Justin Bieber – Intentions lời bài hát phiên âm tiếng việt

Picture perfect, you don’t need no filter
Hình ảnh hoàn hảo, bạn không cần bất kỳ bộ lọc
Gorgeous, make ’em drop dead, you a killer
Tuyệt đẹp, làm cho họ chết, bạn là một kẻ giết người
Shower you with all my attention
Tắm cho bạn với tất cả sự chú ý của tôi
Yeah, these are my only intentions
vâng, đây là những ý định duy nhất của tôi
Stay in the kitchen cookin’ up, got your own bread
Ở trong bếp nấu ăn, lấy bánh mì của riêng bạn
Heart full of equity, you’re an asset
Trái tim đầy vốn, bạn là một tài sản
Make sure that you don’t need no mentions
Hãy chắc chắn rằng bạn không cần bất kỳ đề cập nào
Yeah, these are my only intentions
vâng, đây là những ý định duy nhất của tôi

Shout-out to your mom and dad for makin’ you
Tôi hét lên với cha mẹ của bạn đã làm cho bạn
Standin’ ovation, they did a great job raisin’ you
Tôi tôn trọng cha mẹ của bạn, họ đã làm một công việc tuyệt vời nuôi dạy bạn
When I create, you’re my muse
Khi tôi tạo ra, bạn là sự phản ánh của tôi
That kind of smile that makes the news
Đó là một nụ cười làm cho tin tức
Can’t nobody throw shade on your name in these streets
Không ai có thể ném bóng vào tên của bạn trên những đường phố này
Triple threat, you’re a boss, you a bae, you a beast
Một mối đe dọa tay ba, bạn là một ông chủ, bạn là một kẻ lừa đảo, bạn là một con thú
You make it easy to choose
Bạn làm cho nó dễ dàng để lựa chọn
You got a mean touch, I can’t refuse (No, I can’t refuse it)
Bạn có một cú chạm có chủ ý, tôi không thể từ chối (Không, tôi không thể từ chối)

Picture perfect, you don’t need no filter
Hình ảnh hoàn hảo, bạn không cần bất kỳ bộ lọc
Gorgeous, make ’em drop dead, you a killer
Tuyệt đẹp, làm cho họ chết, bạn là một kẻ giết người
Shower you with all my attention
Tắm cho bạn với tất cả sự chú ý của tôi
Yeah, these are my only intentions
vâng, đây là những ý định duy nhất của tôi
Stay in the kitchen cookin’ up, got your own bread
Ở trong bếp nấu ăn, lấy bánh mì của riêng bạn
Heart full of equity, you’re an asset
Trái tim đầy vốn, bạn là một tài sản
Make sure that you don’t need no mentions
Hãy chắc chắn rằng bạn không cần bất kỳ đề cập nào
Yeah, these are my only intentions
vâng, đây là những ý định duy nhất của tôi

Already passed, you don’t need no approval
Đã qua, bạn không cần bất kỳ sự chấp thuận nào
Good everywhere, don’t worry ’bout no refusal
Tốt ở mọi nơi, đừng lo lắng về việc không từ chối
Second to none, you got the upper hand now
Thứ hai, bạn đã chiếm thế thượng phong
Don’t need a sponsor, nope, you’re the brand now
Bạn không cần một nhà tài trợ, không, bây giờ bạn là thương hiệu
You’re my rock, my Colorado
bạn là tảng đá của tôi, dòng sông của tôi
Got that ring, just like Toronto
Có chiếc nhẫn đó, giống như Toronto
Lovin’ you now, a little more tomorrow
Yêu em bây giờ, ngày mai thêm một chút
That’s how I feel, act like you know that you are
Đó là cảm giác của tôi, hành động như bạn biết rằng bạn là

Picture perfect, you don’t need no filter
Hình ảnh hoàn hảo, bạn không cần bất kỳ bộ lọc
Gorgeous, make ’em drop dead, you a killer
Thật tuyệt vời, làm cho họ chết, bạn là một kẻ giết người
Shower you with all my attention
Tắm cho bạn với tất cả sự chú ý của tôi
Yeah, these are my only intentions
vâng, đây là những ý định duy nhất của tôi
Stay in the kitchen cookin’ up, got your own bread (Wh*p it)
Ở trong bếp nấu ăn, lấy bánh mì của riêng bạn
Heart full of equity, you’re an asset (Asset)
Trái tim đầy vốn, bạn là một tài sản
Make sure that you don’t need no mentions (Yeah, yeah)
Hãy chắc chắn rằng bạn không cần bất kỳ đề cập nào (có, có)
Yeah, these are my only intentions (Quavo)
vâng, đây là những ý định duy nhất của tôi

No cap, no pretendin’
Không mũ, không giả vờ
You don’t need mentions (No cap)
Bạn không cần đề cập
Got ’em same goals, they don’t wanna be independent (‘Pendent)
Có cùng mục tiêu, họ không muốn độc lập
Tell them to mind your bidness (Woo), we in our feelings
Nói với họ để tâm kinh doanh của họ, chúng tôi trong cảm xúc của chúng tôi
It’s fifty-fifty percentage (Fifty)
Đó là năm mươi phần trăm mỗi
Attention, we need commitment (Oh)
Chú ý, chúng tôi cần cam kết
We gotta both admit it (Both)
Chúng tôi phải thừa nhận cả hai
It’s funny we both listen (Both)
Thật buồn cười khi cả hai chúng tôi lắng nghe
It’s a blessing (Blessing) ’cause we both get it (Both)
Đó là một phước lành bởi vì cả hai chúng tôi đều nhận được nó
You the best thing (Woo) and I don’t need a witness (Best thing)
Bạn là điều tốt nhất và tôi không cần một nhân chứng
I’ma find me a ring and pray it’s perfect fitted (Perfect, perfect)
Tôi tìm cho tôi một chiếc nhẫn và cầu nguyện nó hoàn hảo

Picture perfect, you don’t need no filter (No filter)
Hình ảnh hoàn hảo, bạn không cần bất kỳ bộ lọc nào (Không có bộ lọc)
Gorgeous, make ’em drop dead, you a killer (Oh-oh)
Tuyệt đẹp, làm cho họ chết, bạn là một kẻ giết người
Shower you with all my attention (I will)
Tắm cho bạn với tất cả sự chú ý của tôi (tôi sẽ)
Yeah, these are my only intentions (Yeah)
vâng, đây là những ý định duy nhất của tôi (có)
Stay in the kitchen cookin’ up, got your own bread (You do)
Ở trong bếp nấu ăn, lấy bánh mì của riêng bạn (Bạn làm)
Heart full of equity, you’re an asset (Uh-huh)
Trái tim đầy vốn, bạn là một tài sản
Make sure that you don’t need no mentions (No mentions)
Hãy chắc chắn rằng bạn không cần bất kỳ đề cập nào (Không đề cập)
Yeah, these are my only intentions (Only intentions)
vâng, đây là những ý định duy nhất của tôi (Chỉ những ý định)

That’s all I plan to do
Đó là tất cả những gì tôi dự định làm

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan lời bài hát dịch sang tiếng Việt

Watch this video on YouTube Cardigan lời bài hát dịch Vintage tee, brand new phoneÁo …