Joji – Run lời bài hát phiên âm tiếng việt

I fell for your magic, I tasted your skin
Tôi yêu ma thuật của bạn, tôi nếm làn da của bạn
And though this is tragic, at least I found the end
Và mặc dù điều này là bi thảm, ít nhất tôi đã tìm thấy kết thúc
I witnessed your madness, you shed light on my sins
Tôi đã chứng kiến sự điên rồ của bạn, bạn làm sáng tỏ tội lỗi của tôi
And if we share in this sadness, then where have you been?
Và nếu chúng ta chia sẻ nỗi buồn này, thì bạn đã ở đâu?

I know you’re not in love, like you used to be
Tôi biết bạn không yêu như bạn đã từng
Guess I’m not the one, like you used to think
Đoán tôi không phải là người như bạn đã từng nghĩ
So you just run
Vì vậy, bạn chỉ cần chạy
I know that I’m stuck, in this misery
Tôi biết rằng tôi đang bị mắc kẹt, trong sự khốn khổ này
Guess I’m not enough, like you used to think
Đoán tôi không đủ như bạn từng nghĩ
So I’ll just run
Vì vậy tôi sẽ chạy

You bathe in your victory
Bạn tắm trong chiến thắng của bạn
You blew out all my fumes
Bạn đã thổi bay tất cả khói của tôi
And if I took on the planet
Và nếu tôi đi trên hành tinh này
Will I pay my dues?
Tôi sẽ trả lệ phí của mình?
Your love was a mystery
Tình yêu của bạn là một bí ẩn
Yeah, my love is a fool
vâng, tình yêu của tôi là một kẻ ngốc
And I travel the country just to get to you
Và tôi đi du lịch đất nước chỉ để đến với bạn

I know you’re not in love, like you used to be
Tôi biết bạn không yêu như bạn đã từng
Guess I’m not the one, like you used to think
Đoán tôi không phải là người như bạn đã từng nghĩ
So you just run
Vì vậy, bạn chỉ cần chạy
I know that I’m stuck, in this misery
Tôi biết rằng tôi đang bị mắc kẹt, trong sự khốn khổ này
Guess I’m not enough, like you used to think
Đoán tôi không đủ như bạn từng nghĩ
So I’ll just run
Vì vậy tôi sẽ chạy

And I travel the country
Và tôi đi du lịch đất nước
And I travel the country just to get to you
Và tôi đi du lịch đất nước chỉ để đến với bạn
I know you’re not in love
Tôi biết bạn không yêu
I know you’re not in love
Tôi biết bạn không yêu
I know you’re not in love
Tôi biết bạn không yêu

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan lời bài hát dịch sang tiếng Việt

Watch this video on YouTube Cardigan lời bài hát dịch Vintage tee, brand new phoneÁo …