Joji (88rising) – Gimme Love Text Písně Překlad v Český

Oh, h, oh, oh
Oh, h, oh, oh

Gimme-gimme love, gimme-gimme love
Dej mi lásku, dej mi lásku
Gimme-gimme love, gimme-gimme love (Oh, oh, oh)
Dej mi lásku, dej mi lásku
When I’m gone, when I’m gone (Oh, oh, oh)
Když jsem pryč, když jsem pryč
Gimme-gimme love, gimme-gimme love
Dej mi lásku, dej mi lásku
Gimme-gimme love, gimme-gimme love (Oh, oh, oh)
Dej mi lásku, dej mi lásku
When I’m gone,?when I’m gone
Když jsem pryč, když jsem pryč

Swing around front, let me inside (Ooh)
Houpat se dopředu, dovnitř mě dovnitř
Playin’ my song into my sides (Ooh, ooh, ooh)
Přehrávání mé písně do mých stran
It hurts, I can’t lie
Bolí to, nemůžu lhát
Remember those times I fought to get out?
Pamatuješ na ty časy, kdy jsem se snažil dostat ven?
I want to get out (Want to get out)
Chci se dostat ven (Chci se dostat ven)
Those pictures so clear, they fade in my mind (Ooh, ooh, ooh, ooh-ooh)
Tyto obrázky jsou tak jasné, že mizí v mé mysli
You leavin’ me here with ashes and fire (Ooh, ooh, ooh)
Necháváš mě tady s popelem a ohněm
These people don’t heal, these people don’t feel
Tito lidé se nehojí, tito lidé se necítí
These people aren’t real, so make me this deal
Tito lidé nejsou skuteční, takže mi to udělejte
Won’t you?
Ne?

Gimme-gimme love, gimme-gimme love
Dej mi lásku, dej mi lásku
Gimme-gimme love (Ooh), gimme-gimme love (Oh, oh, oh)
Dej mi lásku, dej mi lásku
When I’m gone (Ooh, ooh), when I’m gone (Oh, oh, oh)
Když jsem pryč, když jsem pryč
Gimme-gimme love (When I’m gone, when I’m gone, yeah), gimme-gimme love
Dejte mi lásku (Když jsem pryč, když jsem pryč, ano), dej mi lásku
Gimme-gimme love (When I’m gone, when I’m gone, yeah), gimme-gimme love (Oh, oh, oh)
Dejte mi lásku (Když jsem pryč, když jsem pryč, ano), dej mi lásku
When I’m gone (When I’m gone, ooh yeah), when I’m gone (When I’m gone)
Když jsem pryč (Když jsem pryč, ach ano), když jsem pryč (Když jsem pryč)
(When I’m gone, when I’m gone)
(Když jsem pryč)

Look into your heart and let me know
Podívejte se do svého srdce a dejte mi vědět
Do things turn black and grey as they go?
Stávají se věci černými a šedými, jak to jde?
When I’m far too gone, can you show me love? (Ooh)
Když jsem příliš daleko, můžete mi ukázat lásku?
Give me love (Ooh)
Dej mi lásku
(Ooh, ooh-ooh-ooh, Ooh, ooh, ooh-ooh-ooh)
(Ooh, ooh-ooh-ooh, ooh, ooh, ooh-ooh-ooh)
Caught in a river of records and dreams (Ooh, ooh-ooh-ooh)
Chytili se v řece rekordů a snů
Oh, will you keep up with me? (Ooh, ooh-ooh-ooh)
Oh, budeš se mnou držet krok?
Everyone’s looking for someone to hold (Ooh, ooh-ooh-ooh)
Každý hledá někoho, kdo by ho držel
But I can’t let you go (Ooh-ooh-ooh-ooh)
Ale nemohu tě nechat jít
(Ooh, ooh-ooh-ooh, Ooh, ooh, ooh-ooh-ooh)
(Ooh, ooh-ooh-ooh, ooh, ooh, ooh-ooh-ooh)