Juice WRLD – Come and Go Text Písně Český Překlad

Come and Go Text Písně Překlad

Woah, uh
Ahoj
Oh, oh-oh, oh (Mello made it right, uh)
Oh, oh-oh, oh (Mello to udělal správně)

I try to be everything that I can
Snažím se být vším, co umím
But sometimes, I come out as bein’ nothin’
Ale někdy jsem vyšel jako nic
I try to be everything that I can
Snažím se být vším, co umím
But sometimes, I come out as bein’ nothin’
Ale někdy jsem vyšel jako nic
I pray to God that he make me a better man (Uh)
Modlím se k Bohu, aby ze mě udělal lepšího muže
Maybe one day, I’ma stand for somethin’
Možná jednoho dne stojím za něčím
I’m thankin’ God that he made you part of the plan
Děkuji Bohu, že vás učinil součástí plánu
I guess I ain’t go through all that Hell for nothin’
Myslím, že jsem neprošel celým tím peklem za nic
I’m always f*ckin’ up and wreckin’ sh*t
Vždy se snažím dohnat a zkazit to špatné
It seems like I perfected it
Vypadá to, že jsem to zdokonalil
I offer you my love
Nabízím tě, má lásko
I hope you take it like some medicine
Doufám, že to berete jako nějaký lék
You tell me ain’t nobody better than me
Říkáš mi, že nikdo není lepší než já
I think that there’s better than me
Myslím, že je lepší než já
Hope you see the better in me
Doufám, že ve mně uvidíte lépe
Always end up betterin’ me
Vždy mě nakonec vylepšujte

I don’t wanna ruin this one
Nechci to zničit
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky ne vždy přichází a odchází
I don’t wanna ruin this one
Nechci to zničit
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky ne vždy přichází a odchází
I don’t wanna ruin this one
Nechci to zničit
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky ne vždy přichází a odchází
I don’t wanna ruin this one
Nechci to zničit
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky ne vždy přichází a odchází
I don’t wanna ruin this one
Nechci to zničit
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky ne vždy přichází a odchází
I don’t wanna ruin this one
Nechci to zničit
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky ne vždy přichází a odchází

We take dr*gs, then you hold me close
Bereme špatné věci, pak mě držíš blízko
Then I tell you how you make me whole
Pak ti řeknu, jak mě děláš celým
Sometimes, I feel you like bein’ alone
Někdy mám pocit, že jsi sám
Then you tell me that I shoulda stayed in the room
Pak mi řekni, že jsem měl zůstat v místnosti
Guess I got it all wrong all along, my fault
Myslím, že jsem to celé celou dobu mýlil, má chyba
My mistakes probably wipe all the rights I’ve done
Moje chyby pravděpodobně vymazaly všechna práva, která jsem udělal
Sayin’ goodbye to bygones, those are bygones
Rozloučení s minulostí, to jsou minulé
Head up, baby, stay strong, we gon’ live long
Hlava, zlato, zůstaň silná, budeme žít dlouho

I don’t wanna ruin this one
Nechci to zničit
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky ne vždy přichází a odchází
I don’t wanna ruin this one
Nechci to zničit
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky ne vždy přichází a odchází
I don’t wanna ruin this one
Nechci to zničit
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky ne vždy přichází a odchází
I don’t wanna ruin this one
Nechci to zničit
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky ne vždy přichází a odchází
I don’t wanna ruin this one
Nechci to zničit
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky ne vždy přichází a odchází
I don’t wanna ruin this one
Nechci to zničit
This type of love don’t always come and go
Tento druh lásky ne vždy přichází a odchází