Justin Bieber – Forever lời bài hát phiên âm tiếng việt

Could you be here with me forever, ever, ever?
Bạn có thể ở đây với tôi mãi mãi?
Would you be here with me forever, ever, ever?
Bạn sẽ ở đây với tôi mãi mãi?
Wakin’ up all alone ain’t better, better, better
Thức dậy một mình không tốt hơn
Every time I go the wrong way, you turn me back around
Mỗi khi tôi đi sai đường, bạn chỉ cho tôi con đường đúng
Turn me back like woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh
Bạn chỉ cho tôi cách đúng
Woah, woah-woah, forever, ever, ever, ever
Ái chà, mãi mãi
Do you wanna look at me forever, ever, ever?
Bạn có muốn nhìn tôi mãi mãi?

Yeah, do you see us in Vegas pushin’ that Monte Carlo?
Vâng, bạn có thấy chúng tôi ở Las Vegas cách chúng tôi lái chiếc xe Monte Carlo này không?
Bet that money on baby, bet she don’t leave me, oh, no
Đặt cược số tiền đó vào em bé, đặt cược cô ấy không rời bỏ tôi
See them, he wears in the desert, look like a lake in the sand
Bạn có thấy họ không, anh ta mặc trong sa mạc, trông giống như một cái hồ trên cát
Would you watch the sun burn out with me forever, ever, ever, ever?
Bạn sẽ xem mặt trời cháy với tôi mãi mãi?
You still intimidate me, keep me up on my toes now
Bạn vẫn còn sợ tôi, giữ cho tôi trên ngón chân của tôi bây giờ
Better man, what you made me, made me aware of what I was missin’
Một người đàn ông tốt hơn, những gì bạn đã làm cho tôi, làm cho tôi nhận ra những gì tôi đang thiếu
Been missin’ the way you give me envision, babe
Đã bỏ lỡ cách bạn chỉ cho tôi tương lai
Never thought I’d settle down, I cannot lie to myself
Không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ ổn định, tôi không thể nói dối chính mình
I was busy focusin’ on bein’ by myself
Tôi bận tập trung vào một mình
Set my feelings to the side, they all got dusty on the shelf
Tôi đặt cảm xúc của mình sang một bên, tất cả đều bị bụi bẩn trên kệ
You wiped them down when I had nothin’ left
Bạn lau nó khi tôi không còn gì

Could you be here with me forever, ever, ever?
Bạn có thể ở đây với tôi mãi mãi?
Would you be here with me forever, ever, ever?
Bạn sẽ ở đây với tôi mãi mãi?
Wakin’ up all alone ain’t better, better, better
Thức dậy một mình không tốt hơn
Every time I go the wrong way, you turn me back around
Mỗi khi tôi đi sai đường, bạn chỉ cho tôi con đường đúng
Turn me back like woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh
Bạn chỉ cho tôi cách đúng
Woah, woah-woah, forever, ever, ever, ever
Ái chà, mãi mãi
Do you wanna look at me forever, ever, ever?
Bạn có muốn nhìn tôi mãi mãi?

When you asked me if I cheated, I said never (No way)
Khi bạn hỏi tôi có gian lận không, tôi nói không
What are you willing to do to stay together? (‘Gether)
Bạn sẵn sàng làm gì để ở cùng nhau?
How many times we gonna break up ‘fore the summer?
Bao nhiêu lần chúng ta sẽ chia tay trước mùa hè?
How many times you gonna try to call my mother? (Brrr-brrr)
Bao nhiêu lần bạn sẽ cố gắng gọi cho mẹ tôi?
Girl, you’re killin’ me, I don’t wanna act like I can fix this (Fix it, fix it)
Cô gái, cô đang giết tôi, tôi không muốn hành động như tôi có thể sửa cái này
I don’t wanna be the one that’s changed since Texas
Tôi không muốn trở thành người thay đổi kể từ Texas
Currency, it comes so naturally, but I can’t buy your love
Tiền, nó đến rất tự nhiên, nhưng tôi không thể mua được tình yêu của bạn

Could you be here with me forever, ever, ever?
Bạn có thể ở đây với tôi mãi mãi?
Would you be here with me forever, ever, ever?
Bạn sẽ ở đây với tôi mãi mãi?
Wakin’ up all alone ain’t better, better, better
Thức dậy một mình không tốt hơn
Every time I go the wrong way, you turn me back around
Mỗi khi tôi đi sai đường, bạn chỉ cho tôi con đường đúng
Turn me back like woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh
Bạn chỉ cho tôi cách đúng
Woah, woah-woah, forever, ever, ever, ever
Ái chà, mãi mãi
Do you wanna look at me forever, ever, ever?
Bạn có muốn nhìn tôi mãi mãi?

I promise I’m gonna love you ’til my dying day
Tôi hứa tôi sẽ yêu bạn cho đến ngày cuối cùng của tôi
Wake up, your face in my chest, your favorite hiding place
Thức dậy, úp mặt vào ngực tôi, nơi ẩn nấp yêu thích của bạn
The roof is gone as we’re driving out the private gate
Mái nhà biến mất khi chúng tôi đang lái xe ra khỏi cổng riêng
Countin’ the stars with our last name on the license plate
Chúng tôi đang đếm những ngôi sao có họ của chúng tôi trên biển số xe
Woah, oh, oh, oh
Chào
I lied to myself ’bout trying to be here all alone
Tôi đã nói dối bản thân về việc cố gắng ở đây một mình
When I leave, it’s bye for now, it’s just never bye for long
Khi tôi rời đi, bây giờ là tạm biệt, nhưng không mất nhiều thời gian để quay lại với bạn
Set my feelings aside, let’s settle down
Tôi gạt cảm xúc sang một bên, hãy ổn định lại
Every time I go the wrong way, you turn me back around
Mỗi khi tôi đi sai đường, bạn chỉ cho tôi con đường đúng

Turn me back like woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh
Bạn chỉ cho tôi cách đúng
Woah, woah-woah, forever, ever, ever, ever
Ái chà, mãi mãi
Do you wanna look at me forever, ever, ever?
Bạn có muốn nhìn tôi mãi mãi?

Would you be here with me forever, ever, ever?
Bạn có thể ở đây với tôi mãi mãi?
Would you be here with me forever, ever, ever?
Bạn sẽ ở đây với tôi mãi mãi?
Wakin’ up all alone ain’t better, better, better
Thức dậy một mình không tốt hơn
Every time I go the wrong way, you turn me back around
Mỗi khi tôi đi sai đường, bạn chỉ cho tôi con đường đúng

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan lời bài hát dịch sang tiếng Việt

Watch this video on YouTube Cardigan lời bài hát dịch Vintage tee, brand new phoneÁo …