard for me to go home
Už mi viac nehovor “baby”, je pre mňa ťažké ísť domov
Be so lonely
Buďte tak osamelí

I just hope you see me in a little better light
Dúfam, že ma vidíš v trochu lepšom svetle
Do you think it’s easy being of the jealous kind?
Myslíte si, že je ľahké žiarliť?
’Cause I miss the shape of your lips
pretože mi chýba tvar vašich pier
You’ll win, it’s just a trick
vyhráte, je to len trik
And this is it, so I’m sorry
A to je všetko, je mi to ľúto

Don’t call me “baby” again, you got your reasons
Už mi viac nehovor “baby”, máš svoje dôvody
I know that you’re tryna be friends, I know you mean it
Viem, že sa snažíte byť priateľmi, viem, že to myslíte vážne
Don’t call me “baby” again, it’s hard for me to go home
Už mi viac nehovor “baby”, je pre mňa ťažké ísť domov
Be so lonely
Buďte tak osamelí

To be so lonely, to be so
Byť tak osamelý, byť tak
To be so lonely
Byť tak osamelý
To be so lonely, to be so
Byť tak osamelý, byť tak
To be so lonely
Byť tak osamelý

And I’m just an arrogant son of a b*tch
A ja som len arogantný človek
Who can’t admit when he’s sorry
Kto to nemôže priznať, keď je mu to ľúto

Don’t call me “baby” again, you got your reasons
Už mi viac nehovor “baby”, máš svoje dôvody
I know that you’re tryna be friends, I know you mean it
Viem, že sa snažíte byť priateľmi, viem, že to myslíte vážne
Don’t call me “baby” again, it’s hard for me to go home
Už mi viac nehovor “baby”, je pre mňa ťažké ísť domov
Be so lonely
Buďte tak osamelí

To be so lonely, to be so
Byť tak osamelý, byť tak
To be so lonely
Byť tak osamelý
To be so lonely, to be so
Byť tak osamelý, byť tak
To be so lonely
Byť tak osamelý