LSD – Thunderclouds lời bài hát phiên âm tiếng việt

All I need is one
Tất cả những gì tôi cần là một
One old man is enough
Một ông già là đủ
Babe, you got it wrong
Babe, bạn hiểu sai rồi
Please turn your fears into trust, to trust
Hãy biến nỗi sợ của bạn thành sự tin tưởng, để tin tưởng

Where’d the love go?
Tình yêu sẽ đi đâu
When all is said and done
Khi tất cả được nói và làm
Hey now I got your hands in the air
Hey bây giờ tôi đã có bàn tay của bạn trong không khí
I’ma go through your stuff
Tôi sẽ đi qua công cụ của bạn
Where’d the love go?
Tình yêu sẽ đi đâu
Put the running into run
Đặt chạy vào chạy
You asking me to stay
Bạn yêu cầu tôi ở lại
But I never met a girl I could trust
Nhưng tôi chưa bao giờ gặp một cô gái mà tôi có thể tin tưởng

You’re sayin’ those words like you hate me now (wo-oah)
Bạn đang nói những từ như bạn ghét tôi bây giờ
Our house is burning when you’re raised in hell (wo-oah)
Nhà của chúng tôi đang cháy khi bạn lớn lên trong địa ngục
Here in the ashes your soul cries out (a-a-ah)
Ở đây trong đống tro tàn, linh hồn của bạn kêu lên
But don’t be afraid of these thunderclouds
Nhưng đừng sợ những tiếng sấm sét này
These thunderclouds, oh, no
Những đám mây sấm sét này, ồ, không
These thunderclouds, oh, no, no
Những đám mây sấm sét này, ồ, không, không

All I need is love (da-dum, dum, dum)
Tất cả tôi cần là tình yêu
All I need is a word (da-dum, dum, dum)
Tất cả những gì tôi cần là một từ
All I need is us (da-dum, dum, dum)
Tất cả những gì tôi cần là chúng tôi
You turned nouns into verbs, to verbs
Bạn đã biến danh từ thành động từ, thành động từ

Where did love go?
Tình yêu đã đi đâu?
When all is said and done
Khi tất cả được nói và làm
Hey now put your hands in the air
Hey bây giờ đặt tay bạn lên không trung
I’ma go through your stuff
Tôi sẽ đi qua công cụ của bạn
Where did love go?
Tình yêu đã đi đâu
You put the running into run
Bạn đặt chạy vào chạy
You’re asking me to stay
Bạn đang yêu cầu tôi ở lại
But I never met a man I could trust
Nhưng tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông mà tôi có thể tin tưởng

You’re sayin’ those words like you hate me now (wo-oah)
Bạn đang nói những từ như bạn ghét tôi bây giờ
Our house is burning when you’re raised in hell (wo-oah)
Nhà của chúng tôi đang cháy khi bạn lớn lên trong địa ngục
Here in the ashes your soul cries out (a-a-ah)
Ở đây trong đống tro tàn, linh hồn của bạn kêu lên
But don’t be afraid of these thunderclouds
Nhưng đừng sợ những tiếng sấm sét này
These thunderclouds, oh, no
Những đám mây sấm sét này, ồ, không
These thunderclouds, oh, no, no
Những đám mây sấm sét này, ồ, không, không
These thunderclouds, oh, no
Những đám mây sấm sét này, ồ, không
These thunderclouds, oh, no, no
Những đám mây sấm sét này, ồ, không, không

These thunderclouds
Những đám mây sấm sét
These thunderclouds
Những đám mây sấm sét
These thunderclouds
Những đám mây sấm sét
Oh
Oh