Harry Styles – To Be So Lonely Text Písně Překlad v Český

Don’t blame me for falling
Neobviňuj mě za pád
I was just a little boy
Byl jsem jen malý chlapec
Don’t blame the drunk caller
Neobviňujte opilého volajícího
Wasn’t ready for it all
Nebyl na to připraven

You can’t blame me, darling
Nemůžeš mě obviňovat, miláčku
Not even a little bit, I was away
Ani trochu jsem byl pryč
And I’m just an arrogant son of a b*itch
A já jsem jen arogantní muž
Who can’t admit when he’s sorry
Kdo to nemůže přiznat, když je mu to líto

Don’t call me “baby” again, you got your reasons
Už mi neříkej “dítě”, máš důvody
I know that you’re tryna be friends, I know you mean it
Vím, že se snažíte být přáteli, vím, že to myslíte vážně
Don’t call me “baby” again, it’s hard for me to go home
Už mi neříkej “dítě”, je pro mě těžké jít domů
Be so lonely
Buďte tak osamělí

I just hope you see me in a little better light
Doufám, že mě vidíš v trochu lepším světle
Do you think it’s easy being of the jealous kind?
Myslíte si, že je snadné žárlit?
’Cause I miss the shape of your lips
protože mi chybí tvar vašich rtů
You’ll win, it’s just a trick
vyhrajete, je to jen trik
And this is it, so I’m sorry
A to je ono, takže se omlouvám

Don’t call me “baby” again, you got your reasons
Už mi neříkej “dítě”, máš důvody
I know that you’re tryna be friends, I know you mean it
Vím, že se snažíte být přáteli, vím, že to myslíte vážně
Don’t call me “baby” again, it’s hard for me to go home
Už mi neříkej “dítě”, je pro mě těžké jít domů
Be so lonely
Buďte tak osamělí

To be so lonely, to be so
Být tak osamělý, být tak
To be so lonely
Být tak osamělý
To be so lonely, to be so
Být tak osamělý, být tak
To be so lonely
Být tak osamělý

And I’m just an arrogant son of a b*tch
A já jsem jen arogantní muž
Who can’t admit when he’s sorry
Kdo to nemůže přiznat, když je mu to líto

Don’t call me “baby” again, you got your reasons
Už mi neříkej “dítě”, máš důvody
I know that you’re tryna be friends, I know you mean it
Vím, že se snažíte být přáteli, vím, že to myslíte vážně
Don’t call me “baby” again, it’s hard for me to go home
Už mi neříkej “dítě”, je pro mě těžké jít domů
Be so lonely
Buďte tak osamělí

To be so lonely, to be so
Být tak osamělý, být tak
To be so lonely
Být tak osamělý
To be so lonely, to be so
Být tak osamělý, být tak
To be so lonely
Být tak osamělý