Joji – Run Text Písně Překlad v Český

I fell for your magic, I tasted your skin
Spadla jsem pro vaši magii, ochutnala jsem tvoji pokožku
And though this is tragic, at least I found the end
A i když je to tragické, alespoň jsem našel konec
I witnessed your madness, you shed light on my sins
Byl jsem svědkem tvého šílenství, vrhl jsi světlo na mé hříchy
And if we share in this sadness, then where have you been?
A pokud se na tom smutku podílíme, kde jste byli?

I know you’re not in love, like you used to be
Vím, že se nemiluješ, jako jsi býval
Guess I’m not the one, like you used to think
Hádám, že nejsem ten, jak jste si mysleli
So you just run
Takže jen běžte
I know that I’m stuck, in this misery
Vím, že jsem v tomto utrpení uvízl
Guess I’m not enough, like you used to think
Hádám, že mi nestačí, jak jste si mysleli
So I’ll just run
Takže budu jen běhat

You bathe in your victory
Koupe se ve svém vítězství
You blew out all my fumes
Vyhodil jsi všechny mé dýmy
And if I took on the planet
A kdybych vzal na planetu
Will I pay my dues?
Budu platit své poplatky?
Your love was a mystery
Vaše láska byla záhadou
Yeah, my love is a fool
ano, má láska je blázen
And I travel the country just to get to you
A já cestuji po zemi, abych se k tobě dostal

I know you’re not in love, like you used to be
Vím, že se nemiluješ, jako jsi býval
Guess I’m not the one, like you used to think
Hádám, že nejsem ten, koho jste si mysleli
So you just run
Takže jen běžte
I know that I’m stuck, in this misery
Vím, že jsem v tomto utrpení uvízl
Guess I’m not enough, like you used to think
Hádám, že mi nestačí, jak jste si mysleli
So I’ll just run
Takže budu jen běhat

And I travel the country
A já cestuji po zemi
And I travel the country just to get to you
A já cestuji po zemi, abych se k tobě dostal
I know you’re not in love
Vím, že se nemiluješ
I know you’re not in love
Vím, že se nemiluješ
I know you’re not in love
Vím, že se nemiluješ

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …