Joji – Run Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

I fell for your magic, I tasted your skin
Zakochałem się w twojej magii, próbowałem twojej skóry
And though this is tragic, at least I found the end
I choć jest to tragiczne, przynajmniej znalazłem koniec
I witnessed your madness, you shed light on my sins
Byłem świadkiem waszego szaleństwa, rzuciliście światło na moje grzechy
And if we share in this sadness, then where have you been?
A jeśli podzielamy ten smutek, to gdzie byłeś?

I know you’re not in love, like you used to be
Wiem, że nie jesteś zakochany, jak kiedyś
Guess I’m not the one, like you used to think
Chyba nie jestem tym, o którym myślałeś
So you just run
Więc po prostu biegnij
I know that I’m stuck, in this misery
Wiem, że utknąłem w tej nędzy
Guess I’m not enough, like you used to think
Zgaduję, że nie jestem taki, jak myślałeś
So I’ll just run
Więc po prostu ucieknę

You bathe in your victory
Kąpiesz się w swoim zwycięstwie
You blew out all my fumes
Wydmuchałeś wszystkie moje opary
And if I took on the planet
A gdybym wziął na planetę
Will I pay my dues?
Czy zapłacę moje składki?
Your love was a mystery
Twoja miłość była tajemnicą
Yeah, my love is a fool
tak, moja miłość jest głupia
And I travel the country just to get to you
Podróżuję po kraju tylko po to, żeby się do ciebie dostać

I know you’re not in love, like you used to be
Wiem, że nie jesteś zakochany, jak kiedyś
Guess I’m not the one, like you used to think
Chyba nie jestem tym, o którym myślałeś
So you just run
Więc po prostu biegnij
I know that I’m stuck, in this misery
Wiem, że utknąłem w tej nędzy
Guess I’m not enough, like you used to think
Zgaduję, że nie jestem taki, jak myślałeś
So I’ll just run
Więc po prostu ucieknę

And I travel the country
I podróżuję po kraju
And I travel the country just to get to you
Podróżuję po kraju tylko po to, żeby się do ciebie dostać
I know you’re not in love
Wiem, że nie jesteś zakochany
I know you’re not in love
Wiem, że nie jesteś zakochany
I know you’re not in love
Wiem, że nie jesteś zakochany

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

Watch this video on YouTube Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Vintage tee, brand new phoneKoszulka vintage, …