Justin Bieber – Changes lời bài hát phiên âm tiếng việt

Some days I move like water
Mấy hôm nay tôi đi như nước.
Some days I burn like fire
Mấy hôm nay tôi cháy như lửa.
Some days I wanna push further
Một số ngày tôi muốn đẩy mạnh hơn nữa
Some days I wanna do nothin’
Mấy ngày nay tôi không muốn làm gì

And I just wanna be the best of me
Và tôi chỉ muốn là người tốt nhất của tôi
Even though sometimes we might disagree
Mặc dù đôi khi chúng tôi có thể không đồng ý
So that I can be the best for you
Để tôi có thể là tốt nhất cho bạn
That’s all I wanna do
Đó là tất cả những gì tôi muốn làm

I’m goin’ through changes
Tôi đang trải qua những thay đổi
I’m goin’ through changes
Tôi đang trải qua những thay đổi
Though I’m goin’ through changes
Mặc dù tôi đang trải qua những thay đổi
Don’t mean that I’ll change
Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ thay đổi

Sometimes I’ll go to sleep early
Thỉnh thoảng tôi sẽ đi ngủ sớm
Sometimes I can’t close my eyes
Đôi khi tôi không thể nhắm mắt
Sometimes I smile like it’s all good
Đôi khi tôi cười như mọi thứ đều tốt
Even though there’s pain underneath it
Mặc dù có nỗi đau theo nó

I just wanna be the best of me
Tôi chỉ muốn là tốt nhất của tôi
Even though sometimes I forget to breathe
Mặc dù đôi khi tôi quên thở
So that I can be the best for you
Để tôi có thể là tốt nhất cho bạn
That’s all I wanna do
Đó là tất cả những gì tôi muốn làm

I be goin’ through changes
Tôi sẽ trải qua những thay đổi
I’m goin’ through changes
Tôi đang trải qua những thay đổi
Though I’m goin’ through changes
Mặc dù tôi đang trải qua những thay đổi
Don’t mean that I’ll change
Đừng có nghĩa là tôi sẽ thay đổi
Yeah, I’m goin’ through changes
vâng, tôi đang trải qua những thay đổi
I’m goin’ through changes (Ooh, yes I am)
Tôi đang trải qua những thay đổi (oh, vâng tôi có)
Though I’m goin’ through changes (That’s right)
Mặc dù tôi đang trải qua những thay đổi (Đúng vậy)
Don’t mean that I’ll change, woah
Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ thay đổi

La-da-da-da-dum, la-da-da-da-dum
(dòng này không có nghĩa gì cả)
La-da-da-da-dum, la-da-da-da-dum, no
(dòng này không có nghĩa gì cả)
La-da-da-da-dum, la-da-da-da-dum
(dòng này không có nghĩa gì cả)
I’m going through changes
Tôi đang trải qua những thay đổi
No, I ain’t changed, yeah
Không, tôi không thay đổi, vâng
Uh, people change, circumstances change
Có, con người thay đổi, hoàn cảnh thay đổi.
But God always remains the same
Nhưng Chúa luôn luôn như vậy

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan lời bài hát dịch sang tiếng Việt

Watch this video on YouTube Cardigan lời bài hát dịch Vintage tee, brand new phoneÁo …