Lady Gaga – Stupid Love lời bài hát phiên âm tiếng việt

You’re the one that I’ve been waiting for
Bạn là người mà tôi đã chờ đợi
Gotta quit this cryin’, nobody’s gonna
Tôi phải bỏ cái khóc này, không ai sẽ chữa lành cho tôi
Heal me if I don’t open the door
Nếu tôi không mở cửa
Kinda hard to believe, gotta have faith in me
Thật khó tin, nhưng tôi phải có niềm tin vào tôi


Freak out, I freak out, I freak out, I freak out (Look at me)
Tôi sợ, tôi bối rối, tôi sốc (Nhìn tôi)
I get down, I get down, I get down, I get down (Look at me)
Tôi xuống, tôi xuống, tôi xuống, tôi xuống (Nhìn tôi)
Freak out, I freak out, I freak out, I freak out
Tôi sợ, tôi bối rối, tôi bị sốc
Look at me now
Nhìn tôi bây giờ


‘Cause all I ever wanted was love
bởi vì tất cả những gì tôi muốn là tình yêu
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hey-ah, hey-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hey-ah, hey-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah
Này-ah, này-ah
All I ever wanted was love
Tất cả những gì tôi muốn là tình yêu
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hey-ah, hey-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hey-ah, hey-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah, hey-ah (Higher, higher)
Hey-ah, hey-ah, hey-ah (Cao hơn, cao hơn)


I want your stupid love, love
Tôi muốn tình yêu ngu ngốc của bạn, tình yêu
I want your stupid love, love
Tôi muốn tình yêu ngu ngốc của bạn, tình yêu
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)


Now, it’s time to free me from the chain
Bây giờ, đã đến lúc giải phóng tôi khỏi chuỗi
I gotta find that peace, is it too late or
Tôi đã tìm thấy sự bình yên đó, có quá muộn không
Could this love protect me from the pain?
Tình yêu này có thể bảo vệ tôi khỏi nỗi đau?
I would battle for you (Even if I break in two)
Tôi sẽ chiến đấu vì bạn (Ngay cả khi tôi vỡ thành nhiều mảnh)


Freak out, I freak out, I freak out, I freak out (Look at me)
Tôi sợ, tôi bối rối, tôi sốc (Nhìn tôi)
I get down, I get down, I get down, I get down (Look at me)
Tôi xuống, tôi xuống, tôi xuống, tôi xuống (Nhìn tôi)
Freak out, I freak out, I freak out, I freak out
Tôi sợ, tôi bối rối, tôi bị sốc
Look at me now
Nhìn tôi bây giờ


‘Cause all I ever wanted was love
Bởi vì tất cả những gì tôi muốn là tình yêu
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hey-ah, hey-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hey-ah, hey-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah
Này-ah, này-ah
All I ever wanted was love
Tất cả những gì tôi muốn là tình yêu
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hey-ah, hey-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hey-ah, hey-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah, hey-ah (Higher, higher)
Hey-ah, hey-ah, hey-ah (Cao hơn, cao hơn)


I want your stupid love, love
Tôi muốn tình yêu ngu ngốc của bạn, tình yêu
I want your stupid love, love
Tôi muốn tình yêu ngu ngốc của bạn, tình yêu
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)


I don’t need a reason (Oh)
Tôi không cần một lý do
Not sorry, I want your stupid love
Tôi không cần xin lỗi của bạn, tôi muốn tình yêu ngu ngốc của bạn
I don’t need a reason (Oh)
Tôi không cần một lý do
Not sorry, I want your stupid love
Tôi không cần xin lỗi của bạn, tôi muốn tình yêu ngu ngốc của bạn
Higher, higher
Cao hơn, cao hơn


I want your stupid love, love (Oh, oh, woo)
Tôi muốn tình yêu ngu ngốc của bạn, tình yêu
We got a stupid love, love (Love, love, oh)
Chúng ta có một tình yêu ngu ngốc, tình yêu (Tình yêu, tình yêu, oh)
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)
I want your stupid love, love
Tôi muốn tình yêu ngu ngốc của bạn, tình yêu
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)
I want your stupid love, love-
Tôi muốn tình yêu ngu ngốc của bạn, tình yêu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Secured By miniOrange