Lady Gaga, Bradley Cooper – Shallow lời bài hát phiên âm tiếng việt

Tell me somethin’ girl
Nói cho tôi biết cô gái nào đó
Are you happy in this modern world?
Bạn có hạnh phúc trong thế giới hiện đại này không?
Or do you need more?
Hay bạn cần nhiều hơn?
Is there somethin’ else you’re searchin’ for?
Có điều gì khác bạn đang tìm kiếm không?

I’m falling
Tôi đang rơi
In all the good times I find myself longin’ for change
Trong mọi thời điểm tốt, tôi thấy mình khao khát thay đổi
And in the bad times I fear myself
Và trong thời điểm tồi tệ, tôi sợ bản thân mình

Tell me something boy
Nói cho tôi biết vài thứ
Aren’t you tired tryin’ to fill that void?
Bạn không mệt mỏi vì cố gắng lấp đầy khoảng trống đó?
Or do you need more?
Hay bạn cần nhiều hơn?
Ain’t it hard keeping it so hardcore?
Là nó không khó giữ nó để hardcore?

I’m falling
Tôi đang rơi
In all the good times I find myself longing for change
Trong mọi thời điểm tốt, tôi thấy mình khao khát thay đổi
And in the bad times I fear myself
Và trong thời điểm tồi tệ, tôi sợ bản thân mình

I’m off the deep end, watch as I dive in
Tôi đi sâu vào cuối, xem như tôi nhảy vào
I’ll never meet the ground
Tôi sẽ không bao giờ gặp mặt đất
Crash through the surface, where they can’t hurt us
Vượt qua bề mặt, nơi họ không thể làm tổn thương chúng tôi
We’re far from the shallow now
chúng ta đang ở xa nông

In the shallow, shallow
Ở nông cạn
In the shallow, shallow
Ở nông cạn
In the shallow, shallow
Ở nông cạn
We’re far from the shallow now
chúng ta đang ở xa nông

I’m off the deep end, watch as I dive in
Tôi đi sâu vào cuối, xem như tôi nhảy vào
I’ll never meet the ground
Tôi sẽ không bao giờ gặp mặt đất
Crash through the surface, where they can’t hurt us
Vượt qua bề mặt, nơi họ không thể làm tổn thương chúng tôi
We’re far from the shallow now
chúng ta đang ở xa nông

In the shallow, shallow
Ở nông cạn
In the shallow, shallow
Ở nông cạn
In the shallow, shallow
Ở nông cạn
We’re far from the shallow now
chúng ta đang ở xa nông