Khalid – Bluffin’ Text Písně Překlad v Český

Taking off, turn off the lights
Vypnutí světel vypněte
We’re so in denial of breaking up, we make it up
jsme tak v popírání rozpadu, my to vymyslíme
Every time I look in your eyes, I’m back in love
Pokaždé, když se podívám do tvých očí, jsem zpátky v lásce

I’ve waited all my life, for someone like you
Čekal jsem celý život, pro někoho jako jsi ty
But I’m losing sight of your point of view
Ale ztrácím ze zřetele tvůj názor

Are we broken? Lost in emotion
Jsme zlomeni? Ztráta emocí
Are you all in? Are you bluffing?
Jste všichni v? Jste blafování?
Is this the last fight? Lay here one last night
Je to poslední boj? Včera večer tu ležel
I know we’re both tired, that’s our excuse
Vím, že jsme oba unavení, to je naše omluva
Are you all in? Are you bluffing?
Jste všichni v? Jste blafování?

It’s no one’s fault, that’s what they say
Není to žádná chyba, to říkají
You want it your way, you know it all
Chceš to tak, víš to všechno
We said its no one’s fault, losing our minds
Řekli jsme, že to není jeho vina, ztrácí mysl
Lie after lie, fake love
Leží po lži, falešná láska

We had a hell of a ride
Měli jsme sakra jízdu
Issues aside, both of us
Problémy stranou, oba

Are we broken? Lost in emotion (Lost in the moment)
Jsme zlomeni? Ztráta emocí (ztráta v okamžiku)
Are you all in? Are you bluffing?
Jste všichni v? Jste blafování?
Is this the last fight? Lay here one last night
Je to poslední boj? Včera večer tu ležel
I know we’re both tired, that’s our excuse
Vím, že jsme oba unavení, to je naše omluva
Are you all in? Are you bluffing?
Jste všichni v? Jste blafování?

Are you, mmm, ooh
Jste, oh
Are you, oh
Jste, oh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close