Lauren Daigle – Rescue lời bài hát phiên âm tiếng việt

You are not hidden
Bạn không được giấu
There’s never been a moment
Chưa bao giờ có một khoảnh khắc
You were forgotten
Bạn đã bị lãng quên
You are not hopeless
Bạn không vô vọng
Though you have been broken
Mặc dù bạn đã bị phá vỡ
Your innocence stolen
Mặc dù sự ngây thơ của bạn đã bị đánh cắp

I hear you whisper underneath your breath
Tôi nghe bạn thì thầm bên dưới hơi thở của bạn
I hear your SOS, your SOS
Tôi nghe thấy đau khổ cùng cực của bạn

I will send out an army
Tôi sẽ gửi một đội quân
To find you in the middle of darkest night
Để tìm thấy bạn vào giữa đêm tối nhất
It’s true
Đúng rồi
I will rescue you
Tôi sẽ giải cứu bạn

There is no distance
Không có khoảng cách
That cannot be covered
Điều đó không thể được bảo hiểm
Over and over
Hơn và hơn
You’re not defenseless
bạn không tự vệ
I’ll be your shelter
Tôi sẽ là nơi trú ẩn của bạn
I’ll be your armor
Tôi sẽ là áo giáp của bạn

I hear you whisper underneath your breath
Tôi nghe bạn thì thầm bên dưới hơi thở của bạn
I hear your SOS, your SOS
Tôi nghe thấy đau khổ cùng cực của bạn

I will send out an army
Tôi sẽ gửi một đội quân
To find you in the middle of darkest night
Để tìm thấy bạn vào giữa đêm tối nhất
It’s true
Đúng rồi
I will rescue you
Tôi sẽ giải cứu bạn
I will never stop marching
Tôi sẽ không bao giờ ngừng diễu hành
To reach you in the middle of the hardest fight
Để tiếp cận bạn ở giữa cuộc chiến khó khăn nhất
It’s true
Đúng rồi
I will rescue you
Tôi sẽ giải cứu bạn

I hear the whisper underneath your breath
Tôi nghe thấy tiếng thì thầm bên dưới hơi thở của bạn
I hear you whisper, you have nothing left
Tôi nghe bạn thì thầm, bạn không còn gì

I will send out an army
Tôi sẽ gửi một đội quân
To find you in the middle of darkest night
Để tìm thấy bạn vào giữa đêm tối nhất
It’s true
Đúng rồi
I will rescue you
Tôi sẽ giải cứu bạn
I will never stop marching
Tôi sẽ không bao giờ ngừng diễu hành
To reach you in the middle of the hardest fight
Để tiếp cận bạn ở giữa cuộc chiến khó khăn nhất
It’s true
Đúng rồi
I will rescue you
Tôi sẽ giải cứu bạn