Kane Brown – Worldwide Beautiful lời bài hát dịch sang tiếng Việt

Worldwide Beautiful lời bài hát dịch

White churches, black churches
Nhà thờ trắng, nhà thờ đen
Different people, same hearses
Những người khác nhau, cùng một phiên tòa
It’s kinda hard to fight with each other
Thật khó để chiến đấu với nhau
Layin’ down in the ground six under
Nằm xuống đất sáu dưới

At every show I see my people
Tại mỗi chương trình, tôi thấy người của tôi
They ain’t the same, but they’re all equal
Chúng không giống nhau, nhưng chúng đều như nhau
One love, one God, one family
Một tình yêu, một Chúa, một gia đình

You’re missing every color if you’re only seeing black and white
Bạn đang thiếu mọi màu sắc nếu bạn chỉ nhìn thấy màu đen và trắng
Tell me how you’re gonna change your mind if your heart’s unmovable
Nói cho tôi biết bạn sẽ thay đổi suy nghĩ như thế nào nếu trái tim bạn không thể lay chuyển
We ain’t that different from each other, from one to another
Chúng tôi không khác biệt với nhau, từ người này sang người khác
I look around and see worldwide beautiful
Tôi nhìn xung quanh và thấy thế giới thật đẹp

Thank God, thank God, thank God, thank God, thank God, thank God
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa
Oh, thank God, thank God, thank God, thank God, thank God, thank God
Ôi, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa

Coast to coast, city to city
Bờ biển đến bờ biển, thành phố với thành phố
Reach out your hands if you’re with me
Đưa tay ra nếu bạn ở bên tôi
Still got some work but we still got a dream
Vẫn có một số công việc nhưng chúng tôi vẫn có một giấc mơ
Every shade, every heart come together and sing
Mọi sắc thái, mọi trái tim đến với nhau và hát

Oh, thank God, thank God, thank God, thank God, thank God, thank God (Woo)
Ôi, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa

You’re missing every color if you’re only seeing black and white
Bạn đang thiếu mọi màu sắc nếu bạn chỉ nhìn thấy màu đen và trắng
Tell me how you’re gonna change your mind if your heart’s unmovable
Nói cho tôi biết bạn sẽ thay đổi suy nghĩ như thế nào nếu trái tim bạn không thể lay chuyển
We ain’t that different from each other, from one to another
Chúng tôi không khác biệt với nhau, từ người này sang người khác
I look around and see worldwide beautiful
Tôi nhìn xung quanh và thấy thế giới thật đẹp

One love, one God, one family (One family y’all, come on)
Một tình yêu, một Thiên Chúa, một gia đình (Bạn là tất cả một gia đình, đi nào)
One love, one God, one family
Một tình yêu, một Chúa, một gia đình
One love, one God, one family
Một tình yêu, một Chúa, một gia đình
One love, one God, one family (Sing it with me)
Một tình yêu, một Chúa, một gia đình (Hát với tôi)

You’re missing every color if you’re only seeing black and white
Bạn đang thiếu mọi màu sắc nếu bạn chỉ nhìn thấy màu đen và trắng
Tell me how you’re gonna change your mind if your heart’s unmovable (We’re not that different)
Nói cho tôi biết bạn sẽ thay đổi suy nghĩ như thế nào nếu trái tim bạn không thể lay chuyển (Chúng tôi không khác biệt)
We ain’t that different from each other from one to another, I
Chúng tôi không khác biệt với nhau, tôi
Look around and see worldwide beautiful
Nhìn xung quanh và thấy đẹp trên toàn thế giới
Look around and see worldwide beautiful (So beautiful)
Nhìn xung quanh và thấy thế giới thật đẹp (Thật đẹp)
Look around and see worldwide beautiful
Nhìn xung quanh và thấy đẹp trên toàn thế giới
Worldwide beautiful (Worldwide beautiful)
Worldwide beautiful (Worldwide beautiful)
Look around and see worldwide beautiful
Nhìn xung quanh và thấy đẹp trên toàn thế giới