Khalid – Bluffin’ Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku


Taking off, turn off the lights
Startując, wyłącz światła
We’re so in denial of breaking up, we make it up
tak bardzo zaprzeczamy rozpadowi, wymyślamy to
Every time I look in your eyes, I’m back in love
Za każdym razem, gdy patrzę w twoje oczy, wracam do miłości

I’ve waited all my life, for someone like you
Czekałem całe życie na kogoś takiego jak ty
But I’m losing sight of your point of view
Ale tracę z oczu twój punkt widzenia

Are we broken? Lost in emotion
Czy jesteśmy złamani? Zagubiony w emocjach
Are you all in? Are you bluffing?
Jesteś wszystkim? Blefujesz?
Is this the last fight? Lay here one last night
Czy to ostatnia walka? Połóż się tutaj ostatniej nocy
I know we’re both tired, that’s our excuse
Wiem, że oboje jesteśmy zmęczeni, to nasza wymówka
Are you all in? Are you bluffing?
Jesteś wszystkim? Blefujesz?It’s no one’s fault, that’s what they say
To nic złego, tak mówią
You want it your way, you know it all
Chcesz to po swojemu, wiesz wszystko
We said its no one’s fault, losing our minds
Powiedzieliśmy, że to niczyja wina, tracąc rozum
Lie after lie, fake love
Połóż się po kłamstwie, fałszywa miłość

We had a hell of a ride
Mieliśmy świetną przejażdżkę
Issues aside, both of us
Problemy na bok, oboje

Are we broken? Lost in emotion (Lost in the moment)
Czy jesteśmy złamani? Zagubiony w emocjach (Zagubiony w tej chwili)
Are you all in? Are you bluffing?
Jesteś wszystkim? Blefujesz?
Is this the last fight? Lay here one last night
Czy to ostatnia walka? Połóż się tutaj ostatniej nocy
I know we’re both tired, that’s our excuse
Wiem, że oboje jesteśmy zmęczeni, to nasza wymówka
Are you all in? Are you bluffing?
Jesteś wszystkim? Blefujesz?

Are you, mmm, ooh
Czy jesteś, och
Are you, oh
Czy jesteś, och

Close